Pracuj z nami! – nabory na wolne stanowiska pracy – ZAKOŃCZONE!

11.01.2022

Termin składania dokumentów aplikacyjnych upłynął 12 stycznia 2022 r.!
Ponadlokalna Strategia Metropolia Krakowska 2030 przyjęta, a przed nami liczne zadania! Chcesz dołączyć do naszego zespołu i wspólnie realizować kolejne zadania i projekty? Do 12 stycznia trwają nabory na wolne stanowiska pracy w Biurze Metropolii Krakowskiej.

WSPÓŁPRACA SIŁĄ ZESPOŁU

Biuro Metropolia Krakowska to zespół ludzi, którzy z pasją i zapałem działają na rzecz rozwoju obszaru Metropolii Krakowskiej. Na co dzień realizujemy szereg projektów w 7 obszarach działania: inteligentne zarządzanie, mobilność, środowisko i przestrzeń, gospodarka, kultura czasu wolnego, edukacja i usługi społeczne. 14 grudnia 2021 r. Stowarzyszenie Metropolia Krakowska przyjęła Strategię Metropolia Krakowska 2030 stanowiącą swoistą strategię współpracy gmin na rzecz rozwoju ponadlokalnego. Liczne działania wynikające z zapisów Strategii przekładają się na zadania, których realizacja planowana jest na najbliższe 10 lat! Wiele z tych zadań czeka na nowych członków naszego zespołu: #teamSMK rośnie w siłę!

CO OFERUJEMY?

Praca na stanowisku specjalista/główny specjalista w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Krakowska to przede wszystkim możliwość rozwoju osobistego, praca w zgranym zespole ludzi, którym nieobce są wyzwania związane z projektami realizującymi współpracę międzygminną, międzynarodową i międzyinstytucjonalną, a także dobre warunki pracy: określone ramy wynagrodzenia, dodatek stażowy, a także możliwość pracy zdalnej.

Aktualnie prowadzony jest nabór na 6 wolnych stanowisk pracy. Szczegółowy opis poszczególnych ofert zamieszczony jest poniżej.

ZASADY REKRUTACJI

Termin złożenia dokumentów aplikacyjnych: 12 stycznia 2022 r. (środa) /decyduje data i godzina wpływu/
Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres mailowy: rekrutacja@metropoliakrakowska.pl
W tytule wiadomości należy wpisać nr naboru, na który jest składana aplikacja (…/12/2021)
Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych planuje się w dniach 17-21 stycznia 2022 r.
Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie lub drogą elektroniczną najpóźniej w dniu 14 stycznia 2022 r.
Informacja o wyniku naboru: w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: SPECJALISTA/GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA I KULTURY (IZK) – ANALIZA DANYCH

To ciekawe stanowisko pracy obejmujące działania w zakresie dziedziny strategicznej Inteligentne zarządzanie, w tym m.in. opracowanie i monitorowanie wdrożenia planów działań. Do obowiązków pracownika będzie należeć będzie m.in. zapewnienie wysokiej dostępności rzetelnych i aktualnych danych, w tym w zakresie współtworzenia Banku danych o Metropolii oraz opracowanie raportów, opinii i analiz. Ciekawym urozmaiceniem pracy analityka będzie możliwość przygotowania merytorycznego szkoleń, konferencji i spotkań, a także koordynacja i organizacja pracy forów tematycznych.

Jakie umiejętności powinien posiadać kandydat na to stanowisko?

Głównymi elementami będącymi przedmiotem oceny są rozwinięte umiejętności analityczne oraz posiadanie praktycznej wiedzy z zakresu pozyskiwania i przetwarzania danych. Nieodłączną kompetencją jest sprawne i prawidłowe tworzenie raportów, analiz, syntez i rekomendacji. Dodatkowe punkty zdecydowanie zgarnie absolwent studiów wyższych na kierunkach związanych z administracją, zarządzaniem w sektorze publicznym oraz statystyką i analizą danych.

Więcej informacji: KLIKNIJ TUTAJ.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: SPECJALISTA/GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA I KULTURY (IZK) – KULTURA CZASU WOLNEGO

Stanowisko pracy obejmuje działania w ramach dziedziny strategicznej: Kultura czasu wolnego, poprzez m.in. opracowanie i monitorowanie wdrożenia planów działań, w tym przede wszystkim w zakresie:
✔ prowadzenia spójnych działań informacyjno-promocyjnych w zakresie oferty czasu wolnego, w tym poprzez tworzenie zintegrowanej i atrakcyjnej oferty turystycznej oraz rozpraszanie ruchu turystycznego;
✔ prowadzenie działań mających na celu współpracę w tworzeniu wspólnej oferty czasu wolnego, oraz edukacji kulturalnej na rzecz budowania kapitału społecznego;
✔ budowania sieci współpracy i partnerstw ponadlokalnych wśród instytucji kultury
i podmiotów działających w tym sektorze dla wzmocnienia potencjału i konsolidacji działań;
✔ inwestycji w rozwój i doposażenie infrastruktury czasu wolnego;
✔ podejmowania działań na rzecz ochrony i adaptacji dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego obszaru.

Jakie umiejętności powinien posiadać kandydat na to stanowisko?

Głównymi elementami będącymi przedmiotem oceny jest wiedza w zakresie promocji wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz znajomość zagadnień związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej oraz turystycznej. Nieodłącznym elementem oceny są umiejętności: prowadzenia spotkań i moderowania dyskusji, redagowania tekstów oraz tworzenia prezentacji, a także komunikatywność i aktywność w zakresie poszukiwania rozwiązań.

Więcej informacji: KLIKNIJ TUTAJ.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: SPECJALISTA/GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. GOSPODARKI, EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH (GES) – EDUKACJA/USŁUGI SPOŁECZNE

To stanowisko pracy obejmuje działania w zakresie dziedzin strategicznych: Edukacja oraz Usługi społeczne, m.in.
✔ podnoszenie jakości kształcenia i zarządzania oświatą na terenie Metropolii Krakowskiej,
✔ podnoszenie jakości i dostępności usług społecznych, opiekuńczych i zdrowotnych, w tym wspierania profilaktyki, przy uwzględnieniu współpracy międzygminnej,
✔ podnoszenie dostępności opieki nad dziećmi do lat 3,
✔ współpracy w obszarze polityki migracyjnej,
✔ współpracy w zakresie polityki mieszkaniowej i rewitalizacji przestrzeni.

Więcej informacji: KLIKNIJ TUTAJ.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTY/GŁÓWNEGO SPECJALISTY W ZESPOLE DS. MOBILNOŚCI (MOB) – MOBILNOŚĆ, ZINTEGROWANY TRANSPORT ZBIOROWY

To ciekawe stanowisko pracy obejmuje zadania związane z mobilnością i integracją transportu zbiorowego na terenie Metropolii Krakowskiej. Zatrudniony pracownik będzie miał za zadanie:
✔ wdrażać założenia Strategii SMK 2030 w zakresie mobilności;
✔ realizować zadania związane z integracją transportu zbiorowego;
✔ przeprowadzać badania i pomiary ruchów komunikacyjnych;
✔ wspierać działania związane z rozwojem zrównoważonej mobilności.

Więcej informacji: KLIKNIJ TUTAJ.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTY/GŁÓWNEGO SPECJALISTY W ZESPOLE DS. ŚRODOWISKA I PRZESTRZENI (ŚiP) – PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Stanowisko pracy specjalisty/głównego specjalisty ds. planowania przestrzennego daje możliwość realizację zadań związanych z rozwijaniem modelu funkcjonalna-przestrzennego Metropolii Krakowskiej m.in. poprzez współpracę z przedstawicielami gmin oraz innych organizacji i instytucji współpracujących z Metropolią Krakowską.  Do obowiązków pracownika na tym stanowisku pracy będzie należeć także pozyskiwanie, analizowanie i udostępnianie informacji niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadań, a także prowadzenie prac forum gospodarki przestrzennej.  

Więcej informacji: KLIKNIJ TUTAJ.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTY/GŁÓWNEGO SPECJALISTY W ZESPOLE DS. ŚRODOWISKA I PRZESTRZENI (ŚiP) – GOSPODAROWANIE ODPADAMI

To ciekawe stanowisko pracy obejmuje działania w zakresie gospodarowania odpadami, w tym m.in. współpracę z przedstawicielami gmin tworzących Metropolię Krakowską oraz innych organizacji i instytucji współpracujących w omawianym zakresie, a także analizę danych oraz opracowywanie raportów. Wyjątkowym zadaniem czekającym na pracownika jest zainicjowanie oraz organizacja nowopowstałego prac Forum Gospodarki Odpadami.

Więcej informacji: KLIKNIJ TUTAJ.