II Forum Metropolii Krakowskiej – dzień 3. GOSPODARKA

01.12.2021

Kolejny dzień II Forum Metropolii Krakowskiej za nami! Dziś poruszaliśmy się w obszarze GOSPODARKI – jednej z rozwijającej się dziedzin współpracy. To właśnie w jej ramach realizujemy wspólny projekt Kraków Metropolitan Area 4 Business. Wspólne, spójne działania tworzą #Metropolię_możliwości! P.S. Prezentowane dobre praktyki przez Miasto Lublin oraz Miasto Wrocław również to potwierdzają!                                                                                                                      

Złoty trójkąt, czyli współpraca na linii samorząd, nauka a biznes

Trzeci dzień Forum Metropolii Krakowskiej poświęcony był dziedzinie GOSPODARKA, w ramach której omówione zostały tematy związane z współpracą wielosektorową oraz działania zmierzające do podnoszenia atrakcyjności i konkurencyjności inwestycyjnej obszaru. Spotkanie rozpoczął Daniel Wrzoszczyk Dyrektor Biura Metropolii Krakowskiej. Jak podkreślał w swoim wystąpieniu – Działania w dziedzinie Gospodarka powinny skupić się na budowaniu skutecznej współpracy – przede wszystkim w tzw. złotym trójkącie między samorządem, nauką a biznesem. Działania te odzwierciedlają się w celach określonych w Strategii Metropolia Krakowska 2030. 

Działanie w praktyce – sesja inspiracyjna

Jak wdrażanie nowych przedsięwzięć i innowacyjnych rozwiązań przebiegało w innych obszarach metropolitalnych? Opowiedzieli o tym prelegenci, których prezentacje były inspiracją i motywacją do działania:

  • Iwona Nowakowska, Zastępczyni Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin
  • Robert Bednarski, Zastępca dyrektora ds. SmartCity Urzędu Miasta Wrocławia.

Lublin inspiruje biznes i stawia na zawodowców!

Platforma pn. Stawiamy na zawodowców, stworzona przez miasto Lublin, służy kreowaniu relacji edukacja-biznes-samorząd poprzez rozwijanie sieci współpracy i wymianę informacji między wszystkimi interesariuszami procesu kształcenia zawodowego, a także promuje kształcenie zawodowe i lokalny rynek pracy. – Zebranie w jednym miejscu kompleksowej informacji dotyczącej oferty szkół zawodowych prowadzonych przez miasto ułatwia uczniom ostatnich klas szkół podstawowych i ich rodzicom dokonanie świadomego wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej, a także stanowi wartościowe narzędzie wspierające doradców zawodowych. Narzędzie służy również promocji kształcenia zawodowego i lokalnego rynku pracy – mówi Iwona Nowakowska. – Platforma niesie za sobą szereg korzyści dla wszystkich interesariuszy procesu kształcenia zawodowego, umożliwia bezpośrednią komunikację między pracodawcą, a uczniem oraz szkołą i rozwijanie współpracy adekwatnie do potrzeb dzięki profilowaniu ogłoszeń – dodaje.

CityLab – jak Wrocław wdraża ideę Smart City?

CityLab jest przedsięwzięciem zainicjowanym przez miasto Wrocław w ramach realizowanej idei Smart City. Jego celem jest wytworzenie w przestrzeni miasta obszarów, w ramach których przedsiębiorcy, start-upy i naukowcy mogą testować autorskie, unikalne oraz niespotykane do tej pory w przestrzeni publicznej rozwiązania. CityLab zakłada testowanie narzędzi do rozwiązania problemów, które mają wpływ na codzienne życie mieszkańców miasta. Projekt umożliwia sprawdzenie technologii w żywej tkance miasta, niemożliwej do odtworzenia w sztucznych warunkach. – Naszym celem jest taki wybór zgłaszanych inicjatyw (projektów), aby ich realizacja wiązała się z wytworzeniem narzędzi, funkcjonalności lub udogodnień, które będą służyły mieszkańcom, co w praktyce pozwoli na uzyskanie wartości dodanej. Jednocześnie oceniane są możliwości wdrożenia projektu na stałe, po wcześniejszym rozpoznaniu sytuacji technicznej, finansowej oraz prawnej – mówi Robert Bednarski, zastępca dyrektora ds. SmartCity w Wydziale Promocji Miasta i Turystyki w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

#PoukładajMY_razem_Metropolię!

Druga część spotkania poświęcona została sesji warsztatowej, podczas której uczestnicy skupili się na priorytetowych działaniach określonych w Rocznym Programie Prac na 2022 r. Wykonywane zadania pokazały siłę współpracy, wymiany informacji i doświadczeń. Efektem wspólnej pracy było m.in. wypracowanie tematów do omówienia podczas Forum Rozwoju Gospodarczego na najbliższy rok.

Tydzień z Metropolią

Tydzień z Metropolią to cykl spotkań tematycznych stanowiący swoiste podsumowanie prac nad projektem Strategii Metropolia Krakowska 2030 – prac, w których aktywny udział wzięli przedstawiciele gmin Metropolii oraz eksperci zewnętrzni. – Organizacja Forum to przede wszystkim deklaracja gotowości Metropolii Krakowskiej do realizacji wspólnej wizji rozwoju obszaru poprzez realizację działań w oparciu o współpracę gmin członkowskich – mówi Daniel Wrzoszczyk, dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

Zwieńczeniem II Forum Metropolii Krakowskiej będzie uroczysta Sesja Walnego Zebrania Członków, która odbędzie się 14 grudnia br. Po jej zakończeniu będzie mieć miejsce podpisanie instytucjonalnej deklaracji wsparcia idei współpracy ponadlokalnej w ramach Metropolii Krakowskiej.

Szczegółowa informacja dotycząca II Forum Metropolii Krakowskiej: KLIKNIJ TUTAJ.

Zapraszamy do lektury Magazynu Metropolitalnego, na którego łamach prezentujemy opowieść zarówno o celach Strategii Metropolia Krakowska 2030, jak i wizji jego wdrożenia: KLIKNIJ TUTAJ.