NABÓR NR 1/05/2021 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. PLANOWANIA I FINANSOWANIA POLITYK ROZWOJU BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

10.05.2021

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko pracy: SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA
w Zespole ds. planowania i finansowania polityk rozwoju
Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska – 1 etat

I.  Czym musisz dysponować by do nas dołączyć (KRYTERIA FORMALNE)?

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe;
 3. co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego;
 4. nieposzlakowana opinia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

Uwaga: Jeśli nie spełniasz wszystkich powyższych wymogów formalnych nie zostaniesz dopuszczony do udziału w prowadzonym postępowaniu (ocena zerojedynkowa).

II. Czego oczekujemy (KWESTIE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCENY)?

 1. Niezbędne:
 2. bardzo dobra znajomość zagadnień dotyczących public relations oraz marketingu terytorialnego, w tym z zakresu tworzenia i realizacji strategii komunikacji;
 3. bardzo dobra znajomość zagadnień dotyczących social mediów i marketingu internetowego oraz nowoczesnych narzędzi do prowadzenia komunikacji;
 4. umiejętność sprawnego i prawidłowego redagowania tekstów oraz tworzenia newsletterów;
 5. wysoki stopień komunikatywności i proaktywność w zakresie wyszukiwania sposobów komunikowania działań;
 6. umiejętność organizacji pracy własnej i samodzielnego rozwiązywania problemów oraz poczucia odpowiedzialności za realizowane zadania;
 7. bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie minimum średnio-zaawansowanym (B2 – upper-intermediate);
 8. bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz podstawowa znajomość platform i programów do tworzenia grafik (np. Canva, Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, itp.).
 • Co będzie dodatkowym atutem (fakultatywne):
 • doświadczenie z zakresu tworzenia i monitorowania realizacji opracowań analitycznych / raportów / strategii;
 • doświadczenie w prowadzeniu kanałów komunikacji social media (m.in. takich jak: LinkedIn, Twitter, YouTube, itp.);
 • praktyczna wiedza z zakresu planowania i realizacji kampanii marketingowych, w tym kampanii w mediach społecznościowych oraz znajomości narzędzi analitycznych (np. Google Analytics, Brand24, Sotrender);
 • znajomość zasad informacji i promocji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich, zwłaszcza ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego;
 • znajomość CMS WordPress;
 • znajomość regulacji dot. funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń.

Uwaga: Po analizie przedłożonych dokumentów potwierdzających spełnienie powyżej wymienionych wymagań zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne, jedynie wybranych osób.

III. Czym będziesz się zajmować (RAMOWY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ)?

 1. Przygotowywanie, realizacja i współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie tworzenia strategii i planów działań dotyczących komunikacji zarówno dla całej instytucji, jak i projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska.
 2. Przygotowywanie, realizacja i współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie tworzenia kampanii i planów informacyjnych oraz marketingowych.
 3. Prowadzenie działań dot. promocji efektów projektów finansowanych ze środków Funduszy Europejskich, w tym Strategii ZIT 2014-2020.
 4. Kreowanie i dbanie o wizerunek zewnętrzny Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.
 5. Nawiązywanie, utrzymywanie i poszerzanie relacji z mediami.
 6. Pozyskiwanie i poszerzanie współpracy z partnerami Stowarzyszenia, w tym realizacja zadań wynikających ze współpracy Stowarzyszenia w krajowych i międzynarodowych sieciach współpracy.
 7. Obsługa strony internetowej oraz kanałów w mediach społecznościowych.
 8. Przygotowywanie materiałów informacyjnych i marketingowych (w tym Magazynu metropolitalnego) oraz nadzór nad ich dystrybucją i udostępnianiem.
 9. Prowadzenie prac związanych z realizacją projektów Stowarzyszenia, w tym współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
 10. Formułowanie celów, koordynowanie i organizacja pracy forów tematycznych, w tym forum współpracy działającego w sferze kultury i czasu wolnego oraz współpraca z przedstawicielami gmin w zakresie komunikowania celów i efektów współpracy gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.
 11. Sporządzanie raportów, opinii, analiz.
 12. Przygotowanie merytoryczne szkoleń, konferencji i spotkań oraz prowadzenie wystąpień publicznych.
 13. Współpraca przy redagowaniu zapytań ofertowych w zakresie powierzonych zadań.

IV. Co możemy zaoferować? (WARUNKI PRACY I PŁACY)
– wymiar czasu pracy: 1 etat;
– możliwość pracy z domu: 4 dni w miesiącu;
– wynagrodzenie zasadnicze z przedziału: 4000 – 5000 zł brutto miesięcznie dla stanowiska specjalista lub 5000 – 7500 zł brutto miesięcznie dla stanowiska główny specjalista  (zależne od stażu pracy i posiadanych kwalifikacji oraz umiejętności);
– dodatek stażowy (zależny od stażu pracy – przysługujący od stażu 5 lat w wysokości 5% + 1 % za każdy dodatkowy rok pracy, maksymalnie 20%).


Praca biurowa z obsługą komputera i urządzeń biurowych w siedzibie Stowarzyszenia. Budynek wyposażony w podjazdy i windy dla osób niepełnosprawnych. Na danym stanowisku może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna o niepełnosprawności pozwalającej na pełne wykonywanie obowiązków służbowych.

Planowane zatrudnienie: od dnia 1 lipca 2021 r. (zastrzega się możliwość wcześniejszego nawiązania stosunku pracy), na okres 1 roku, z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony.

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE
W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA.

W Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VI.  Jakie dokumenty powinieneś do nas złożyć (WYMAGANE DOKUMENTY):

 1. CV;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat(-ka):
  a) nie był(a) skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
  b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;
 4. kopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe;
 5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata(-ki), który(-a) zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym z wyłączeniem kierowniczego stanowiska urzędniczego, przysługującego osobie niepełnosprawnej;
 7. własnoręcznie podpisana klauzula RODO.

VII. Zasady naboru

Wymagane dokumenty aplikacyjne wyszczególnione w punkcie VI należy składać drogą elektroniczną na adres:  rekrutacja@metropoliakrakowska.pl w terminie do dnia 21 maja 2021 r. (piątek) do godz. 12:00 /decyduje data i godzina wpływu/. W tytule wiadomości należy wpisać nr naboru, na który jest składana aplikacja (1/05/2021).

UWAGA: Kandydat(-ka) zobowiązany(-a) jest do przedstawienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej oryginałów dokumentacji aplikacyjnej (CV; kwestionariusz osobowy, oświadczenia, dokumenty poświadczające wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje).

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. W uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie może wezwać do uzupełnienia złożonych dokumentów.  Złożonych dokumentów Stowarzyszenie Metropolia Krakowska nie zwraca. Oferty kandydatów, z wyłączeniem kandydata(-ki) wyłonionego do zatrudnienia zostaną zniszczone. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

VIII. Termin rozmów kwalifikacyjnych

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych na ww. stanowisko planuje się w dniach 27-31 maja 2021 r. w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w Krakowie, przy ul. Reymonta 20 lub za pomocą narzędzi internetowych.

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie lub drogą elektroniczną najpóźniej w dniu 25 maja 2021 r.

Informacja o wyniku naboru zostanie przekazana wyłącznie kandydatom, którzy brali udział
w rozmowach kwalifikacyjnych, telefonicznie lub drogą elektroniczną w terminie do dnia 11 czerwca 2021 r.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w BIP. Planowany termin zamieszczenia informacji to 11 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo, Informujemy że awaria skrytki mailowej rekrutacja@metropoliakrakowska. pl zgłoszona w dniu 21 maja br. o godzinie 8:30 została naprawiona o godzinie 9:00. Przepraszamy za zaistniałe w wyniku awarii utrudnienia w dostępie do poczty elektronicznej.
W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z Panią Julitą Ewert-Stawowy, telefon: 12 34 18 573.