Podsumowanie tegorocznych prac Forum Gospodarki Przestrzennej Metropolii Krakowskiej

26.11.2021

25 listopada br. odbyło się ostatnie już w tym roku spotkanie Forum Gospodarki Przestrzennej Metropolii Krakowskiej. Była to idealna okazja do podsumowania tegorocznych, intensywnych prac nad zagospodarowaniem przestrzennym Metropolii Krakowskiej.

Spotkania ekspertów od przestrzeni:

Forum Gospodarki Przestrzennej Metropolii Krakowskiej skupia ekspertów gminnych i wojewódzkich z obszaru planowania przestrzennego i geodezji. Zagadnienia poruszane na wydarzeniach organizowanych w ramach Forum nie należą do łatwych, gdyż przestrzeń to jedno z najważniejszych dóbr jakimi dysponują samorządy. Właściwe gospodarowanie przestrzenią wymaga tworzenia rozwiązań prawnych i przestrzennych, które będą w stanie pogodzić uzasadnione interesy różnych grup społecznych a także tworzenia i korzystania z narzędzi, które pozwalają na prezentację danych przestrzennych. Dlatego tym cenniejsza jest możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń w szerszym, ponadlokalnym wymiarze. Jest to również ważne dlatego, że projektowanie przestrzeni w jednej gminie prawie zawsze ma wpływ na inne gminy. Szczególnie mogliśmy się o tym przekonać przygotowując wspólnie jeden dokument dla całego obszaru.  

Rok modelu funkcjonalno-przestrzennego:

Rok 2021 był bardzo ważny dla działalności Forum Gospodarki Przestrzennej Metropolii Krakowskiej. Zmiana przepisów dotyczących planowania strategicznego sprawiła, że członkowie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska stanęli przed trudnym zadaniem opracowania modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej dla obszaru 15 gmin.

Był to proces, który pozwolił nam spojrzeć szerzej na planowanie przestrzenne i wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem. Z perspektywy czasu trzeba powiedzieć, że było to bardzo cenne doświadczenie.

Sam dokument modelu ma stanowić obligatoryjny element Strategii Metropolia Krakowska 2030 i prezentować cele strategiczne oraz wizję rozwoju tego obszaru w przestrzeni. Model łączy zagadnienia społeczno-gospodarcze przedstawione w Strategii z przestrzenią. Dodatkowo poprzez warstwę rekomendacji i zaleceń ma wpływać także na politykę przestrzenną obszaru, którego dotyczy.

W 2021 roku odbyło się aż 7 spotkań Forum Gospodarki Przestrzennej. Wszystkie były poświęcone opracowaniu modelu funkcjonalno-przestrzennego. Pierwsze spotkania dotyczyły opracowania zapisów zamówienia publicznego na Wykonawcę modelu. W kontekście małej ilości wytycznych ustawowych oraz braku podobnych zamówień w kraju był to proces niezwykle trudny, ale dzięki dużemu zaangażowaniu ze strony ekspertów gminnych udało się go szybko zakończyć. W kwietniu 2021 r. podpisaliśmy umowę z Wykonawcą. Firma PANOVA S.A. niezwłocznie zabrała się do pracy. Przez kolejne miesiące, w sposób partycypacyjny powstawał model struktury funkcjonalno-przestrzennej Metropolii Krakowskiej. Pozyskiwanie i ujednolicanie kolejnych danych było połączone z warsztatową formą pracy, podczas której wypracowywane były kolejne warstwy modelu. Niezwykle ważnym, wieloetapowym procesem okazało się wypracowywanie już gotowego dokumentu. Kolejne jego wersje z sierpnia i września br. przybliżały nas do wersji finalnej, która poddana została konsultacjom społecznym wspólnie z całym dokumentem strategii ponadlokalnej.

Ostatnie spotkanie online w 2021 roku:     

Ostatnie spotkanie, które odbyło się w formie online 25 listopada 2021 r. stanowiło podsumowanie konsultacji społecznych Strategii Metropolia Krakowska 2030, które zakończyły się 16 listopada 2021 r.

Podczas spotkania przedstawiciele wykonawcy modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej omówili najważniejsze uwagi, które zgłoszone zostały podczas procesu konsultacji a także zmiany, jakie na skutek uwag wprowadzone zostały do samego dokumentu.

Najważniejsza zmiana polegała na uwzględnieniu w części graficznej i tekstowej modelu dodatkowych obszarów strategicznej interwencji (OSI), które wynikają ze Strategii Województwa Małopolskiego. W dokumencie pojawiły się OSI związane z miejscowościami uzdrowiskowymi oraz zielonymi obszarami chronionymi.

W części graficznej dodana została również relacja obszaru Metropolii Krakowskiej w stosunku do MOF Krakowa, województwa oraz kraju a także uwzględnione zostały uwagi szczegółowe dotyczące np. rozmieszczenia obiektów infrastruktury liniowej czy pojedynczych obiektów punktowych.

Ważną zmianą było również pojawienie się na planszy głównej modelu obszarów centrotwórczych w ramach miasta Krakowa a także podkreślenie roli lotniska w Pobiedniku Wielkim.

Najważniejsza zmiana jeżeli chodzi o część opisową modelu to zmiana kolejności zapisów. W celu zapewnienia lepszej przejrzystości, dokument podzielono na trzy części. W pierwszej z nich dotyczącej informacji ogólnych, znalazł się opis poszczególnych etapów powstawania modelu. Wartością dodaną takiego zabiegu jest pokazanie ogromu wyzwań, z którymi należało się zmierzyć tworząc model. Następnie w części ogólnej znalazły się wytyczne opisujące w jaki sposób należy uwzględnić cele rozwoju wynikające ze Strategii Metropolia Krakowska 2030 w polityce przestrzennej gmin. Taki zapis był odpowiedzią na uwagi, zgłoszone na etapie konsultacji.

W drugiej części dokumentu pojawiły się zasady kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej Metropolii, które na skutek zgłoszonych uwag, zostały  uzupełnione o część graficzną. Znalazły się w niej opisy i rekomendacje dotyczące poszczególnych obszarów współpracy pokazanych na planszach modelu. W tej części opisu znalazł się również zapis dotyczący obszarów strategicznej interwencji.

Ostatnia część dokumentu dotyczy już bezpośrednio rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminach Metropolii. Merytorycznie nie uległa ona znaczącym zmianom, natomiast w dwóch przypadkach uwzględniono w niej najnowsze zmiany przepisów obowiązującego prawa wynikające np. z ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw(Dz.U.2021.1873).

Odpowiedzi na wszystkie uwagi znajdą się w raporcie podsumowującym proces konsultacji społecznych Strategii, przygotowywanym przez Biuro Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej coraz bliżej:

Prace nad modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej Metropolii Krakowskiej powoli dobiegają końca. Na połowę grudnia planowany jest odbiór przedmiotu zamówienia publicznego. Zamyka on klamrą proces, przez który przechodziliśmy w gronie kilkudziesięciu osób przez ostatni rok. Bardzo wiele się dzięki temu nauczyliśmy, ale o tym będzie jeszcze okazja napisać.

Natomiast już w tym miejscu warto podziękować osobom zaangażowanym w proces powstawania modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Metropolii Krakowskiej. Po pierwsze to dzięki zaangażowaniu ekspertów planistycznych z wszystkich 15 gmin Metropolii Krakowskiej możliwe było wypracowanie wspólnych rozwiązań i odzwierciedlenie na modelu obszarów współpracy, które chcemy realizować w kolejnym dziesięcioleciu. Otwartość i aktywna postawa samorządowców jest najlepszym odzwierciedleniem idei współpracy i dobrze wróży wdrożeniu dokumentu. Po drugie należy docenić udział w pracach przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Wnieśli oni do prac nad modelem dużą wiedzę, doświadczenie oraz szersze spojrzenie, dzięki któremu mogliśmy również złapać kontekst wojewódzki opracowywanego dokumentu. Po trzecie podkreślenia wymaga również duża pomoc w interpretacji przepisów dotyczących modelu ze strony przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Cenne wskazówki na każdym etapie opracowania dokumentu, pozwalały nam płynnie przechodzić przez poszczególne fazy pracy: od opracowania przedmiotu zamówienia aż do jego końcowej wersji.

W imieniu swoim oraz wykonawcy opracowania bardzo Państwu dziękujemy i już nie możemy się doczekać kolejnego roku pracy Forum Gospodarki Przestrzennej Metropolii Krakowskiej.