Skawińskie Centrum Komunikacyjne wraz z otoczeniem

04.01.2022

W ramach projektu RiConnect wypracowano koncepcję funkcjonalno-przestrzenną Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego wraz z otoczeniem (link), w której uwzględniono szereg uwarunkowań – w tym przestrzennych, dotyczących rewitalizacji, istniejącej infrastruktury, form zabudowy i planowanych inwestycji.

Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna obszaru Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego wraz z otoczeniem, uwzględnia zarówno charakter obszaru wynikający z rozwoju infrastruktury mobilności w postaci Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego jako głównego węzła przesiadkowego w mieście oraz planowanego uruchomienia regularnych połączeń Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, jak i włączenia go do rozszerzonego centrum miasta w związku z pełnieniem roli łącznika pomiędzy Rynkiem Skawiny a nowym zintegrowanym węzłem przesiadkowym w postaci Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego.

Obszar przyległy do Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego stanowi reprezentatywny przykład zmian zachodzących w mobilności na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. SCK to obszar, na którym zachodzą znaczące zmiany w funkcjonowaniu transportu zbiorowego w związku z rozwojem Kolei Aglomeracyjnej, powiązanej z nią inwestycji Park&Ride, oraz zrealizowanymi projektem przedłużenia ulicy Kolejowej, która otwiera w tym obszarze nowe możliwości inwestycyjne i rozwój miejskiej zabudowy.

NAJWAŻNIEJSZE WYTYCZNE OPRACOWANIA KONCEPCJI:

 1. utrzymanie i ochrona historycznego układu urbanistycznego Skawiny: Rynku, układu kwartałowego, a także dawnego Traktu Tynieckiego;
 2. ochrona i należyte podkreślenie zachowanych śladów dziedzictwa architektonicznego – wpisanych do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Małopolskiego i Gminnej Ewidencji Zabytków
 3. propozycja utworzenia w historycznym centrum Skawiny Parku Kulturowego jako mechanizmu pozwalającego łączyć ochronę walorów krajobrazowych z rozwojem obszaru i jego wartości kulturowych

SKAWIŃSKIE CENTRUM KOMUNIKACYJNE WRAZ Z OTOCZENIEM – REKOMENDACJE:

 1. zabudowa terenów położonych wzdłuż ul. Kolejowej, która zostanie ukształtowana w formie śródmiejskiego bulwaru, z wysokiej jakości przestrzenią publiczną i usługami w parterach;
 2. powstanie po północnej stronie torów kolejowych drogi łączącej ulicę Torową i Tyniecką, a przy niej nowy Park&Ride;
 3. reorganizacja ruchu oraz integracja i poprawa dostępności transportu zbiorowego;
 4. propozycja utworzenia niedużego dworca autobusowego sąsiadującego od wschodu z dworcem kolejowym;
 5. wprowadzenie nowych przestrzeni publicznych, miejskich placów i skwerów;
 6. utworzenie Placu Dworcowego w miejscu dzisiejszej pętli autobusowej;
 7. utworzenie wielofunkcyjnego placu u wylotu ul. Batorego, rekreacyjnego parku w sąsiedztwie Os. Stare Miasto, kilku ogrodów kieszonkowych – półprywatnych, a także promenady wzdłuż ul. Kolejowej oraz ciągów pieszych i pieszo-jezdnych łączących SCK z historyczną częścią miasta;
 8. budowa dwóch obiektów o szczególnych walorach architektonicznych i równocześnie integralnie związanych z funkcjami Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego: zielonej wieży informacyjno-zegarowej przy pl. Dworcowym, oraz kładki pieszo-rowerowej, widokowej, łączącej wylot ul. Batorego i projektowany tam plac, bezpośrednio z peronem Kolei Metropolitalnej i północną częścią miasta

Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna SCK wraz z otoczeniem: link

SCK wraz z otoczeniem_rekomendacje: link

Raport z warsztatów Charrette: link.