NABÓR NR 1/06/2021 NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. REALIZACJI POLITYK METROPOLITARNYCH BIURA STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

25.06.2021

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko pracy: SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA
w Zespole ds. realizacji polityk metropolitarnych
Biura Stowarzyszenia Metropolia Krakowska – 1 etat

I.  Czym musisz dysponować by do nas dołączyć (KRYTERIA FORMALNE)?

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe;
 3. co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego;
 4. nieposzlakowana opinia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

Uwaga: Jeśli nie spełniasz wszystkich powyższych wymogów formalnych nie zostaniesz dopuszczony do udziału w prowadzonym postępowaniu (ocena zerojedynkowa).

II. Czego oczekujemy (KWESTIE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCENY)?

 1. Niezbędne:
  • znajomość zagadnień dot. promocji oraz organizacji kampanii promocyjnych, edukacyjnych, społecznych;
  • znajomość narzędzi do prowadzenia komunikacji;
  • umiejętności tworzenia, redagowania, korekty i prezentowania komunikatów tekstowych;
  • znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
  • otwartość na współpracę i łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych;
  • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. średniozaawansowanym (B2– upper-intermediate)
  • silna motywacja do realizacji  powierzonych zadań służących poprawie powietrza.
 2. Co będzie dodatkowym atutem (fakultatywne):
  • wiedza z zakresu tworzenia i monitorowania realizacji opracowań analitycznych / raportów / strategii
  • doświadczenie zawodowe w pracy przy projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym funduszy europejskich;
  • znajomość zagadnień związanych z poprawą jakości powietrza;
  • umiejętność organizacji pracy własnej i samodzielnego rozwiązywania problemów;
  • znajomość regulacji dot. funkcjonowania stowarzyszeń.

Uwaga: Po analizie przedłożonych dokumentów potwierdzających spełnienie powyżej wymienionych wymagań zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne, jedynie wybranych osób.

III. Czym będziesz się zajmować (RAMOWY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ)?

 1. Realizacja zadań związanych z wdrażaniem Projektu współfinansowanego ze środków Instrumentu ELENA, w ramach Programu Horyzont 2020, w szczególności:
  • organizacja i prowadzenie regularnych spotkań w zakresie transferu wiedzy między członkami Personelu projektu zatrudnionemu w poszczególnych gminach będących członkami Stowarzyszenia Metropolia Krakowska,
  • udzielanie informacji i porad merytorycznych Personelowi projektu zatrudnionemu w poszczególnych gminach na temat inwestycji objętych Projektem oraz samego procesu wdrażania Projektu,
  • przygotowanie, koordynacja i nadzór nad realizacją działań włączających społeczność lokalną, realizowanych przez Gminy Metropolii Projektu,
  • utrzymywanie kontaktów i bieżąca współpraca z instytucjami zewnętrznymi w ramach obsługiwanego projektu,
  • udział w pracach związanych z opracowywaniem oraz aktualizacją wytycznych, instrukcji  i wzorów dotyczących realizacji Projektu,
  • sporządzanie raportów, opinii, analiz wskazanych przez koordynatora Projektu,
  • współpraca z Koordynatorem Projektu oraz osobami odpowiedzialnymi za zapewnienie prawidłowego zarządzania środkami finansowymi, przeznaczonymi na realizację Projektu.
 2. Współpraca z członkami Zespołu w zakresie realizacji polityk metropolitarnych związanych z działaniami na rzecz czystego powietrza.
 3. Udział w forach tematycznych.
 4. Przygotowanie merytoryczne szkoleń, konferencji i spotkań oraz prowadzenie wystąpień publicznych.
 5. Współpraca przy redagowaniu zapytań ofertowych w zakresie powierzonych zadań.

IV. Co możemy zaoferować? (WARUNKI PRACY I PŁACY)

 • wymiar czasu pracy: 1 etat;
 • możliwość pracy z domu 4 dni w miesiącu;
 • wynagrodzenie zasadnicze z przedziału: 4 000 – 5 000 zł brutto miesięcznie dla stanowiska specjalista lub 5 000 –  7 500 zł brutto miesięcznie dla stanowiska główny specjalista  (zależne od stażu pracy i posiadanych kwalifikacji);
  dodatek stażowy (zależny od stażu pracy. Od stażu 5 lat 5% + 1 % za każdy dodatkowy rok pracy maksymalnie 20%);
 • praca biurowa z obsługą komputera i urządzeń biurowych w siedzibie Stowarzyszenia. 
  Budynek wyposażony w podjazdy i windy dla osób niepełnosprawnych. Na danym stanowisku może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna o niepełnosprawności pozwalającej na pełne wykonywanie obowiązków służbowych
 • planowane zatrudnienie: od dnia  1 sierpnia 2021 r. (zastrzega się możliwość wcześniejszego nawiązania stosunku pracy), pierwsza umowa zostanie zawarta na 3 miesięczny okres próbny, z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony.

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA.
W Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VI.  Jakie dokumenty powinieneś do nas złożyć (WYMAGANE DOKUMENTY):

 1. CV;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat:
  a) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
  b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;
 4. kopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe;
 5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym z wyłączeniem kierowniczego stanowiska urzędniczego, przysługującego osobie niepełnosprawnej;
 7. własnoręcznie podpisana klauzula RODO.

VII. Zasady naboru
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@metropoliakrakowska.pl w terminie do dnia 15 lipca 2021 r. /decyduje data i godzina wpływu/. W tytule wiadomości należy wpisać nr naboru, na który jest składana aplikacja.

Kandydat zobowiązany jest do przedstawienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej oryginałów dokumentacji aplikacyjnej.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. W uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie może wezwać do uzupełnienia złożonych dokumentów.  Złożonych dokumentów Stowarzyszenie Metropolia Krakowska nie zwraca. Oferty kandydatów, z wyłączeniem kandydata wyłonionego do zatrudnienia zostaną zniszczone. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

VIII. Termin rozmów kwalifikacyjnych
Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych na ww. stanowisko planuje się w dniach  22-23 lipca 2021 r. w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w Krakowie przy ul. Reymonta 20.

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie lub drogą elektroniczną najpóźniej w dniu 20 lipca 2021 r.

Informacja o nazwisku kandydata wyłonionego na stanowisko specjalista / główny specjalista zostanie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w BIP najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.

Osoba do kontaktu: Katarzyna Surma, katarzyna.surma@metropoliakrakowska.pl .