Prognoza demograficzna dla obszaru – trwają prace!

19.01.2022

Miasto Kraków prowadzi projekt badawczy dot. opracowania prognozy demograficznej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa na lata 2021-2050. Opracowane dane umożliwią monitorowanie zjawisk i trendów demograficznych, co przyczyni się do sprawniejszego planowania działań przez samorządy. Realizacja projektu potrwa do grudnia 2022 r. Miasto, zaprosiło do współpracy gminy MOF, w tym gminy zrzeszone w Metropolii Krakowskiej.

Projekt badawczy ma na celu opracowanie prognozy dla gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa, w tym gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska.  

Jego realizacja wynika ze Strategii Rozwoju Krakowa oraz wpisuje się on wStrategię Metropolia Krakowska 2030. 

Szacowanie rozwoju ludności dla MOF zostanie sporządzone na lata 2021–2050 i obejmie m.in. prognozę biologiczną oraz prognozę pomigracyjną ludności, w tym ludności stałej w przekroju gmin oraz biologicznych i funkcjonalnych grup wieku, z uwzględnieniem ruchu ludności stałej.  Opracowana zostanie także ocena wpływu pandemii na trwanie życia ludności Krakowa i okalających go powiatów w latach 2020 i 2021

Po opracowaniu prognozy planowana jest kontynuacja projektu w celu opracowania i koordynacji modelu do monitorowania prognozy demograficznej m.in. w oparciu o regularnie gromadzone dane z ewidencji ludności oraz dane o działalności inwestycyjnej mieszkańców i gmin. Model ten umożliwi w przyszłości monitorowanie zjawisk i trendów demograficznych w poszczególnych dzielnicach Krakowa – i dzięki współpracy metropolitalnej – także w poszczególnych gminach MOF.  

Analiza danych demograficznych stanowi element zarządzania zrównoważonym rozwojem. Samorządy mierzą się z szeregiem wyzwań rozwojowych. Jednym z nich (obok m.in. rozwoju gospodarczego oraz konsekwencji zmian klimatu) są zmiany w strukturze demograficznej społeczeństwa. Spowodowane są one m.in. zmianami liczby ludności wynikającej z migracji oraz zmianami grup wiekowych. Monitoring tych zjawisk pozwoli na opracowanie prognozy, która wesprze działania samorządów w planowaniu przedsięwzięć, inwestycji oraz organizacji wysokiej jakości usług publicznych.

Wyniki pierwszej części projektu w postaci hybrydowej prognozy demograficznej dla Krakowa i 18 pomocniczych dzielnic na lata 2020–2050, można zobaczyć na stronie Rozwój Krakowa.