Seniorzy w Metropolii Krakowskiej

21.01.2022

Aktualnie obserwuje się systematyczny wzrost udziału w populacji ogólnej osób, które ukończyły 60. rok życia. Wzrost liczby osób starszych w społeczeństwie wynika z dwóch podstawowych zjawisk: zmniejszania się liczby urodzeń oraz wzrostu długości życia. Zjawisko to jest określane jako starzenie się społeczeństwa. Sytuacja ta stawia liczne wyzwania związane z zapewnieniem wsparcia dla seniorów oraz ich opiekunów. Działania w tym zakresie aktywnie podejmowane są przez gminy Metropolii Krakowskiej. Są to m.in. ośrodki wsparcia, usługi wytchnieniowe i opiekuńcze.

Na terenie Metropolii Krakowskiej funkcjonuje ponad 20 domów pomocy społecznej oraz 16 ośrodków wsparcia dla osób starszych, w których pełniona jest opieka dzienna. W ramach ośrodka realizowane są zadania mające na celu aktywizację i rozwój osób starszych poprzez szereg usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych oraz aktywizująco-usprawniających. Seniorzy mogą także korzystać z konsultacji psychologicznej, terapii grupowych i indywidualnych, arteterapii, biblioterapii, muzykoterapii, choreoterapii, terapii informatycznej, ruchowej czy kulinarnej. W każdej gminie organizowane są usługi opiekuńcze oraz różnorodne działania aktywizujące m.in. kluby seniora oraz Uniwersytety Trzeciego Wieku.

RODZAJE WSPARCIA DLA SENIORÓW W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH METROPOLII KRAKOWSKIEJ*

*materiał opracowany na podstawie ankiety przeprowadzonej przez Biuro Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

BISKUPICE
W gminie Biskupice działa Dom Pomocy Społecznej oraz wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Osoby starsze objęte są usługami opiekuńczymi.
Kontakt:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Trąbki 340, 32-020 Wieliczka
tel.: 12 284 09 23

CZERNICHÓW
W ramach programu Rozwoju Pomocy Społecznej GOPS realizuje projekt „Świadomy i aktywny Senior – świadome i aktywne życie”, program „Wspieraj Seniora” oraz usługi opiekuńcze i wytchnieniowe.
Kontakt:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów
tel.: 12 270 21 57
e-mail: gops@czernichow.pl

IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE
W gminie Igołomia – Wawrzeńczyce seniorzy objęci są usługami opiekuńczymi. Zorganizowany jest dowóz do ośrodka. W gminie działa Klub Seniora oraz inne organizacje działające na rzecz seniorów.
Kontakt:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
32 – 125 Wawrzeńczyce 57
tel.: 12 2874003 wewn. 29
e-mail: gops_igwa@wp.pl

KOCYMRZÓW-LUBORZYCA
W gminie realizowany jest projekt „Centrum Asystenckie Wsparcia Opiekunów Osób Niesamodzielnych”. Gmina programy „Małopolski Tele Anioł” oraz „Wspieraj Seniora”. Działają także m.in. „Klub Senior +” oraz „Dom Aktywnego Seniora”.
Kontakt:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca
tel.: 12 387 14 99
e-mail: opskoc@poczta.onet.pl

KRAKÓW
MOPS w Krakowie oferuje następujące formy pomocy: praca socjalna z osobami starszymi, usługi opiekuńcze, ośrodki wsparcia dla osób starszych, domy pomocy społecznej, rodzinne domy pomocy oraz mieszkania chronione. Działa też wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz dowóz uczestników do ośrodków opieki dziennej dla seniorów. Działania uzupełniane są przez realizację licznych projektów m.in. Centra Aktywności Seniorów. Miasto kieruje do seniorów specjalne programy m.in. „Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania ASYSTENT 85+”. Informacje o działaniach dedykowanym seniorom można pozyskać na portalu Kraków dla Seniora oraz w Miejskim Centrum Informacji dla Seniorów, prowadzonym w ramach gminnego Programu Aktywności i Integracji Osób Starszych 2021-2025 PASiOS.
Kontakt:
Urząd Miasta Krakowa
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków
tel.: 12 616 7806
e-mail: bozena.opach@um.krakow.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków
tel.: 12 616 54 27
e-mail: do@mops.krakow.pl

LISZKI
W gminie Liszki seniorzy objęci są usługami opiekuńczymi. Osoby wymagające stałej opieki kierowane są do domów opieki społecznej.
Kontakt:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Liszki 1, 32-060 Liszki
tel.: 12 256 10 63
e-mail: gops@liszki.pl

MICHAŁOWICE
Podstawę działań na rzecz seniorów stanowią usługi opiekuńcze. Działają dwa Kluby Seniora współfinansowane w ramach projektu Senior+.
Kontakt:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Plac Józefa Piłsudskiego 1 pok. nr 5,6,7
32-091 Michałowice
tel.: 12 388 87 70, 512 076 652
e-mail: gops@michalowice.malopolska.pl

MOGILANY
Gmina Mogilany zapewnia opiekę wytchnieniową oraz organizuje specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zwykłe usługi opiekuńcze. Realizuje program „Wspieraj Seniora”. W gminie działa klub SENIOR+.
Kontakt:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Bartłomieja Ap. 21, 32-031 Mogilany
tel.: 533 347 713, 533 347 714
e-mail: estaszel@gops.mogilany.pl

NIEPOŁOMICE
W gminie Niepołomice realizowane są usługi opiekuńcze oraz opieka wytchnieniowa. Stowarzyszenie Pomoc Bliźniemu prowadzi Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Staniątkach, Dom Dziennego Pobytu oraz Centrum Wsparcia opiekunów osób niesamodzielnych oraz bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Dodatkowo działają liczne Kluby Seniora.
Kontakt:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice
tel.: 12 284 87 12
e-mail: mgops@niepolomice.eu

SKAWINA
Na terenie Gminy Skawina działa sieć ośrodków wsparcia dziennego (wraz z dowozem) oraz Centrum Wsparcia Opiekunów oraz wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego. W ramach Progra-mu „Za życiem” utworzono mieszkanie chronione. Realizowane są usługi opiekuńcze. Gmina realizuje Program „Skawińska Karta Seniora”.
Kontakt:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina
tel.: 12 276 21 37
e-mail: mgops@skawina.net

ŚWIĄTNIKI GÓRNE
W gminie działa klub seniora i koło emerytów i rencistów. Seniorzy objęci są usługami opiekuńczymi. Osoby wymagające stałej opieki kierowane są do domu opieki społecznej.
Kontakt:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Krakowska 2, 32-040 Świątniki Górne
tel.: 12 270 42 26
e-mail: gops@swiatniki-gorne.pl

WIELICZKA
Na terenie Miasta i Gminy działa Dzienny Ośrodek Wsparcia, realizowane jest mieszkanie chronione, chronione Stacja Opieki, program „Tele-Anioł”. Świadczone są usługi opiekuńcze. Aktywnie działa Klub Seniora. Gmina realizuje Program „Karta Seniora”.
Kontakt:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Sienkiewicza 26, 32-020 Wieliczka
tel.: 12 278 21 40
e-mail: sekretariat@mgopswieliczka.pl

WIELKA WIEŚ
Seniorzy objęci są usługami opiekuńczymi. Organizowane są także liczne akcje wspierające oraz oferta rekreacyjna dla seniorów
Kontakt:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce
tel.: 12 419 11 01
e-mail: gops@gops.wielka-wies.pl

ZABIERZÓW
Seniorzy objęci są usługami opiekuńczych. Na terenie gminy Zabierzów siedzibę mają dwa Domy Pomocy Społecznej. Działa Klub Senior+ oraz Ośrodek Wsparcia Klub Samopomocy dla Osób Starszych.
Kontakt:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Cmentarna 2, 32-080 Zabierzów
tel.: 12 285 14 13
e-mail: sekretariat@gopszabierzow.pl

ZIELONKI
Realizowane są usługi opiekuńcze, opieka wytchnie-niowa, działalność placówek opiekuńczych oraz wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Realizowany jest Program „Wspieraj Seniora”. Działa Klub Seniora.
Kontakt:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki
tel.: 12 627 33 00
e-mail: sekretariat@gops-zielonki.