REKRUTACJĘ ZAKOŃCZONO: NABÓR NR 3/2/2022 NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTY / GŁÓWNEGO SPECJALISTY W ZESPOLE DS. ŚRODOWISKA I PRZESTRZENI BIURA STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

18.02.2022

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista / Główny Specjalista w Zespole ds. środowiska i przestrzeni (SIP) – 1 etat

I.  CZYM MUSISZ DYSPONOWAĆ BY DO NAS DOŁĄCZYĆ? (kryteria formalne)

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe;
 3. co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego;
 4. nieposzlakowana opinia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

*UWAGA: Jeśli nie spełniasz wszystkich powyższych wymogów formalnych nie zostaniesz dopuszczony do udziału w prowadzonym postępowaniu (ocena zerojedynkowa).

II. CZEGO OCZEKUJEMY? (elementy będące przedmiotem oceny)

Niezbędne:

 1. znajomość zagadnień dot. gospodarowania energią, w szczególności związanych z ochroną powietrza, termomodernizacją oraz odnawialnymi źródłami energii  (m.in. obwiązujące przepisy prawa i polityki miejskiej);
 2. umiejętność kreowania, inicjowania zagadnień dotyczących współpracy jednostek samorządu terytorialnego  w zakresie gospodarowania energią;
 3. praktyczna znajomość i umiejętność analizy danych dot. systemu gospodarowania energią, w szczególności związanych z poprawą jakości powietrza;
 4. umiejętności tworzenia, redagowania, korekty i prezentowania komunikatów tekstowych;
 5. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
 6. otwartość na współpracę i łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych;
 7. silna motywacja do realizacji  powierzonych zadań służących gospodarowania przestrzenią, gospodarowania odpadami i efektywnego wykorzystania surowców, adaptacji do zmian klimatu.

Co będzie dodatkowym atutem (fakultatywne):

 1. wykształcenie kierunkowe z zakresu ochrony środowiska lub pokrewnych;
 2. znajomość zasad realizacji, zapisów oraz zagadnień związanych z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego, w tym w szczególności osi 4;
 3. umiejętność z zakresu tworzenia i monitorowania realizacji opracowań analitycznych / raportów / strategii;
 4. doświadczenie w zakresie prowadzania pro środowiskowych kampanii edukacyjnych w tym szczególności dotyczących poprawy jakości powietrza.
 5. doświadczenie zawodowe w pracy przy projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z funduszy europejskich;
 6. umiejętność moderowania współpracy pomiędzy różnymi zaangażowanymi podmiotami;
 7. umiejętność organizacji pracy własnej i samodzielnego rozwiązywania problemów;
 8. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. średniozaawansowanym (B2– upper-intermediate)
 9. znajomość regulacji dot. funkcjonowania stowarzyszeń

*UWAGA: Po analizie przedłożonych dokumentów, potwierdzających spełnienie powyżej wymienionych wymagań, zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne jedynie wybranych osób.

III. CZYM BĘDZIESZ SIĘ GŁÓWNIE ZAJMOWAĆ? (ramowy zakres wykonywanych zadań)

Głównym zadaniem będzie koordynacja współpracy gmin Metropolii Krakowskiej w zakresie  efektywnego gospodarowania energią, w szczególności w oparciu o odnawialne źródła energii oraz klastry energii oraz opracowanie jednolitego podejścia do gromadzenia danych koniecznych do zarządzania efektywnością energetyczną budynków publicznych oraz zasad funkcjonowania wspólnot energetycznych opartych. Dodatkowym wyzwaniem będzie promowanie i wdrażanie działań, w szczególności edukacyjnych i informacyjnych na rzecz poprawy jakości powietrza wynikających z wejścia w życie przepisów uchwały antysmogowej.  

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółowym zakresem wykonywanych zadań:

 1. Wdrażanie, monitorowanie i ewaluacja celów szczegółowych oraz kierunków działań wynikających z „Strategii Metropolia Krakowska 2030” w zakresie celu 2 Efektywna gospodarka energetyczna i wysoka jakość powietrza Strategii Metropolia Krakowska 2030.
 2. Opracowanie i realizację: Planu rozwoju współpracy w zakresie gospodarowania energią.
 3. Realizacja zadań związanych z pełnieniem przez Stowarzyszenie funkcji Instytucji Pośredniczącej IP ZIT poprzez:
 4. doradztwo i pomoc merytoryczną wnioskodawcom i beneficjentom w zakresie wdrażania i realizacji projektów Strategii ZIT KrOF, w zakresie projektów związanych z ochroną środowiska,
 5. prowadzenie monitoringu projektów pozakonkursowych na etapie ich realizacji,
 6. współpracę w procesie aktualizacji Strategii ZIT.
 7. Prowadzenie prac forum czystego powietrza.
 8. Przygotowanie, realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnych w zakresie zarządzania energią, w tym w szczególności ochrony powietrza.
 9. Pozyskiwanie, wdrażanie, koordynowanie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w szczególności współpraca we wdrażaniu projektu Eko Team.
 10. Współpraca z przedstawicielami gmin tworzących  Metropolię Krakowską oraz innych organizacji i instytucji współpracujących z Metropolią Krakowską.  
 11. Pozyskiwanie, analizowanie i udostępnianie informacji niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadań.
 12. Przygotowanie merytoryczne szkoleń, konferencji i spotkań oraz prowadzenie wystąpień publicznych.
 13. W miarę potrzeb realizowanie innych zdań związanych z realizacją celu 2 Strategii Metropolia Krakowska 2030 – Metropolia Krakowska przyjazna środowisku, zorientowana na neutralność klimatyczną, zapewniająca wysoką jakość życia; a dotyczących tematyki gospodarowania przestrzenią, gospodarowania odpadami i efektywnego wykorzystania surowców, adaptacji do zmian klimatu.
 14. Redagowanie i współpraca przy redagowaniu zapytań ofertowych w zakresie powierzonych zadań.

IV. CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ? (warunki pracy i wynagrodzenie)

– wymiar czasu pracy: 1 etat;
– możliwość pracy z domu po wcześniejszym uzgodnieniu wymiaru z pracodawcą;
– wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 5000-7500 zł brutto miesięcznie dla stanowiska główny specjalista lub 4000-5000 zł brutto miesięcznie dla stanowiska specjalista (zależne od stażu pracy i posiadanych kwalifikacji).

*UWAGA: w okresie próbnym maksymalne wynagrodzenie zasadnicze może wynosić dla stanowiska specjalista max. 4500 zł brutto, a dla stanowiska główny specjalista max. 6100 zł brutto;

– dodatek stażowy (zależny od stażu pracy – przysługujący od stażu 5 lat w wysokości 5% + 1% za każdy dodatkowy rok pracy, maksymalnie 20%);
– praca biurowa z obsługą komputera i urządzeń biurowych;
– praca w siedzibie Stowarzyszenia (budynek wyposażony w podjazdy i windy dla osób niepełnosprawnych – na danym stanowisku może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna o niepełnosprawności pozwalającej na pełne wykonywanie obowiązków służbowych);
– planowane zatrudnienie: od 1 kwietnia 2022 r. (zastrzega się możliwość wcześniejszego nawiązania stosunku pracy);
– pierwsza umowa zostanie zawarta na 3 miesięczny okres próbny, z możliwością dalszego przedłużenia umowy.

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA

W Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VI.  JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DO NAS ZŁOŻYĆ? (wymagane dokumenty)

 1. CV;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat(-ka):
  – nie był(a) skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  – posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;
 4. kopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe;
 5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata(-ki), który(-a) zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym z wyłączeniem kierowniczego stanowiska urzędniczego, przysługującego osobie niepełnosprawnej;
 7. własnoręcznie podpisana klauzula RODO.

VII. ZASADY NABORU

Wymagane dokumenty aplikacyjne wyszczególnione w punkcie VI należy składać drogą elektroniczną na adres:  rekrutacja@metropoliakrakowska.pl w terminie do 7 marca 2022 r. (poniedziałek) /decyduje data i godzina wpływu/. W tytule wiadomości należy wpisać nr naboru, na który jest składana aplikacja (3/2/2022).

UWAGA: Kandydat(-ka) zobowiązany(-a) jest do przedstawienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej oryginałów dokumentacji aplikacyjnej (CV; kwestionariusz osobowy, oświadczenia, dokumenty poświadczające wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje).

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. W uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie może wezwać do uzupełnienia złożonych dokumentów.  Złożonych dokumentów Stowarzyszenie Metropolia Krakowska nie zwraca. Oferty kandydatów, z wyłączeniem kandydata(-ki) wyłonionego do zatrudnienia zostaną zniszczone. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

VIII. TERMIN ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych na ww. stanowisko planuje się w dniach 14-18 marca 2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w Krakowie, przy ul. Reymonta 20, lub za pomocą narzędzi internetowych.

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie lub drogą elektroniczną najpóźniej w dniu 10 marca 2022 r.

Informacja o wyniku naboru zostanie przekazana wyłącznie kandydatom, którzy brali udział
w rozmowach kwalifikacyjnych, telefonicznie lub drogą elektroniczną w terminie do dnia 31 marca 2022 r.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w BIP. Planowany termin zamieszczenia informacji to 31 marca 2022 r.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z Panią Katarzyną Surmą , Tel.: 12 341 85 46 E-mail: katarzyna.surma@metropoliakrakowska.pl

Klauzula informacyjna Pobierz
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Pobierz
Oświadczenie Pobierz