NZWC: o jakości powietrza oraz projekcie ustawy o krakowskim związku metropolitalnym

20.01.2022

We wtorek, 18 stycznia odbyło się I Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. W porządku obrad znalazły się tematy związane z działaniami na rzecz poprawy jakości powietrza w 2022 r. oraz dyskusja i przyjęcie stanowiska Metropolii Krakowskiej ws. projektu ustawy o krakowskim związku metropolitalnym.

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA W 2022 R.

W gminach Metropolii Krakowskiej temat poprawy jakości powietrza jest podejmowany od kilku lat. Gminy przy wsparciu Biura Stowarzyszenia dokładają wszelkich starań, żeby w dniu wejścia w życie uchwały antysmogowej dla Małopolski, spełnić zapisy przedmiotowej uchwały i tym samym przyczynić się do znaczącej poprawy jakości powietrza w Małopolsce.

W 2022 r. gminy Metropolii Krakowskiej planują podjąć działania mające na celu informację o możliwościach i korzyściach wymiany pieców bezklasowych oraz realizację kontroli u mieszkańców posiadających kotły bezklasowe. Ważnym aspektem działań jest wykorzystanie dostępnych środków finansowych przeznaczonych na wymianę pieców.

Dotychczasowe działania gmin w celu poprawy jakości powietrza w liczbach:
132 784 335 zł – łączna suma środków przeznaczonych na wymianę kotłów
14 423 – liczba zawartych umów na likwidację kotłów
9 515 – liczba zlikwidowanych kotłów
15 384 – liczba zrealizowanych kontroli
89 – liczba osób zatrudnionych w urzędach gmin związanych z jakością powietrza

Podczas NWZC wystosowana została także petycja gmin MK do Premiera RP o zwiększenie środków finansowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa na budowę przyłączy gazowych do budynków mieszkalnych: więcej informacji.

STOWARZYSZENIE METROPOLIA KRAKOWSKA A USTAWA METROPOLITALNA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SMK uzgodniło opinię do projektu Ustawy o krakowskim związku metropolitalnym „Krakowska Metropolia”, jednoznacznie wskazując brak zasadności oraz potrzeby tworzenia nowej organizacji, stanowiącej dodatkowy szczebel administracji samorządowej.

W ubiegłym tygodniu wpłynął do Senatu projekt Krakowskiej Ustawy Metropolitalnej wzorowany na regulacji obowiązującej w Metropolia GZM. Wkrótce rozpoczną się konsultacje społeczne dokumentu. Projekt ustawy w założeniach zakłada integrację obszaru za pomocą umocowań prawnych oraz pozyskanie dodatkowego finansowania na wspólne działania, jednak by realnie wpłynąć na poprawę warunków realizacji projektów o charakterze metropolitalnym, ustawa powinna wprowadzić także dodatkowe zmiany w aktualnie obowiązującej strukturze podmiotów. Warto tu zwrócić uwagę, że nawet bez ustawy funkcjonująca już organizacja umożliwia w sposób sprawny i elastyczny realizację wspólnych działań. Gminy Metropolii Krakowskiej współdziałając w ramach Stowarzyszenia realizują szereg projektów mających na celu zrównoważony rozwój obszaru.

KOMISJI TEMATYCZNE – ZAKRES DZIAŁANIA

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków omówiona została propozycja zmian w ilości i zakresie działania komisji tematycznych. Proponowane zmiany zakładają likwidację komisji w dotychczasowej formule i utworzenie nowych komisji – zgodnych z dziedzinami współpracy określonymi w Strategii Metropolia Krakowska 2030. Kierunki działań i rozwoju gmin należących do Stowarzyszenia określone zostały w Strategii Metropolia Krakowska 2030. Więcej o Strategii: 👉🔗 https://bit.ly/3q3eLpd.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU PRAC

Biuro Stowarzyszenia Metropolia Krakowska przedstawiło sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Prac Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, w którym wskazano zadanie zrealizowane w całości oraz te, które znajdują się w fazie realizacji.