Strategia SMK 2030: przygotowania do wdrożenia

08.10.2021

To już ostatnia prosta! Trwają przygotowania do wdrożenia Strategii Metropolia Krakowska 2030. Powstający od ponad dwóch lat dokument będzie określał kierunki dalszej współpracy w ramach Stowarzyszenia oraz przygotuje do wdrażania kolejnych projektów w ramach nowej perspektywy środków europejskich na lata 2021-2027.

Zespoły ds. współpracy metropolitalnej

W celu opracowania, a następnie sprawnego wdrażania zobowiązań wynikających ze Strategii oraz ułatwienia koordynacji współpracy Członków Stowarzyszenia, powołane są zespoły robocze ds. współpracy metropolitalnej.

8 września 2021 r. Burmistrz Niepołomic powołał zespół roboczy ds. współpracy metropolitalnej. Skład zespołu jest szeroki i zawiera pracowników niepołomickiego magistratu oraz współpracujących z nim jednostek. Rolą zespołu będzie koordynacja poszczególnych prac związanych z wdrażaniem projektów Planu Rozwoju MK z poziomu gminnego, a także współpraca przy wspólnych, metropolitalnych przedsięwzięciach. Dobra praca zespołu upłynni wymianę informacji i pozwoli na szybką reakcję na potrzeby biura metropolii. Rolą zespołu będzie również uczestnictwo w forach organizowanych przez biuro Metropolii, gdzie pracownicy będą mogli wymieniać dobre praktyki, wiedzę i doświadczenie ze swoimi odpowiednikami z innych gmin „Krakowskiego Obwarzanka”. Zespół pokłada duże nadzieje na dobrą współpracę z biurem Metropolii Krakowskiej, widząc w niej szansę na swój osobisty rozwój, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz nieco szersze, ponadlokalne spojrzenie na zawodową codzienność.

Adam Twardowski
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice

SKŁAD ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. WSPÓŁPRACY METROPOLITALNEJ

  • Wójt, Burmistrz, Prezydent (lub osoba upoważniona) jako przewodniczący Zespołu
  • Koordynator – pracownik gminy odpowiadający za bieżącą koordynację prac zespołu
  • pracownicy gminy specjalizujący się w dziedzinach tematycznych objętych współpracą metropolitalną
  • Dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Krakowska lub osoba przez niego upoważniona.

ZADANIA ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. WSPÓŁPRACY METROPOLITALNEJ

  • koordynowanie prac pomiędzy Gminą a Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska
  • współpraca z Biurem Stowarzyszenia Metropolia Krakowska
  • delegowanie przedstawicieli Gminy do udziału w pracach Forów tematycznych
  • monitorowanie stanu realizacji i ewentualnych zagrożeń w realizacji projektów
  • przekazywanie danych niezbędnych do formułowania i monitorowania realizacji zadań

Spotkania strategiczne

We wrześniu w gminach Metropolii Krakowskiej odbyły się spotkania inaugurujące prace zespołów ds. współpracy metropolitalnej. W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele Biura SMK, wójt/burmistrz, jego zastępca oraz członkowie zespołów. Celem spotkań inauguracyjnych było także szczegółowe omówienie projektów do realizacji zarówno na poziomie gminnym, jak i regionalnym.

Opracowanie dokumentu ponadlokalnej Strategii Rozwoju Metropolii Krakowskiej do roku 2030 to nowe wyzwanie dla członków Stowarzyszenia. Ten wspólny dokument świadczyć będzie o gotowości do współpracy i korzyściach płynących nie tylko z projektów własnych, ale także tych wspólnych, czy realizowanych w gminie sąsiedniej. Powołanie zespołów roboczych ds. współpracy metropolitalnej jest słuszne z punktu widzenia stworzenia płaszczyzny o szerokiej wiedzy w wy-znaczonych strategią ponadlokalną obszarach. Daje możliwość głębszej analizy szans i zagrożeń wspólnoty metropolitalnej oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Spotkania organizowane w gminach były ważnym krokiem w procesie tworzenia Strategii i dały możliwość bezpośredniego, aktywnego uczestnictwa gminy w procesie wdrażania Strategii, a także prezentacji oraz uwzględnienia priorytetowych potrzeb gminy, szerszego poznania założeń projektów wspólnych, a także przedyskutowania problemów wspólnoty metropolitalnej.

Marek Jamborski
Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Spotkania pozwoliły nie tylko na uszczegółowienie zakresu realizacji projektów, ale także na stworzenie wstępnego harmonogramu realizacji projektów oraz zweryfikowanie gotowości gminy do ich realizacji, również pod kątem finansowania. Ważnym elementem spotkania było także przedstawienie składu zespołów roboczych ds. współpracy metropolitalnej – grupy osób, które od tej pory będą na co dzień współpracować z Biurem Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w tematach dotyczących współpracy metropolitalnej.