Przemyśleć na nowo ekosystem miejski

15.07.2021

Ostatnie miesiące były okresem owocnej i intensywnej pracy w ramach projektu RiConnect. Odbyły się trzy warsztaty z Lokalną Grupą Urbact oraz międzynarodowe spotkanie w Salonikach poświęcone tematyce przywracania funkcji ekosystemowych – Rethinking for adding ecosystem functions.

Warsztatowo w Skawinie

Kwietniowy warsztat prowadzony z Lokalną Grupą URBACT poświęcony był wizji, misji oraz celom określonym w Zintegrowanym Planie Działań stanowiącym podstawę do dalszych prac w ramach projektu obejmującego działania wokół Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego. Podczas majowego warsztatu uczestnicy zdiagnozowali szanse oraz zagrożenia stojące przed Skawińskim Centrum Komunikacyjnym wraz z otoczeniem. Rozmowy dotyczyły także zmian tego obszaru dokonanych na przestrzeni ostatnich lat. Natomiast czerwcowy warsztat pozwolił w partycypacyjny sposób wypracować pomysły działań i projektów dla SCK, które zostaną uwzględnione w dokumencie Zintegrowanego Planu Działań. Rezultaty odbytych spotkań warsztatowych zostały zaprezentowane na międzynarodowym spotkaniu – Planning the metropolis początkiem lipca.

Projekt pilotażowy

W ramach projektu pilotażowego na terenie gminy Skawina przeprowadzony zostanie proces konsultacyjno-projektowy obejmujący realizację warsztatów metodą Charrette lub równoważną, którego efektem będzie opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego wraz z otoczeniem.

Zielone Saloniki – obóz wojskowy Kodra

Gospodarzem kwietniowego międzynarodowe-go spotkania był Obszar Metropolitalny Saloniki, który zabrał gości na wizytę po miejscu realizacji Zintegrowanego Planu Działań – obozie wojsko-wym Kodra stanowiący jeden z miejskich nieużytków, które są częścią miejskiego krajobrazu Salonik i codziennego życia wielu mieszkańców miasta. Obszar posiada potencjał, aby stać się miejscem rekreacyjno-wypoczynkowym, jednak zmaga się brakiem kompleksowej, dobrze zaprojektowanej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej. Jak zaznacza Paraskevi Tarani, urbanistka – W Salonikach, celem projektu jest zbada-nie sposobu w jaki duże „pustki miejskie”, w tym rezerwaty ziemi, przyrody i zabytków, mogą być rewitalizowane i połączone z miastem, a także jak nadać im nowe funkcje zarówno na poziomie lokalnym, jak i metropolitarnym.

Po zakończeniu każdego międzynarodowego spotkania zaprezentowana zostanie kronika relacjonująca przebieg wydarzenia. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem: https://bit.ly/3cbsPWn.

Dobre praktyki

Głównym tematem międzynarodowego spotkania było przywracanie funkcji ekosystemowych – Rethinking for adding ecosystem functions. Podczas spotkania zaprezentowano liczne przykłady dobrych praktyk:

WIEDEŃ

  • zielony pierścień (THE GREENBELT VIENNA 2021)
  • ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki (WIENTALRADWEG)
  • platforma rekreacyjno-rozrywkowa nad metro (Wiental- Terrasse)
  • zielono-niebieska infrastruktura (SEESTADT ASPERN),
  • zielone fasady budynków, przystanki autobusowe i torowiska dla tramwajów (Munich)

AMSTERDAM

  • projekt Nieuwezijds Voorburgwal Zuid – zwiększenie ilości ścieżek rowerowych, budowa przystanków tramwajowych, zmniejszenie dopuszczalnej prędkości ruchu na danym odcinku do 30 km/h;
  • program publiczno-prywatny dotyczący wykorzystania wody deszczowej – Amsterdam Rainproof.
Amsterdam – przykład wykorzystania wody deszczowej

BARCELONA

  • program Protegim les Escoles, w ramach którego w latach 2020 i 2021 planowane jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla dzieci w 78 placówkach szkolnych i centrach edukacyjnych

Ciekawym elementem spotkania była prezentacja holenderskiego socjologa i filmowca Gertjana Hulstera, który zaprezentował swoje filmy na temat genezy, rozwoju i wpływu kultury rowerowej.