Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na świadczenie usługi w zakresie biegłego rewidenta.

03.11.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/15047

zostało zamieszczone zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia pn.” Świadczenie usługi w zakresie biegłego rewidenta, który dokona badania przygotowanych przez Biuro Zarządu Stowarzyszenia sprawozdań finansowych do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w związku z rozliczeniem dotacji udzielonej na finansowanie kosztów funkcjonowania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Realizowane w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0293/19, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i sporządzi protokoły z badania sprawozdań rocznych, okresowych i końcowych wg udostępnionego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wzoru oraz wykona pisemną opinie wraz z raportem.”

Zapraszamy do złożenia oferty.