NABÓR NR 6/12/2021 NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTY / GŁÓWNEGO SPECJALISTY W ZESPOLE DS. ŚRODOWISKA I PRZESTRZENI BIURA STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

27.12.2021

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista / Główny Specjalista w Zespole ds. środowiska i przestrzeni (SIP) – 1 etat

I.  CZYM MUSISZ DYSPONOWAĆ BY DO NAS DOŁĄCZYĆ? (kryteria formalne)

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe;
 3. co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego;
 4. nieposzlakowana opinia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

*UWAGA: Jeśli nie spełniasz wszystkich powyższych wymogów formalnych nie zostaniesz dopuszczony do udziału w prowadzonym postępowaniu (ocena zerojedynkowa).

II. CZEGO OCZEKUJEMY? (elementy będące przedmiotem oceny)

Niezbędne:

 1. znajomość zagadnień dot. gospodarowania odpadami (m.in. obwiązujące przepisy prawa i polityki miejskie);
 2. umiejętność kreowania, inicjowania zagadnień dotyczących współpracy jednostek samorządu terytorialnego  w zakresie gospodarki odpadami;
 3. praktyczna znajomość i umiejętność analizy danych dot. systemu gospodarowania odpadami
 4. umiejętności tworzenia, redagowania, korekty i prezentowania komunikatów tekstowych;
 5. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
 6. otwartość na współpracę i łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych;
 7. silna motywacja do realizacji  powierzonych zadań służących gospodarowania przestrzenią, gospodarki energią, ochrony powietrza, gospodarowania odpadami i efektywnego wykorzystania surowców, adaptacji do zmian klimatu.

Co będzie dodatkowym atutem (fakultatywne):

 1. wykształcenie kierunkowe z zakresu ochrony środowiska lub pokrewnych;
 2. umiejętność z zakresu tworzenia i monitorowania realizacji opracowań analitycznych / raportów / strategii;
 3. doświadczenie w zakresie prowadzania pro środowiskowych kampanii edukacyjnych w tym szczególności dotyczących gospodarki odpadami.
 4. doświadczenie zawodowe w pracy przy projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z funduszy europejskich;
 5. umiejętność moderowania współpracy pomiędzy różnymi zaangażowanymi podmiotami;
 6. umiejętność organizacji pracy własnej i samodzielnego rozwiązywania problemów;
 7. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. średniozaawansowanym (B2– upper-intermediate)
 8. znajomość regulacji dot. funkcjonowania stowarzyszeń

*UWAGA: Po analizie przedłożonych dokumentów, potwierdzających spełnienie powyżej wymienionych wymagań, zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne jedynie wybranych osób.

III. CZYM BĘDZIESZ SIĘ GŁÓWNIE ZAJMOWAĆ? (ramowy zakres wykonywanych zadań)

 1. Wdrażanie, monitorowanie i ewaluacja celów szczegółowych oraz kierunków działań wynikających z „Strategii Metropolia Krakowska 2030” w zakresie celu 2 Metropolia Krakowska przyjazna środowisku, zorientowana na neutralność klimatyczną, zapewniająca wysoką jakość życia, w szczególności opracowanie i realizację: Planu rozwoju współpracy w zakresie gospodarowania odpadami.
 2. Współpraca z przedstawicielami gmin tworzących  Metropolię Krakowską oraz innych organizacji i instytucji współpracujących z Metropolią Krakowską.  
 3. Pozyskiwanie, analizowanie i udostępnianie informacji niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadań.
 4. Prowadzenie prac  forum  gospodarki odpadami.
 5. Przygotowanie merytoryczne szkoleń, konferencji i spotkań oraz prowadzenie wystąpień publicznych.
 6. Pozyskiwanie, wdrażanie, koordynowanie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.
 7. W miarę potrzeb realizowanie innych zdań związanych z realizacją celu 2 Strategii Metropolia Krakowska 2030 – Metropolia Krakowska przyjazna środowisku, zorientowana na neutralność klimatyczną, zapewniająca wysoką jakość życia; a dotyczycących tematyki gospodarowania przestrzenią, gospodarki energią, ochrony powietrza, gospodarowania odpadami i efektywnego wykorzystania surowców, adaptacji do zmian klimatu.
 8. Współpraca przy redagowaniu zapytań ofertowych w zakresie powierzonych zadań.
 9. Redagowanie i współpraca przy redagowaniu zapytań ofertowych w zakresie powierzonych zadań.

IV. CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ? (warunki pracy i wynagrodzenie)

– wymiar czasu pracy: 1 etat;
– możliwość pracy z domu po wcześniejszym uzgodnieniu wymiaru z pracodawcą;
– wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 5000-7500 zł brutto miesięcznie dla stanowiska główny specjalista lub 4000-5000 zł brutto miesięcznie dla stanowiska specjalista (zależne od stażu pracy i posiadanych kwalifikacji).

*UWAGA: w okresie próbnym maksymalne wynagrodzenie zasadnicze może wynosić dla stanowiska specjalista max. 4500 zł brutto, a dla stanowiska główny specjalista max. 6100 zł brutto;

– dodatek stażowy (zależny od stażu pracy – przysługujący od stażu 5 lat w wysokości 5% + 1% za każdy dodatkowy rok pracy, maksymalnie 20%);
– praca biurowa z obsługą komputera i urządzeń biurowych;
– praca w siedzibie Stowarzyszenia (budynek wyposażony w podjazdy i windy dla osób niepełnosprawnych – na danym stanowisku może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna o niepełnosprawności pozwalającej na pełne wykonywanie obowiązków służbowych);
– planowane zatrudnienie: od 1 lutego 2022 r. (zastrzega się możliwość wcześniejszego nawiązania stosunku pracy);
– pierwsza umowa zostanie zawarta na 3 miesięczny okres próbny, z możliwością dalszego przedłużenia umowy.

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA

W Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VI.  JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DO NAS ZŁOŻYĆ? (wymagane dokumenty)

 1. CV;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat(-ka):
  – nie był(a) skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  – posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;
 4. kopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe;
 5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata(-ki), który(-a) zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym z wyłączeniem kierowniczego stanowiska urzędniczego, przysługującego osobie niepełnosprawnej;
 7. własnoręcznie podpisana klauzula RODO.

VII. ZASADY NABORU

Wymagane dokumenty aplikacyjne wyszczególnione w punkcie VI należy składać drogą elektroniczną na adres:  rekrutacja@metropoliakrakowska.pl w terminie do dnia 12 stycznia 2022 r. (środa) /decyduje data i godzina wpływu/. W tytule wiadomości należy wpisać nr naboru, na który jest składana aplikacja (6/12/2021).

UWAGA: Kandydat(-ka) zobowiązany(-a) jest do przedstawienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej oryginałów dokumentacji aplikacyjnej (CV; kwestionariusz osobowy, oświadczenia, dokumenty poświadczające wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje).

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. W uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie może wezwać do uzupełnienia złożonych dokumentów.  Złożonych dokumentów Stowarzyszenie Metropolia Krakowska nie zwraca. Oferty kandydatów, z wyłączeniem kandydata(-ki) wyłonionego do zatrudnienia zostaną zniszczone. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

VIII. TERMIN ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych na ww. stanowisko planuje się w dniach 17-21 stycznia 2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w Krakowie, przy ul. Reymonta 20, lub za pomocą narzędzi internetowych.

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie lub drogą elektroniczną najpóźniej w dniu 14 stycznia 2022 r.

Informacja o wyniku naboru zostanie przekazana wyłącznie kandydatom, którzy brali udział
w rozmowach kwalifikacyjnych, telefonicznie lub drogą elektroniczną w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w BIP. Planowany termin zamieszczenia informacji to 31 stycznia 2022 r.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z Panią Katarzyną Surmą , Tel.: 12 341 85 46 E-mail: katarzyna.surma@metropoliakrakowska.pl