Strategia rozwoju ponadlokalnego – poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego

21.03.2022

Materiał poświęcony strategii rozwoju ponadlokalnego to nowa publikacja wydana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Razem z funkcjonującym już podręcznikiem „Strategia rozwoju gminy”, stanowi ona element szerszych działań resortu na rzecz wsparcia samorządów w przygotowaniu strategii rozwoju i dokumentów pozwalających na aplikowanie o środki unijne.

Poradnik został opracowany z myślą o wsparciu współpracujących ze sobą samorządów oraz promocji procesu integracji planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego. – Mamy nadzieję, że zawarte w nim wskazówki i przykładowe rozwiązania zachęcą jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia współpracy z sąsiadami i planowania rozwoju ponad podziałami administracyjnymi – czytamy na stronie www.gov.pl.

Warto podkreślić, że jedna z przytoczonych w opracowaniu dobrych praktyk w odniesieniu do modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej pochodzi ze Strategii Metropolia Krakowska 2030.

Zapraszamy do lektury i korzystania z informacji zawartych w podręczniku!