Informacja o identyfikacji nowych projektów przez IZ RPO

28.01.2021

W dniu 14 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę Nr 33/21 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii do zmiany Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Oznacza to, iż Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 wyraziła pozytywną opinię do zmiany Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Wskazane w Strategii ZIT nowe projekty został ostatecznie uznane za projekty wybierane do dofinansowania w trybie pozakonkursowym (projekt zidentyfikowany) oraz wpisane do Wykazu projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WM w ramach trybu pozakonkursowego, Tabela 2. Wykaz projektów zidentyfikowanych w trybie pozakonkursowym – PROJEKTY W RAMACH ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH, stanowiącego załącznik nr 4 do SZOOP RPO WM.