Sieci współpracy na rzecz klimatu

16.07.2021

Projektowanie działań na rzecz klimatu w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska rozwija się między innymi dzięki patrycypacji w dwóch projektach międzynarodowych: Interlace i Smart Edge. W ramach projektu Interlace formuje się nowa internetowa społeczność skupiona wokół tematu ochrony ekosystemów. Z kolei w projekcie Smart Edge przyszedł czas na wnioski z pilotażu w zakresie zarządzania energią w gminach.

INTERLACE HUB – społeczność skupiona wokół wspólnego celu

Priorytetem działań w ramach projektu Interlace jest zaangażowanie jak najszerszej grupy odbiorców wokół idei ochrony ekosystemów i rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury. Platformą, która ma służyć współpracy i wymianie informacji między nimi będzie Interlace Hub. Będzie to przestrzeń online, w której gromadzone i udostępnione zostaną wszystkie narzędzia i zasoby stworzone w projekcie. Hub ma pełnić funkcję internetowej społeczności, która na bieżąco będzie dzielić się wiedzą, pomysłami oraz praktykami, związanymi z przywracaniem przyrody na terenach zurbanizowanych. Hub to platforma dająca możliwość współpracy i wzajemnego uczenia się. Każdy z partnerów projektu, w tym Metropolia Krakowska, otrzyma w Interlace Hub swoje miejsce, które będzie mógł wypełnić treścią dobraną do lokalnej specyfiki oraz wyzwań charakterystycznych dla obszaru.

Współpraca i wymiana doświadczeń to zawsze cenne źródło inspiracji do podejmowania nowych wyzwań. Dodatkowo znaczące jest uczestnictwo w projekcie instytucji naukowych, które wnoszą nową jakość i pomysły

Aleksandra Piegza
Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne

Społeczność Interlace Hub to nie tylko członkowie Metropolitalnej Grupy Działania Interlace, ale także wszystkie osoby zainteresowane poprawą jakości życia na terenie Metropolii Krakowskiej poprzez ochronę oraz tworzenie przyjaznych, zielonych, odpornych na zmiany klimatu inwestycji i przestrzeni. Dołączenie do platformy Interlace Hub jest bezpłatne i umożliwia dostęp do specjalnych funkcji m.in. dzielenie się własnymi treściami oraz ich promowanie, uczestnictwa w dyskusji, otrzymywania aktualizacji dot. projektu i innych projektów powiązanych tematycznie z Interlace.

Smart Edge – inteligentne zarządzanie energią w budynkach publicznych

Zakończył się pilotaż inwentaryzacji budynków publicznych na terenie gmin Metropolii Krakowskiej. W pilotażu udział wzięło pięć gmin: Michałowice, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne oraz Zielonki. Łącznie zinwentaryzowano 132 budynki o różnych funkcjach.

W ramach pilotażu opracowana została wstępna metodyka wyliczania wskaźników zużycia mediów, których rolą jest umożliwienie określenia wysokości zużycia mediów w danym budynku. Mają one także stanowić podstawę do stworzenia rekomendacji dotyczących efekty-wności i ekonomicznego użytkowania mediów (w tym energii elektrycznej).

W celu wykonania analizy zużycia energii, należy brać do porównania budynki o takich samych źródłach ogrzewania. Najlepszym wskaźnikiem będzie zużycie gazu w m³/m² oraz energii elektrycznej w kWh/m² powierzchni budynku. Analizując zużycie wody sugerujemy wyrażanie jej zużycia w m³, a ceny w zł/m³. Dokonując analizy zużycia energii i oceny budynków, należy brać pod uwagę fakt, że budynki użyteczności publicznej spełniają różne funkcje. Należy to uwzględnić w ocenie, aby formułować prawidłowe wnioski i podejmować trafne decyzje

Tadeusz Ślusarczyk
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice

Przez kilka miesięcy przedstawiciele urzędów gmin we współpracy z zarządcami obiektów zbierali szczegółowe dane o ich stanie technicznym, źródłach ogrzewania oraz zużyciu mediów. Dane zostały zweryfikowane i przeanalizowane w podziale na różne grupy budynków – podobne ze względu na źródło ogrzewania oraz pełnioną funkcję.

Zebrane dane pozwalają na zidentyfikowanie budynków, w których zużycie mediów odbiega od normy oraz wymagają pilnej interwencji w zakresie termomodernizacji, wymiany źródła ciepła czy przeprowadzenia innych działań naprawczych.

Pełna informacja o budynkach w gminach Metropolii Krakowskiej będzie podstawą do opracowania międzygminnej analizy porównawczej w zakresie cen gazu oraz energii elektrycznej, a jej wyniki mogą posłużyć jako dane niezbędne do przyszłej rozmowy o np. wspólnych zakupach energii.