REKRUTACJĘ ZAKOŃCZONO: NABÓR NR 1/2/2022 NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTY / GŁÓWNEGO SPECJALISTY W ZESPOLE DS. MOBILNOŚCI BIURA STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

02.02.2022

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista / Główny Specjalista w Zespole ds. Mobilności (MOB) – 1 etat

I.  CZYM MUSISZ DYSPONOWAĆ BY DO NAS DOŁĄCZYĆ? (kryteria formalne)

1.  Obywatelstwo polskie;
2.  Wykształcenie wyższe;
3.  Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego;
4.  Nieposzlakowana opinia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5.  Brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

*UWAGA: Jeśli nie spełniasz wszystkich powyższych wymogów formalnych nie zostaniesz dopuszczony do udziału w prowadzonym postępowaniu (ocena zerojedynkowa).

II. CZEGO OCZEKUJEMY? (elementy będące przedmiotem oceny)

Niezbędne:
1. Wiedza z zakresu funkcjonowania i integracji systemów transportowych (w tym integracji biletowo-taryfowej oraz zasad finansowania przewozów)
2. Wiedza i doświadczenie z zakresu analizy danych niezbędnych do zarządzania transportem indywidualnym i zbiorowym
3. Wiedza z zakresu przeprowadzania badań i pomiarów dotyczących: transportu zbiorowego, ruchu samochodowego, zachowań komunikacyjnych mieszkańców
4. Wiedza i doświadczanie z zakresu przygotowywania strategicznych dokumentów w obszarze zrównoważonej mobilności miejskiej
5. Silna motywacja do realizacji powierzonych zadań służących realizacji polityki zrównoważonej mobilności miejskiej
6. Znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
7. Otwartość na współpracę i łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych

Co będzie dodatkowym atutem (fakultatywne):
1. Ukończone studia wyższe na kierunku transport lub pokrewne
2. Wiedza z zakresu tworzenia i monitorowania realizacji opracowań analitycznych / raportów /  strategii
3. Doświadczenie zawodowe w pracy przy projektach transportowych współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym funduszy europejskich
4. Znajomość działań Stowarzyszenia Metropolia Krakowska realizowanych w dziedzinie zrównoważonej mobilności miejskiej oraz założeń Strategii Metropolia Krakowska 2030 w zakresie mobilności
5. Znajomość środowiska GIS i umiejętność pracy z bazami GIS
6. Doświadczenie w zakresie prowadzenia spotkań i warsztatów w tematyce transportowej
7. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. średniozaawansowanym (B2 – upper-intermediate)

*UWAGA: Po analizie przedłożonych dokumentów, potwierdzających spełnienie powyżej wymienionych wymagań, zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne jedynie wybranych osób.

III. CZYM BĘDZIESZ SIĘ GŁÓWNIE ZAJMOWAĆ? (ramowy zakres wykonywanych zadań)

Przede wszystkim działaniami wspierającymi współpracę gmin Metropolii Krakowskiej w zakresie tworzenia zintegrowanego systemu transportu zbiorowego, w tym zintegrowanej taryfy biletowej. Wynika to z roli, jaką Stowarzyszenie Metropolia Krakowska pełni w zakresie wsparcia współpracy międzygminnej oraz wsparcia procesu planowania i organizowania systemu transportu zbiorowego na terenie Metropolii Krakowskiej. Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółowym zakresem wykonywanych zadań:

1. Realizacja zadań związanych z wdrażaniem przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska założeń Strategii Metropolia Krakowska 2030 w zakresie mobilności.
2. Realizacja zadań związanych z realizacją Porozumienia w sprawie ustalania zasad dotyczących planowania, organizowania i finansowania zintegrowanego publicznego transportu zbiorowego w Metropolii Krakowskiej, w tym:    – udział w organizacji procesu dokonywania merytorycznych uzgodnień w obszarach objętych zakresem rzeczowym Porozumienia,
– prowadzenie Sekretariatu ds. Zintegrowanego Transportu Zbiorowego w  Metropolii Krakowskiej pełniącego funkcje organizacyjno-koordynacyjne wspierające współpracę Stron Porozumienia,
3. Realizacja działań związanych z przeprowadzaniem badań w zakresie transportu zbiorowego i pomiarów ruchu samochodowego oraz zachowań komunikacyjnych mieszkańców,
4. Wspieranie procesu przygotowania i aktualizacji dokumentów o charakterze strategicznym będących Planami Działań w zakresie mobilności na terenie Metropolii Krakowskiej zgodnie z dokumentem Strategii Metropolia Krakowska 2030,
5. Wsparcie realizacji zadań związanych z obsługą projektów dot. zrównoważonej mobilności ujętych w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego,
6. Wsparcie w realizacji działań związanych z obsługą projektów i zadań dot. zrównoważonej mobilności ujętych w Strategii Metropolia Krakowska 2030,
7. Realizacja projektów w obszarze mobilności w ramach krajowych i międzynarodowych sieci współpracy,
8. Analizowanie danych oraz przygotowywanie raportów, opinii i innych materiałów w obszarze mobilności,
9. Tworzenie i rozwijanie baz danych w obszarze mobilności,
10. Utrzymywanie kontaktu z jednostkami zewnętrznymi odpowiedzialnymi za realizację działań w obszarze mobilności (m.in. Urząd Miasta Krakowa – Wydział Gospodarki Komunalnej, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, Urząd Marszałkowski),
11. Udział w przygotowaniu merytorycznym i prowadzeniu spotkań Komisji i Forów tematycznych funkcjonujących w Stowarzyszeniu w obszarze mobilności oraz aktywny udział w zewnętrznych spotkaniach i konferencjach, w których uczestniczy Stowarzyszenie, wraz z prowadzeniem prelekcji,
12. Redagowanie i współpraca przy redagowaniu zapytań ofertowych w zakresie powierzonych zadań,
13. Wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego oraz Dyrektora Biura Stowarzyszenia

IV. CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ? (warunki pracy i wynagrodzenie)

– wymiar czasu pracy: 1 etat;
– możliwość pracy z domu po wcześniejszym uzgodnieniu wymiaru z pracodawcą;
– wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 5000-7500 zł brutto miesięcznie dla stanowiska główny specjalista lub 4000-5000 zł brutto miesięcznie dla stanowiska specjalista (zależne od stażu pracy i posiadanych kwalifikacji).
*UWAGA: w okresie próbnym maksymalne wynagrodzenie zasadnicze może wynosić dla stanowiska specjalista max. 4500 zł brutto, a dla stanowiska główny specjalista max. 6100 zł brutto;
– dodatek stażowy (zależny od stażu pracy – przysługujący od stażu 5 lat pracy w wysokości 5% + 1% za każdy dodatkowy rok pracy, maksymalnie 20%);
– praca biurowa z obsługą komputera i urządzeń biurowych;
– praca w siedzibie Stowarzyszenia (budynek wyposażony w podjazdy i windy dla osób niepełnosprawnych – na danym stanowisku może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna o niepełnosprawności pozwalającej na pełne wykonywanie obowiązków służbowych);
– planowane zatrudnienie: od 1 kwietnia 2022 r. (zastrzega się możliwość wcześniejszego nawiązania stosunku pracy);
– pierwsza umowa zostanie zawarta na 3 miesięczny okres próbny, z możliwością dalszego przedłużenia umowy.

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA

W Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VI.  JAKIE DOKUMENTY POWINIENEŚ DO NAS ZŁOŻYĆ? (wymagane dokumenty)

1. CV;
2. Kwestionariusz osobowy;
3. Własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat(-ka):
– nie był(a) skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,   
– posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;
4. Kopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe;
5. Kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
6. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata(-ki), który (-a) zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym z wyłączeniem kierowniczego stanowiska urzędniczego, przysługującego osobie niepełnosprawnej;
7. Własnoręcznie podpisana klauzula RODO.

VII. ZASADY NABORU

Wymagane dokumenty aplikacyjne wyszczególnione w punkcie VI należy składać drogą elektroniczną na adres:  rekrutacja@metropoliakrakowska.pl w terminie do dnia 16 lutego 2022 r. (środa) /decyduje data i godzina wpływu/. W tytule wiadomości należy wpisać nr naboru, na który jest składana aplikacja (1/2/2022).

UWAGA: Kandydat(-ka) zobowiązany(-a) jest do przedstawienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej oryginałów dokumentacji aplikacyjnej (CV; kwestionariusz osobowy, oświadczenia, dokumenty poświadczające wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje).

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. W uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie może wezwać do uzupełnienia złożonych dokumentów.  Złożonych dokumentów Stowarzyszenie Metropolia Krakowska nie zwraca. Oferty kandydatów, z wyłączeniem kandydata(-ki) wyłonionego do zatrudnienia zostaną zniszczone. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

VIII. TERMIN ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych na ww. stanowisko planuje się w dniach 23-28 lutego 2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w Krakowie, przy ul. Reymonta 20, lub za pomocą narzędzi internetowych.

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie lub drogą elektroniczną najpóźniej w dniu 18 lutego 2022 r.

Informacja o wyniku naboru zostanie przekazana wyłącznie kandydatom, którzy brali udział w rozmowach kwalifikacyjnych, telefonicznie lub drogą elektroniczną w terminie do dnia 4 marca 2022 r.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w BIP. Planowany termin zamieszczenia informacji to 4 marca 2022 r.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z Panem Pawłem Guzkiem , pod numerem telefonu: 12 34 18 547, pawel.guzek@metropoliakrakowska.pl

Klauzula informacyjna Pobierz

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Pobierz

Oświadczenie Pobierz