NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY GŁÓWNY SPECJALISTA / KIEROWNIK W ZESPOLE DS. ADMINISTRACYJNYCH I ORGANIZACYJNYCH BIURA STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

04.10.2021

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko pracy: GŁÓWNY SPECJALISTA / KIEROWNIK
w Zespole ds. Administracyjnych i Organizacyjnych
Biura Stowarzyszenia Metropolia Krakowska – 1 etat

I.  Czym musisz dysponować, by do nas dołączyć (KRYTERIA FORMALNE)?

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe;
 3. co najmniej 4 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 4. nieposzlakowana opinia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

Uwaga: Jeśli nie spełniasz wszystkich powyższych wymogów formalnych nie zostaniesz dopuszczony do udziału w prowadzonym postępowaniu (ocena zerojedynkowa).

II. Czego oczekujemy (KWESTIE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCENY)?

 1. Niezbędne:
  – doświadczenie w realizacji zadań o charakterze administracyjno- organizacyjnym (w tym: w redagowaniu protokołów, raportów, zarządzeń i projektów uchwał oraz organizacji spotkań);
  – wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce;
  – znajomość ustawy o ochronie danych osobowych i o dostępie do informacji publicznej;
  – umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów prawa;
  – komunikatywność oraz umiejętności interpersonalne;
  – dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office oraz narzędzi komunikacji online;
  – umiejętność redagowania tekstów oraz tworzenia prezentacji

2. Co będzie dodatkowym atutem (fakultatywne):
– znajomość regulacji dot. funkcjonowania stowarzyszeń, zamówień publicznych oraz kontroli zarządczej;
– ukończone studia wyższe w zakresie: administracji, zarządzania, ekonomii;
– znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. średniozaawansowanym (B2);
– znajomość podstawowych zagadnień związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym dotyczących Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
– umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
– samodzielność, skrupulatność i terminowość w wykonywaniu obowiązków;
– umiejętność wykonywania wielu czynności/zadań jednocześnie;
– zaangażowanie i determinacja w realizacji celów oraz inicjatywa w realizacji zadań;

Dodatkowo dla stanowiska kierowniczego posiadanie kompetencji z zakresu:
– znajomości przepisów dotyczących Zamówień Publicznych;
– zarządzania pracą zespołu, w tym planowania pracy, organizowania, monitorowania oraz kontroli efektów;
– tworzenia procesów pozwalających na skuteczne zarządzanie pracą zespołu oraz optymalizację wykorzystania czasu pracy;
– skutecznej motywacji podwładnych;
– podejmowania decyzji oraz priorytetyzacji i delegowania zadań;
– samodzielności w doborze zadań adekwatnych do osiągnięcia celów;
– analitycznego i syntetycznego myślenia.

Uwaga: Po analizie przedłożonych dokumentów potwierdzających spełnienie powyżej wymienionych wymagań zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne, jedynie wybranych osób.

III. Czym będziesz się zajmować (RAMOWY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ)?

 1. Realizacja procesów i zadań związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Organów oraz Biura Stowarzyszenia (min: przygotowanie harmonogramów spotkań, sporządzanie protokołów, raportów, wzorów uchwał i zarządzeń, organizacja spotkań, w tym uzgadnianie terminów i opracowywanie materiałów);
 2. Redagowanie zarządzeń, regulaminów, upoważnień, pełnomocnictw oraz innych aktów wewnętrznych Stowarzyszenia;
 3. Koordynowanie sprawami związanymi z:
  – udzielaniem informacji publicznej;
  – administrowaniem danymi osobowymi;
  – zewnętrzną obsługą prawną i informatyczną Stowarzyszenia;
  – organizacją stanowisk pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym: badań lekarskich, szkoleń bhp itp.)
  – zapewnieniem warunków do przeprowadzenia kontroli oraz audytów przez uprawnione instytucje, w tym udział w w/w czynnościach.
 4. Pełnienie funkcji Koordynatora Kontroli Zarządczej;
 5. Opracowywanie sprawozdań i przygotowywanie wniosków rozliczających dotację Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna;
 6. Administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej w zakresie umieszczania bieżących informacji i aktualizacji treści;
 7. Koordynowanie i współpraca przy opracowywaniu zbiorczych informacji, wniosków i sprawozdań w tym sporządzanie analiz, planów, opracowań i innych dokumentów dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia;
 8. Realizacja zadań i czynności związanych z organizacją: narad, konferencji, szkoleń, oficjalnych wizyt krajowych i zagranicznych, wizyt studyjnych oraz wyjazdów służbowych pracowników;
 9. Współpraca przy redagowaniu zapytań ofertowych oraz członkostwo w komisjach przetargowych;
 10. Pełnienie funkcji członka zespołów projektowych;
 11. Dodatkowo na stanowisku kierowniczym:
  – kierowanie pracą Zespołu ds. Administracyjnych i Organizacyjnych, w tym koordynowanie i monitorowanie zadań podległego zespołu;
  – nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z Zamówieniami Publicznymi;
  – opracowywanie i przygotowywanie zarządzeń wydawanych przez Dyrektora oraz ich aktualizacja;
  – nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych, tajemnicy służbowej oraz przepisów bhp i ppoż.;
  – reprezentowanie stowarzyszenia w ramach czynności i spotkań wewnętrznych oraz z udziałem podmiotów zewnętrznych
 12. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Biura Stowarzyszenia.

IV. Co możemy zaoferować? (WARUNKI PRACY I PŁACY)
– wymiar czasu pracy: 1 etatmożliwość pracy z domu 4 dni w miesiącu;
– wynagrodzenie zasadnicze z przedziału: 5 000 – 7 500 zł brutto miesięcznie dla stanowiska główny specjalista lub 6 000 – 8 000 zł brutto miesięcznie dla stanowiska kierownik (zależne od stażu pracy i posiadanych kwalifikacji, w okresie próbnym maksymalne wynagrodzenie zasadnicze może wynosić max. 6 100 zł brutto);
– możliwość awansu zawodowego ze stanowiska głównego specjalisty na stanowisko kierownicze;
– dodatek stażowy (zależny od stażu pracy. Od stażu 5 lat 5% + 1 % za każdy dodatkowy rok pracy maksymalnie 20%);
– praca biurowa z obsługą komputera i urządzeń biurowych w siedzibie Stowarzyszenia; 
– budynek wyposażony w podjazdy i windy dla osób niepełnosprawnych. Na danym stanowisku może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna o niepełnosprawności pozwalającej na pełne wykonywanie obowiązków służbowych; 
– planowane zatrudnienie: od dnia 1 listopada 2021 r.;
– pierwsza umowa zostanie zawarta na 3 miesięczny okres próbny, z możliwością dalszego przedłużenia umowy.

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA.
W Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VI.  Jakie dokumenty powinieneś do nas złożyć (WYMAGANE DOKUMENTY):

 1. CV;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat:
  a) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
  b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;
 4. kopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe;
 5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym z wyłączeniem kierowniczego stanowiska urzędniczego, przysługującego osobie niepełnosprawnej;
 7. własnoręcznie podpisana klauzula RODO.

VII. Zasady naboru

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać: drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@metropoliakrakowska.pl w terminie do dnia 14 października 2021 r. /decyduje data i godzina wpływu/. W tytule wiadomości należy wpisać nr naboru, na który jest składana aplikacja-1/10/2021.

Kandydat zobowiązany jest do przedstawienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej oryginałów dokumentacji aplikacyjnej.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. W uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie może wezwać do uzupełnienia złożonych dokumentów.  Złożonych dokumentów Stowarzyszenie Metropolia Krakowska nie zwraca. Oferty kandydatów, z wyłączeniem kandydata wyłonionego do zatrudnienia zostaną zniszczone. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

VIII. Termin rozmów kwalifikacyjnych

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych na ww. stanowisko planuje się w dniach 21-22 października 2021 r. w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w Krakowie przy ul. Reymonta 20.

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie lub drogą elektroniczną najpóźniej w dniu 18 października 2021 r.

Informacja o wyniku naboru ostanie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w BIP. Planowany termin zamieszczenia informacji to 31 października 2021 r. W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z p. Danielem Wrzoszczykiem, tel: 12 34 18 571.

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Pobierz

Klauzula informacyjna Pobierz

Oświadczenie Pobierz