Strategia Metropolia Krakowska 2030

07.01.2022

14 grudnia br. Walne Zebranie Członków Metropolii Krakowskiej jednogłośnie przyjęło dokument jakim jest ponadlokalna Strategia Metropolia Krakowska 2030. Jest to niezwykle ważne wydarzenie dla wszystkich członków Metropolii – od tego momentu realizujemy działania krok po kroku zgodnie z założeniami wspólnie wypracowanego dokumentu. Zachęcamy do zapoznania się z jego założeniami!

„Strategia Metropolia Krakowska 2030” stanowi pionierski w skali kraju dokument rozwoju ponadlokalnego dla miasta Krakowa i jego otoczenia – wyznacza 7 dziedzin współpracy dla 15 gmin na najbliższe 10 lat. Projekt dokumentu powstał w sposób partycypacyjny z wykorzystaniem metody Design Thinking, czyli twórczego rozwiązywania problemów, zorientowanego na potrzeby głównych odbiorców, a także idei zarządzania przez cele.

Załączniki do Strategii Metropolia Krakowska 2030 stanowią:

Model funkcjonalno-przestrzenny wraz z rekomendacjami do prowadzenia polityki przestrzennej, zgodnie z przepisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Model proponuje ukierunkowanie rozwoju obszaru na zapewnienie wysokiego standardu jakości życia i dostępności usług publicznych, wyróżniających się na tle europejskim, dających poczucie bezpieczeństwa oraz oferujących możliwości wszechstronnego rozwoju.

Kluczowe wnioski z diagnozy strategicznej, które przełożyły się na kształt celów szczegółowych i kierunków działania w poszczególnych dziedzinach.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem Strategii Metropolia Krakowska 2030
wraz z załącznikami: KLIKNIJ TUTAJ.

Informacja zarówno o celach dokumentu, jak i wizji jego wdrożenia, o której opowiadają gospodarze obszaru, zarządzający jednostkami wchodzącymi w skład Metropolii Krakowskiej, zaprezentowana została na łamach specjalnego wydania Magazynu Metropolitalnego (link). Publikacja wzbogacona została o „case study” potwierdzające, że ambitną wizję i cele można przekuwać w całkiem realne oraz efektywne projekty, służące podnoszeniu jakości szeroko rozumianych usług publicznych.