NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. GOSPODARKI, EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH (GES) – 1 ETAT

27.12.2021

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: specjalista / główny specjalista w Zespole ds. Gospodarki, Edukacji i Spraw Społecznych (GES) Biura Stowarzyszenia Metropolia Krakowska – 1 etat.

I.  CZYM MUSISZ DYSPONOWAĆ, ABY DO NAS DOŁĄCZYĆ (kryteria formalne)?

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe;
 3. co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego;
 4. nieposzlakowana opinia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

*UWAGA: Jeśli nie spełniasz wszystkich powyższych wymogów formalnych nie zostaniesz dopuszczony do udziału w prowadzonym postępowaniu (ocena zerojedynkowa).

II. CZEGO OCZEKUJEMY? (kwestie będące przedmiotem oceny)

Niezbędne:

 1. dysponowanie wiedzą z zakresu podnoszenia jakości kształcenia i zarządzania oświatą, w szczególności w sektorze samorządowym;
 2. umiejętność prowadzenia spotkań i moderowania dyskusji;
 3. umiejętność redagowania tekstów oraz tworzenia prezentacji;
 4. komunikatywność i aktywność w zakresie poszukiwania rozwiązań;
 5. samodzielność, skrupulatność i terminowość w wykonywaniu obowiązków;
 6. umiejętność planowania i organizacji pracy własnej i samodzielnego rozwiązywania problemów oraz poczucia odpowiedzialności za realizowane zadania;
 7. bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office.

Co będzie dodatkowym atutem? (fakultatywne):

 1. ukończone studia wyższe w obszarze: administracji, zarządzania, ekonomii, nauk społecznych,
 2. znajomość podstawowych zagadnień związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym dotyczących Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
 3. znajomość zagadnień i dysponowanie wiedzą z zakresu co najmniej jednego z poniższych zagadnień:
  – zasad planowania i realizacji usług społecznych i opiekuńczych,
  – zasad planowania i realizacji usług z zakresu ochrony zdrowia, w tym działań profilaktycznych,
  – planowania i realizacji działań na rzecz podnoszenia dostępności opieki nad dziećmi do lat 3,
  – polityki migracyjnej,
  – planowania i realizacji usług z zakresu polityki mieszkaniowej i rewitalizacji przestrzeni.
 4. doświadczenie z zakresu tworzenia i monitorowania realizacji opracowań analitycznych / raportów / strategii / planów działań;
 5. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie średniozaawansowanym (B2) lub wyższym;
 6. znajomość, umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawa dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń, w tym udzielania zamówień publicznych przez te instytucje.

*UWAGA: Po analizie przedłożonych dokumentów, potwierdzających spełnienie powyżej wymienionych wymagań, zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne jedynie wybranych osób.

III. CZYM BĘDZIESZ SIĘ GŁÓWNIE ZAJMOWAĆ (ramowy zakres wykonywanych zadań)?

 1. Formułowanie celów, przygotowywanie i realizacja działań dotyczących dziedzin strategicznych: Edukacja oraz Usługi społeczne, poprzez m.in. opracowanie i monitorowanie wdrożenia planów działań, w tym przede wszystkim w zakresie:
  – podnoszenia jakości kształcenia i zarządzania oświatą na terenie Metropolii Krakowskiej,
  – podnoszenia jakości i dostępności usług społecznych, opiekuńczych i zdrowotnych, w tym wspierania profilaktyki, przy uwzględnieniu współpracy międzygminnej,
  – podnoszenia dostępności opieki nad dziećmi do lat 3,
  – współpracy w obszarze polityki migracyjnej,
  – współpracy w zakresie polityki mieszkaniowej i rewitalizacji przestrzeni.
 2. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu oraz współpraca z przedstawicielami gmin i innymi jednostkami odpowiedzialnymi za realizację polityk metropolitalnych, w szczególności z członkami gminnych zespołów metropolitalnych działających w dziedzinie Edukacja oraz Usługi społeczne.
 3. Koordynowanie i organizacja pracy forów tematycznych, w tym działających w sferze edukacji i usług społecznych.
 4. Przygotowanie merytoryczne szkoleń, konferencji i spotkań oraz prowadzenie wystąpień publicznych.
 5. Pozyskiwanie i udostępnianie informacji niezbędnych dla prawidłowej realizacji polityk metropolitalnych w szczególności związanych z edukacją oraz usługami społecznymi.
 6. Współpraca przy redagowaniu zapytań ofertowych w zakresie powierzonych zadań.
 7. Prowadzenie prac związanych z realizacją i rozliczeniem projektów Stowarzyszenia, w tym współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
 8. Sporządzanie raportów, opinii, analiz.
 9. Udział w czynnościach kontrolnych prowadzonych przez upoważnione instytucje.
 10. Pozyskiwanie i zacieśnianie współpracy z partnerami Stowarzyszenia, w tym realizacja zadań wynikających ze współpracy Stowarzyszenia w krajowych i międzynarodowych sieciach współpracy.

IV. CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ? (WARUNKI PRACY I PŁACY)
– wymiar czasu pracy: 1 etat,
– możliwość pracy z domu po wcześniejszym uzgodnieniu wymiaru z pracodawcą;
– wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 5000-7500 zł brutto miesięcznie dla stanowiska główny specjalista lub 4000-5000 zł brutto miesięcznie dla stanowiska specjalista (zależne od stażu pracy i posiadanych kwalifikacji).

*UWAGA: w okresie próbnym maksymalne wynagrodzenie zasadnicze może wynosić dla stanowiska specjalista max. 4500 zł brutto, a dla stanowiska główny specjalista max. 6100 zł brutto);

– dodatek stażowy (zależny od stażu pracy, od stażu 5 lat 5% + 1 % za każdy dodatkowy rok pracy maksymalnie 20%),
– praca biurowa z obsługą komputera i urządzeń biurowych,
– praca w siedzibie Stowarzyszenia – budynek wyposażony w podjazdy i windy dla osób niepełnosprawnych. Na danym stanowisku może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna o niepełnosprawności pozwalającej na pełne wykonywanie obowiązków służbowych,
– planowane zatrudnienie: od dnia 1 lutego 2022 r. (zastrzega się możliwość wcześniejszego nawiązania stosunku pracy);
– pierwsza umowa zostanie zawarta na 3 miesięczny okres próbny, z możliwością dalszego przedłużenia umowy.

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA

W Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VI.  JAKIE DOKUMENTY POWINIENEŚ DO NAS ZŁOŻYĆ (wymagane dokumenty):

 1. CV;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat(-ka):
  a) nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
  b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;
 4. kopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe;
 5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym z wyłączeniem kierowniczego stanowiska urzędniczego, przysługującego osobie niepełnosprawnej;
 7. własnoręcznie podpisana klauzula RODO.

VII. ZASADY NABORU

Wymagane dokumenty aplikacyjne wyszczególnione w punkcie VI należy składać: drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@metropoliakrakowska.pl w terminie do dnia 12 stycznia 2022 r. (środa) /decyduje data i godzina wpływu/. W tytule wiadomości należy wpisać nr naboru, na który jest składana aplikacja (3/12/2021).

UWAGA: Kandydat(-ka) zobowiązany(-a) jest do przedstawienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej oryginałów dokumentacji aplikacyjnej (CV; kwestionariusz osobowy, oświadczenia, dokumenty poświadczające wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje).

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. W uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie może wezwać do uzupełnienia złożonych dokumentów.  Złożonych dokumentów Stowarzyszenie Metropolia Krakowska nie zwraca. Oferty kandydatów, z wyłączeniem kandydata wyłonionego do zatrudnienia zostaną zniszczone. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego
w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

VIII. TERMIN ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych na ww. stanowisko planuje się
w dniach 17-21 stycznia 2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w Krakowie przy ul. Reymonta 20, lub za pomocą narzędzi internetowych.

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie lub drogą elektroniczną najpóźniej w dniu 14 stycznia 2022 r.

Informacja o wyniku naboru zostanie przekazana wyłącznie kandydatom, którzy brali udział
w rozmowach kwalifikacyjnych, telefonicznie lub drogą elektroniczną w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r.

Informacja o wyniku naboru ostanie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w BIP. Planowany termin zamieszczenia informacji to 31 stycznia 2022 r.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z Panem Piotrem Bielem, pod numerem telefonu: 12 63 07 629.