Dobre praktyki: Zielonki uwalniają się od smogu

07.04.2022

Ostatnie lata to czas intensywnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Jednym z nich jest monitoring jego stanu. Na terenie gminie Zielonki już od kilku lat działa 26 urządzeń pomiarowych Airly. Wyniki pomiarów wskazują jednoznacznie, że Zielonki uwalniają się od smogu.

Airly raportuje stan powietrza

Sensory jakości powietrza Airly pojawiły się na terenie gminy Zielonki w 2016 r. Mierzą one kluczowe składniki zanieczyszczenia, tj. cząstki stałe (PM1, PM2,5, PM10) oraz gazy (NO2, O3, SO2 i CO) i pobierają parametry pogodowe.

W „Raporcie jakości powietrza Airly dla gminy Zielonki” podano szczegółowe dane porównawcze z sezonu grzewczego (okresu od stycznia do kwietnia) w 2017 roku, do analogicznych danych z roku 2021, dla każdego z 26 sensorów Airly. Analiza porównawcza obejmuje średnie miesięczne stężenia pyłów PM2,5, PM10 oraz średnie temperatury powietrza.

Oddech „pełną piersią” już w kwietniu

Porównanie danych pozwala dostrzec wyraźną poprawę jakości powietrza na terenie całej gminy Zielonki. Analiza porównawcza stanu powietrza w I kwartale roku wyraźnie wskazuje, że w ciągu 4 lat emisja PM2,5 i PM10 została zredukowana o ponad 25%. Największą poprawę widać w styczniu, w którym emisję PM2,5 zmniejszono o 57%, a PM10 o 53%. – Wyniki analiz przedstawione w „Raporcie (…)” napawają optymizmem. Pierwsze efekty naszych usilnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza są dostrzegalne. Nastąpiła znacząca poprawa – mówi Arnold Kuźniarski, Zastępca
Wójta Gminy Zielonki.

Jednak jak wskazuje „Raport (…)”, pomimo znaczącej poprawy, normy jakości powietrza są w dalszym ciągu przekraczane w styczniu, lutym i marcu, dopiero kwiecień daje wytchnienie – Mobilizuje nas to do dalszych działań
informacyjno-edukacyjnych, wymiany pieców bezklasowych oraz szeroko rozumianego wsparcia dla mieszkańca. Wiem, że tylko konsekwentnymi, wspólnymi działaniami jesteśmy w stanie wpłynąć na jakość powietrza, którym oddychamy
– dodaje Arnold Kuźniarski.

Jak Zielonki uwalniają się od smogu?

W okresie omawianym w raporcie na terenie gminy zlikwidowano w budynkach mieszkalnych 524 piece węglowe z wykorzystaniem dofinansowania w ramach projektu Obniżenie niskiej emisji w gminie Zielonki i Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Aktualne dane wskazują, że od 2017 r. do końca 2021 r. w gminie Zielonki zlikwidowano 731 kotłów bezklasowych. Łącznie zawarto 1 116 umów na wymianę źródła ciepła.

Gmina Zielonki prowadzi systematyczne kontrole pieców (również z użyciem dronów) i edukację ekologiczną. W Urzędzie Gminy zatrudnionych jest 4 pracowników zajmujących się wyłącznie zadaniami związanymi z jakością
powietrza, w tym 2 ekodoradców. Wspierają mieszkańców w doborze źródła ciepła, a także uzyskaniu i rozliczeniu dotacji. W specjalnie utworzonym Punkcie można uzyskać informacje na temat programu Czyste Powietrze. Gmina
Zielonki realizuje także program osłonowy, dofinansowywujący w 100% wymianę pieców mieszkańcom dotkniętym ubóstwem energetycznym. Dofinansowano również montaż 248 instalacji OZE w budynkach mieszkalnych.
W omawianym okresie, przeprowadzono też termomodernizację pięciu budynków użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii. Instalacje OZE zamontowano też na trzech nowych budynkach użyteczności publicznej.

Budynek szkoły w Bibicach, fot. Urząd Gminy w Zielonkach