II Forum Metropolii Krakowskiej – raport

05.01.2022

Na przełomie listopada i grudnia odbył się cykl spotkań w ramach II Forum Metropolii Krakowskiej, które odbyło się pod hasłem „PoukładajMY razem Metropolię”. Podczas zorganizowanych spotkań poświęcone było przede wszystkim prezentacji sedna Strategii Metropolia Krakowska 2030.

Podczas spotkań tematycznych przedstawiciele gmin mieli możliwość zapoznania się z celami określonymi w Strategii, a także Rocznym Programem Prac na 2022 r. Zakres tematyczny spotkania uzupełniony został o prezentację dobrych praktyk z innych ośrodków metropolitalnych z kraju i Europy.

Nieodłącznym elementem każdego z cyklu spotkań była sesja warsztatowa. Jednym z głównych celów pracy warsztatowej, prowadzonej podczas II Forum Metropolii Krakowskiej, było zapoznanie z zakresem prac na 2022 r., możliwość zgłoszenia własnych pomysłów i potrzeb, a także zebranie opinii przedstawicieli gmin na temat skuteczności komunikacji – tej prowadzonej pomiędzy gminami, między gminami a Biurem SMK, a także pomiędzy Metropolią Krakowską, a otoczeniem.

Kluczowe wnioski z prac warsztatowych dostępne są w RAPORCIE Z II FORUM METROPOLII KRAKOWSKIEJ.