Strategia Metropolia Krakowska 2030 – postępy prac

13.07.2021

Strategia Metropolia Krakowska 2030 – postępy prac

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska intensyfikuje prace nad przygotowaniem wspólnej strategii do 2030 r. W opracowaniu znajduje się model struktury funkcjonalno-przestrzennej, a także określane są wskaźniki, które w przyszłości pozwolą na bieżąco monitorować oraz prowadzić ewaluację działań. Wyznaczane są także kluczowe wiązki projektów.

Wiązki projektów na podstawie celów

Projekt Strategii Metropolia Krakowska 2030 nabiera kształtu. Matryca operacyjna, która określa główne i szczegółowe cele oraz kierunki działania, została zaktualizowana w wyniku wewnętrznych konsultacji. Daje to podstawę do wyznaczenia kluczowych wiązek projektów. Wśród nich znajdą się pojedyncze projekty gminne o oddziaływaniu ponadlokalnym, wiązki projektów (projekty gminne składające się na wspólny efekt) oraz ponadlokalne projekty partnerskie, które realizowane będą przez wszystkie lub część gmin, przy wsparciu Biura Stowarzyszenia.

Przestrzeń jako baza

W kwietniu rozpoczęto intensywne prace nad modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej, który stanowić będzie integralną część Strategii Metropolia Krakowska 2030. Wykonawcą modelu jest firma P.A. NOVA S.A. Model, przedstawiający w sposób obrazowy długookresową, strategiczną wizję rozwoju Metropolii, będzie miał kluczowe znaczenie, zwłaszcza w odniesieniu do tych inwestycji, których zasięg i oddziaływanie wykracza poza terytorium jednej gminy.
W maju, podczas Forum Gospodarki Przestrzennej, pracownicy gminni zapoznali się z harmonogramem prac oraz zakresem danych, jakie będą pozyskiwane i przetwarzane. Współpraca oraz zaangażowanie pracowników urzędów gmin są niezbędne, by model stał się narzędziem, z którego będzie można korzystać planując i wdrażając wspólne projekty oraz przedsięwzięcia.

Wskaźniki realizacji celów

Nieodłącznym elementem planów działań jest zdefiniowanie odpowiednich miar dla oceny stopnia realizacji celów. – Katalog wskaźników służy pomiarowi postępu w realizacji przyjętych celów. Wskaźniki dotyczą najważniejszych zagadnień, zarówno wynikających bezpośrednio z działań administracji samorządowej, jak również tych, które są od niej niezależne – wyjaśnia Piotr Wierzchosławski Zastępca Dyrektora Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa.

W procesie przygotowania projektu Strategii Rozwoju Metropolia Krakowska 2030 przykładana jest duża waga do powstawania wskaźników pozwalających na bieżąco monitorować skuteczność wdrażania strategii oraz prowadzić jej ewaluację. – Przy doborze wskaźników proponowanych do pomiaru postępu w realizacji przyjętych celów Strategii Rozwoju Metropolia Krakowska 2030 powinno kierować się jasnymi kryteriami doboru. Najważniejsze są dwa kryteria: trafności wskaźnika i rzetelności wskaźnika. Trafność i rzetelność wskaźników muszą być potwierdzone opisami w Kartach wskaźników. Trafność, jako istotność i użyteczność wskaźnika powinna wynikać z jego definicji, udzielając jasnej odpowiedzi na pytania „po co?” lub „w jakim celu?” będziemy wykorzystywać wskaźnik. Potwierdzeniem rzetelności jest opis źródeł danych, opis mierników (zmiennych wskaźnika), sposobu obliczania, a także opis sposobu jego interpretacji – wyjaśnia Piotr Wierzchosławski.
Odpowiednie dobranie wskaźników jest ważne także dla rozumienia rezultatów i doboru właściwych działań dla ich osiągnięcia. To istotne, by dokumenty wykonawcze do strategii stanowiły żywy, adaptujący się do zmian w otoczeniu, dokument. Co więcej, istotne jest, by wskaźniki monitorowane przez gminy były użyteczne dla nich samych np. podczas monitorowania rozwoju na poziomie lokalnym oraz zasilania Raportów o stanie gminy i innych analiz.