REKRUTACJĘ ZAKOŃCZONO: NABÓR NA STANOWISKO PRACY: KOORDYNATOR / KIEROWNIK W ZESPOLE ds. ŚRODOWISKA I PRZESTRZENI (ŚIP) – 1 ETAT

25.04.2022

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Koordynator / Kierownik w Zespole ds. środowiska i przestrzeni (ŚiP) – 1 etat

I.  CZYM MUSISZ DYSPONOWAĆ BY DO NAS DOŁĄCZYĆ? (kryteria formalne)

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe;
 3. co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego;
 4. nieposzlakowana opinia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

UWAGA: Jeśli nie spełniasz wszystkich powyższych wymogów formalnych nie zostaniesz dopuszczony do udziału w prowadzonym postępowaniu (ocena zerojedynkowa).

II. CZEGO OCZEKUJEMY? (elementy będące przedmiotem oceny)

 1. Niezbędne:
 2. minimum 1 rok doświadczenia w kierowaniu pracą zespołu składającego się z co najmniej 3 osób;
 3. umiejętność samodzielnego planowania i organizowania pracy zespołu;
 4. umiejętność delegowania zadań i nadzorowania ich realizacji;
 5. umiejętność tworzenia twórczej i przyjaznej atmosfery pracy zespołu;
 6. umiejętność łączenia faktów oraz syntetyzowania informacji;
 7. komunikatywność i aktywność w zakresie poszukiwania rozwiązań;
 8. samodzielność, skrupulatność i terminowość w wykonywaniu obowiązków;
 9. znajomość na poziomie podstawowym wyzwań i celów wynikających ze Strategii Metropolia Krakowska 2030 a dotyczących realizacji celu 2 „Metropolia Krakowska przyjazna środowisku, zorientowana na neutralność klimatyczną, zapewniająca wysoką jakość życia” w szczególności tematyki dotyczącej:
  • gospodarki przestrzennej;
  • osiągania neutralności klimatycznej i przeciwdziałania skutkom zmian klimatu;
  • gospodarki energetycznej i poprawy jakości powietrza;
  • gospodarki odpadami;
 10. umiejętność redagowania tekstów oraz tworzenia prezentacji;
 11. umiejętność prowadzenia spotkań i moderowania dyskusji;
 12. umiejętność sprawnego i prawidłowego tworzenia raportów, analiz, syntez, rekomendacji;
 13. bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;
 14. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie minimum średnio-zaawansowanym (B2 – upper-intermediate).

Co będzie dodatkowym atutem (fakultatywne):

 • znajomość problematyki wyzwań klimatycznych stojących przed miastami i obszarami metropolitalnymi;
 • praktyczne doświadczenie w realizacji projektów w przynajmniej jednym w następujących obszarów tematycznych: zmiany klimatyczne,  ograniczenie emisyjności, gospodarowanie energią, poprawa jakości powietrza, gospodarka przestrzenna, gospodarka odpadami, gospodarka wodna i kanalizacyjna;
 • praktyczne doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych;
 • znajomość podstawowych zagadnień związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym dotyczących Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
 • praktyczna znajomość i umiejętność obsługi oprogramowania w środowisku GIS (ArcGIS, QGIS, itp.);
 • znajomość, umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawa dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń, w tym udzielania zamówień publicznych przez te instytucje;
 • ukończone studia wyższe w obszarach takich jak: administracja, zarządzanie w sektorze publicznym, ochrona środowiska;
 • wysoki poziom kreatywności i innowacyjności.

*UWAGA: Po analizie przedłożonych dokumentów, potwierdzających spełnienie powyżej wymienionych wymagań, zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne jedynie wybranych osób.

III. CZYM BĘDZIESZ SIĘ GŁÓWNIE ZAJMOWAĆ? (ramowy zakres wykonywanych zadań)

 1. Koordynowanie/kierowanie pracą zespołu ds. środowiska i przestrzeni (ŚiP) odpowiadającego za realizację celu 2 strategii Metropolia Krakowska 2030 (SMK2030): „Metropolia Krakowska przyjazna środowisku, zorientowana na neutralność klimatyczną, zapewniająca wysoką jakość życia”.
 2. Formułowanie celów, przygotowywanie i realizacja działań dotyczących dziedziny strategicznej: Środowisko i przestrzeń w tym m.in. opracowanie i monitorowanie wdrożenia planów działań dotyczących:
  • mitygacji i adaptacji do zmian klimatu (strategii proklimatycznej) dla Metropolii Krakowskiej,
  • systemu monitorowania zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej,
  • instalacji OZE w budynkach prywatnych oraz budynkach użyteczności publicznej,
  • poprawy jakości powietrza,
  • gospodarowania odpadami w tym przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ) na terenie Metropolii Kakowskiej,
  • gospodarowania wodami opadowymi, tworzenia i rozwoju zielonych terenów publicznych, ochrony i zagospodarowania parków rzecznych,
  • rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
 3. Przygotowanie i wdrażanie projektów służących realizacji celu 2  SMK2030.
 4. Współpraca z ekspertami wspierającymi SMK w realizacji celu.
 5. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu oraz współpraca z przedstawicielami gmin i innymi jednostkami odpowiedzialnymi za realizację polityk metropolitalnych, w szczególności z członkami gminnych zespołów metropolitalnych działających w dziedzinie Środowisko i przestrzeń.
 6. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu oraz współpraca z innymi jednostkami odpowiedzialnymi za realizację polityk metropolitalnych i współpracującymi z gminami SMK (m.in. MFiPR, Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Krakowa – Wydział SI, GK, BP oraz KGEW, MPO, Wodociągi Miasta Krakowa).
 7. Koordynowanie i organizacja pracy forów tematycznych, w tym działających w dziedzinie Inteligentne zarządzanie.
 8. Przygotowanie merytoryczne szkoleń, konferencji i spotkań oraz prowadzenie wystąpień publicznych.
 9. Pozyskiwanie i udostępnianie informacji niezbędnych dla prawidłowej realizacji polityk metropolitalnych w szczególności związanych z dziedziną Środowisko i przestrzeń, w tym identyfikacja i monitorowanie źródeł danych oraz nawiązywanie kontaktów oraz współpraca z podmiotami mogącymi wesprzeć działania gmin Metropolii Krakowskiej w realizacji zadań wynikających z celu 2 SMK2030.
 10. Przygotowanie i nadzór nad realizacją zamówień mieszczących się w zakresie działalności zespołu.  
 11. Prowadzenie prac związanych z realizacją i rozliczeniem projektów Stowarzyszenia, w tym współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
 12. Sporządzanie raportów, opinii, analiz.
 13. Udział w czynnościach kontrolnych prowadzonych przez upoważnione instytucje.
 14. Pozyskiwanie i zacieśnianie współpracy z partnerami Stowarzyszenia, w tym realizacja zadań wynikających ze współpracy Stowarzyszenia w krajowych i międzynarodowych sieciach współpracy.

IV. CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ? (warunki pracy i wynagrodzenie)

 1. umowę o pracę – pierwsza umowa zostanie zawarta na 3 miesięczny okres próbny, druga umowa  na okres jednego roku, kolejna na czas nieokreślony;
 2. wymiar czasu pracy: 1 etat;
 3. możliwość pracy z domu po wcześniejszym uzgodnieniu wymiaru z pracodawcą;
 4. wynagrodzenie zasadnicze z przedziału:
  1. 5500-7500 zł brutto miesięcznie dla stanowiska koordynator
  1. 6000-8000 zł brutto miesięcznie dla kierownik
   zależne od stażu pracy i posiadanych kwalifikacji.
   *UWAGA: w okresie próbnym maksymalne wynagrodzenie zasadnicze może wynosić: dla koordynatora max. 6000 zł brutto, a dla kierownika max. 6500 zł brutto, a wzrost wynagrodzenia po okresie próbnym uzależniony będzie od efektów wykonanej pracy;
 5. dodatek funkcyjny oraz stażowy (zależny od stażu pracy – przysługujący od stażu 5 lat) w wysokości:
  • funkcyjny: 5% + stażowy 1% za każdy dodatkowy rok pracy, maksymalnie 20%) – dla stanowiska koordynator;
  • funkcyjny: 10% + stażowy 1% za każdy dodatkowy rok pracy, maksymalnie 20%) – dla stanowiska kierownik;
 6. praca biurowa z obsługą komputera i urządzeń biurowych;
 7. praca w siedzibie Stowarzyszenia (budynek wyposażony w podjazdy i windy dla osób niepełnosprawnych – na danym stanowisku może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna o niepełnosprawności pozwalającej na pełne wykonywanie obowiązków służbowych);
 8. planowane zatrudnienie: od 1 czerwca 2022 r. (zastrzega się możliwość wcześniejszego lub późniejszego nawiązania stosunku pracy).

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA


W Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VI.  JAKIE DOKUMENTY POWINIENEŚ DO NAS ZŁOŻYĆ? (wymagane dokumenty)

 1. CV;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat(-ka):
  – nie był(a) skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  – posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;
 4. kopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe;
 5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata(-ki), który(-a) zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym z wyłączeniem kierowniczego stanowiska urzędniczego, przysługującego osobie niepełnosprawnej;
 7. własnoręcznie podpisana klauzula RODO.

VII. ZASADY NABORU

Wymagane dokumenty aplikacyjne wyszczególnione w punkcie VI należy składać drogą elektroniczną na adres:  rekrutacja@metropoliakrakowska.pl w terminie do dnia 10 maja 2022 r. (wtorek) /decyduje data i godzina wpływu/. W tytule wiadomości należy wpisać nr naboru, na który jest składana aplikacja (6/4/2022).

UWAGA: Kandydat(-ka) zobowiązany(-a) jest do przedstawienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej oryginałów dokumentacji aplikacyjnej (CV; kwestionariusz osobowy, oświadczenia, dokumenty poświadczające wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje).

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. W uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie może wezwać do uzupełnienia złożonych dokumentów.  Złożonych dokumentów Stowarzyszenie Metropolia Krakowska nie zwraca. Oferty kandydatów, z wyłączeniem kandydata(-ki) wyłonionego do zatrudnienia zostaną zniszczone. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

VIII. TERMIN ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie lub drogą elektroniczną najpóźniej w dniu 17 maja 2022 r.

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych na ww. stanowisko planuje się w dniach 23-25 maja  2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w Krakowie, przy ul. Reymonta 20, lub za pomocą narzędzi internetowych.

Informacja o wyniku naboru zostanie przekazana wyłącznie kandydatom, którzy brali udział w rozmowach kwalifikacyjnych, telefonicznie lub drogą elektroniczną w terminie do dnia 31 maja 2022 r.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w BIP. Planowany termin zamieszczenia informacji to 31 maja 2022 r.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z Panem Danielem Wrzoszczykiem, pod numerem telefonu: 12 34 18 512.

Klauzula informacyjna Pobierz

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Pobierz

Oświadczenie Pobierz