Warsztatowo o przestrzeni

29.07.2021

Trwa seria warsztatów, które zbliżają nas do wypracowania podstawowego dla Metropolii Krakowskiej dokumentu przestrzennego – Modelu Struktury Funkcjonalno-Przestrzennej Metropolii Krakowskiej. Stanowi on obowiązkowy załącznik Strategii Rozwoju Metropolia Krakowska 2030.

Miesiące wakacyjne to czas intensywnej pracy w gminach Metropolii Krakowskiej nad opracowaniem Strategii Rozwoju Metropolia Krakowska 2030. Dokument wskazywać będzie kierunki działań w takich dziedzinach jak m.in.: inteligentne zarzadzanie, środowisko i przestrzeń, gospodarka czy kultura czasu wolnego. Jednym z kluczowych elementów strategii jest model funkcjonalno-przestrzenny, którego celem jest prezentacja wizji rozwoju obszaru w przestrzeni.

Wspólna praca nad modelem

Ważnym etapem jego przygotowania są warsztaty, w których biorą udział członkowie Forum Gospodarki Przestrzennej Metropolii Krakowskiej. W ostatnim czasie odbyły się 2 warsztaty, podczas których przedstawiciele gmin Metropolii Krakowskiej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wspólnie zasiedli do rozmów o przyszłości przestrzeni Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Firma P.A. Nova S.A., zgodnie z harmonogramem opracowania modelu, przygotowała na spotkanie szereg materiałów przestrzennych

Mówimy jednym językiem

Pierwszym elementem działań warsztatowych było przedstawienie przez Wykonawcę scalonych dokumentów planistycznych i zgromadzonych danych przestrzennych. W ramach warsztatu przeanalizowano uproszczenia przeznaczeń występujących w dokumentach planistycznych poszczególnych gmin, a także uproszczenia przeznaczeń zaproponowanych przez Wykonawcę modelu.

Tereny otwarte

Ważnym tematem omawianym podczas pierwszego spotkania warsztatowego było określenie propozycji funkcji terenów. Przedstawiciele poszczególnych samorządów rozmawiali o obszarach zielonych, rolnych, a także zbiornikach wodnych znajdujących się głównie na styku gmin. Efektem prac warsztatowych było wypracowanie propozycji funkcji poszczególnych terenów mających fundamentalne znaczenie dla budowy zrównoważonego, zielonego obszaru Metropolii.

Ciągi komunikacyjne

Angażującym dla uczestników warsztatów tematem były plany budowy ciągów komunikacyjnych. Analiza aktualnej sytuacji wskazała konieczność weryfikacji planów pod kątem ich spójności oraz ciągłości w poszczególnych gminach. Omówiono także rolę transportu publicznego, najważniejsze planowane inwestycje komunikacyjne w gminach, m.in. P&R oraz ścieżki pieszo-rowerowe.

Tereny inwestycyjne

Uczestnicy warsztatów omawiali także kwestie terenów inwestycyjnych. Zaprezentowano główne miejsca koncentracji działalności gospodarczej oraz aktualne i planowane obszary Stref Aktywności Gospodarczej i Specjalnych Stref Ekonomicznych. Wskazane zostały także tereny atrakcyjne z punktu widzenia potencjalnych inwestorów.

O ochronie przyrody i zabytkach

Obszar Metropolii Krakowskiej posiada wyjątkowo bogaty zasób form przyrodniczych oraz licznych zabytków. Na terenie gmin Metropolii znajdują się niepowtarzalne w skali kraju pomniki przyrody czy obiekty skali UNESCO. Z uwagi na to, uczestnicy warsztatów poświęcili uwagę wyzwaniom jakie stoją przed samorządami w zakresie ochrony przyrody oraz dbałości o zabytki. Efektem dyskusji były rekomendacje priorytetowych działań w tym zakresie.

Warsztatowo o celach strategii     

Znacznym wyzwaniem, przed jakim stanęli uczestnicy warsztatów było przestrzenne rozmieszczenie inwestycji planowanych do realizacji w ramach Strategii Metropolia Krakowska 2030. Co ważne inwestycje te miały być zgodne z siedmioma dziedzinami współpracy, które znajdą swoje odzwierciedlenie w dokumencie strategicznym.

Więcej informacji:
III Forum Gospodarki Przestrzennej
IV Forum Gospodarki Przestrzennej

IMG_0569 IMG_0594 Linkedin IMG_0652 IMG_0659 IMG_0661 IMG_0665 IMG_0555 IMG_0559