REKRUTACJĘ ZAKOŃCZONO: NABÓR NA STANOWISKO PRACY: SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE ds. ŚRODOWISKA I PRZESTRZENI (ŚIP) – 1 ETAT

25.04.2022

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska ogłasza nabór na stanowisko pracy: Specjalista / Główny Specjalista w Zespole ds. środowiska i przestrzeni (ŚiP) – 1 etat

I.  CZYM MUSISZ DYSPONOWAĆ BY DO NAS DOŁĄCZYĆ? (kryteria formalne)

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe;
 3. co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego;
 4. nieposzlakowana opinia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

UWAGA: Jeśli nie spełniasz wszystkich powyższych wymogów formalnych nie zostaniesz dopuszczony do udziału w prowadzonym postępowaniu (ocena zerojedynkowa).

II. CZEGO OCZEKUJEMY? (elementy będące przedmiotem oceny)

 1. Niezbędne:
 2. podstawowa znajomość problematyki wyzwań klimatycznych stojących przed miastami i obszarami metropolitalnymi;
 3. podstawowa znajomość problematyki związanej z gospodarowaniem wodami opadowymi, tworzeniem i rozwojem zielonych terenów publicznych, ochroną i zagospodarowaniem parków rzecznych;
 4. umiejętność łączenia faktów oraz syntetyzowania informacji;
 5. umiejętność sprawnego i prawidłowego tworzenia raportów, analiz, syntez, rekomendacji;
 6. umiejętność redagowania tekstów oraz tworzenia prezentacji;
 7. umiejętność prowadzenia spotkań i moderowania dyskusji;
 8. komunikatywność i aktywność w zakresie poszukiwania rozwiązań;
 9. samodzielność, skrupulatność i terminowość w wykonywaniu obowiązków;
 10. umiejętność planowania i organizacji pracy własnej i samodzielnego rozwiązywania problemów oraz poczucia odpowiedzialności za realizowane zadania;
 11. bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;
 12. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie minimum średnio-zaawansowanym (B2 – upper-intermediate).

Co będzie dodatkowym atutem (fakultatywne):

 • znajomość na poziomie podstawowym wyzwań i celów  wynikających ze Strategii Metropolia Krakowska 2030 (SMK2030) a dotyczących realizacji celu 2 „Metropolia Krakowska przyjazna środowisku, zorientowana na neutralność klimatyczną, zapewniająca wysoką jakość życia” w szczególności tematyki dotyczącej osiągania neutralności klimatycznej i przeciwdziałania skutkom zmian klimatu;
 • praktyczne doświadczenie w realizacji projektów w dotyczących zmian klimatycznych lub gospodarki wodnej i kanalizacyjnej;
 • ukończone studia wyższe w obszarach takich jak: administracja, zarządzanie w sektorze publicznym, ochrona środowiska;
 • znajomość podstawowych zagadnień związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym dotyczących Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
 • znajomość, umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawa dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń, w tym udzielania zamówień publicznych przez te instytucje;
 • wysoki poziom kreatywności i innowacyjności.

*UWAGA: Po analizie przedłożonych dokumentów, potwierdzających spełnienie powyżej wymienionych wymagań, zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne jedynie wybranych osób.

III. CZYM BĘDZIESZ SIĘ GŁÓWNIE ZAJMOWAĆ? (ramowy zakres wykonywanych zadań)

 1. Formułowanie celów, przygotowywanie i realizacja działań dotyczących dziedziny strategicznej: Środowisko i przestrzeń, w tym m.in. opracowanie i monitorowanie wdrożenia planów działań dotyczących:
  1. mitygacji i adaptacji do zmian klimatu (strategii proklimatycznej) dla Metropolii Krakowskiej;
  1. gospodarowania wodami opadowymi, tworzenia i rozwoju zielonych terenów publicznych, ochrony i zagospodarowania parków rzecznych;
  1. rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym do gospodarowania osadami ściekowymi;
 2. Przygotowanie i wdrażanie projektów służących realizacji celu 2  SMK2030.
 3. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu oraz współpraca z przedstawicielami gmin i innymi jednostkami odpowiedzialnymi za realizację polityk metropolitalnych, w szczególności z członkami gminnych zespołów metropolitalnych działających w dziedzinie Środowisko i przestrzeń.
 4. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu oraz współpraca z innymi jednostkami odpowiedzialnymi za realizację polityk metropolitalnych i współpracującymi z gminami SMK (m.in. MFiPR, Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Krakowa – Wydział SI, GK oraz KEGW).
 5. Koordynowanie i organizacja pracy forów tematycznych, w tym działających w dziedzinie Środowisko i przestrzeń.
 6. Przygotowanie merytoryczne szkoleń, konferencji i spotkań oraz prowadzenie wystąpień publicznych.
 7. Pozyskiwanie i udostępnianie informacji niezbędnych dla prawidłowej realizacji polityk metropolitalnych w szczególności związanych z dziedziną Środowisko i przestrzeń, w tym identyfikacja i monitorowanie źródeł danych oraz nawiązywanie kontaktów oraz współpraca z ośrodkami naukowymi i badawczymi.
 8. Współpraca przy redagowaniu zapytań ofertowych w zakresie powierzonych zadań.
 9. Prowadzenie prac związanych z realizacją i rozliczeniem projektów Stowarzyszenia, w tym współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
 10. Sporządzanie raportów, opinii, analiz.
 11. Udział w czynnościach kontrolnych prowadzonych przez upoważnione instytucje.
 12. Pozyskiwanie i zacieśnianie współpracy z partnerami Stowarzyszenia, w tym realizacja zadań wynikających ze współpracy Stowarzyszenia w krajowych i międzynarodowych sieciach współpracy.

IV. CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ? (warunki pracy i wynagrodzenie)

 • umowę o pracę – pierwsza umowa zostanie zawarta na 3 miesięczny okres próbny, druga umowa  na okres jednego roku, kolejna na czas nieokreślony;
 • wymiar czasu pracy: 1 etat;
 • możliwość pracy z domu po wcześniejszym uzgodnieniu wymiaru z pracodawcą;
 • wynagrodzenie zasadnicze z przedziału:
  1.  5000-7500 zł brutto miesięcznie dla stanowiska główny specjalista
  1.  4000-5000 zł brutto miesięcznie dla stanowiska specjalista
   zależne od stażu pracy i posiadanych kwalifikacji.

   *UWAGA: w okresie próbnym maksymalne wynagrodzenie zasadnicze może wynosić: dla stanowiska specjalista max. 4500 zł brutto, a dla stanowiska główny specjalista max. 6000 zł brutto, wzrost wynagrodzenia po okresie próbnym uzależniony będzie od osiąganych efektów pracy;
 • dodatek stażowy (zależny od stażu pracy – przysługujący od stażu 5 lat w wysokości 5% + 1% za każdy dodatkowy rok pracy, maksymalnie 20%);
 • praca biurowa z obsługą komputera i urządzeń biurowych;
 • praca w siedzibie Stowarzyszenia (budynek wyposażony w podjazdy i windy dla osób niepełnosprawnych – na danym stanowisku może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna o niepełnosprawności pozwalającej na pełne wykonywanie obowiązków służbowych);
 • planowane zatrudnienie: od 1 czerwca 2022 r. (zastrzega się możliwość wcześniejszego lub późniejszego nawiązania stosunku pracy).

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA

W Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VI.  JAKIE DOKUMENTY POWINIENEŚ DO NAS ZŁOŻYĆ? (wymagane dokumenty)

 1. CV;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat(-ka):
  -nie był(a) skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  -posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;
 4. kopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe;
 5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata(-ki), który(-a) zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym z wyłączeniem kierowniczego stanowiska urzędniczego, przysługującego osobie niepełnosprawnej;
 7. własnoręcznie podpisana klauzula RODO.

VII. ZASADY NABORU

Wymagane dokumenty aplikacyjne wyszczególnione w punkcie VI należy składać drogą elektroniczną na adres:  rekrutacja@metropoliakrakowska.pl w terminie do dnia 10 maja 2022 r. (wtorek) /decyduje data i godzina wpływu/. W tytule wiadomości należy wpisać nr naboru, na który jest składana aplikacja (7/4/2022).

UWAGA: Kandydat(-ka) zobowiązany(-a) jest do przedstawienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej oryginałów dokumentacji aplikacyjnej (CV; kwestionariusz osobowy, oświadczenia, dokumenty poświadczające wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje).

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. W uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie może wezwać do uzupełnienia złożonych dokumentów.  Złożonych dokumentów Stowarzyszenie Metropolia Krakowska nie zwraca. Oferty kandydatów, z wyłączeniem kandydata(-ki) wyłonionego do zatrudnienia zostaną zniszczone. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

VIII. TERMIN ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych na ww. stanowisko planuje się w dniach 23-25 maja  2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w Krakowie, przy ul. Reymonta 20, lub za pomocą narzędzi internetowych.

Informacja o wyniku naboru zostanie przekazana wyłącznie kandydatom, którzy brali udział
w rozmowach kwalifikacyjnych, telefonicznie lub drogą elektroniczną w terminie do dnia 31 maja 2022 r.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w BIP. Planowany termin zamieszczenia informacji to 31 maja 2022 r.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z Panem Danielem Wrzoszczykiem , pod numerem telefonu: 12 34 18 512.

Klauzula informacyjna Pobierz

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Pobierz

Oświadczenie Pobierz