Turystyka „szyta na miarę”

22.04.2022

„Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028” – dokument uchwalony przez Radę Miasta Krakowa 24 marca 2021 r. – służy wypracowaniu optymalnego modelu zarządzania turystyką w Krakowie po zapaści spowodowanej COVID-19.

„Polityka zrównoważonej turystyki w Krakowie na lata 2021–2028” (PZTK) proponuje szereg rekomendacji dotyczących 9 obszarów, którymi są: krakowski rynek turystyczny „szyty na miarę”, hipertrofia turystyczna oraz równoważenie gospodarki współdzielenia, przemysł spotkań (MICE), zarządzanie tożsamością i reputacją turystyczną, turystyczna komunikacja marketingowa, zarządzanie gospodarką nocną, kultura i przemysły kreatywne a gospodarka turystyczna, zarządzanie konfliktami pomiędzy interesariuszami oraz nowe technologie w turystyce.

DŁUGOTERMINOWY CEL POLITYKI ZRÓWNOWAŻONEJ TURYSTYKI to odbudowa turystyki poprzez:

  • wzrost efektywności zarządzania,
  • zintegrowaną komunikację marketingową,
  • wsparcie komercjalizacji oferty lokalnych przedsiębiorców,
  • łagodzenie konfliktów interesów i wartości.

Idea zrównoważonej turystyki

W trudnych dla branży latach 2021-2022 Kraków odważnie wprowadza w życie ideę zrównoważonej turystyki. Idea ta zmierza do osiągnięcia efektywnego współzarządzania miastem i odbudowy turystyki. Umacnia także markę Krakowa jako miasta historycznego, które dba o swoje unikalne dziedzictwo. Najważniejsze jest znalezienie kompromisu między poczuciem komfortu i odpowiednią jakością życia mieszkańców, oczekiwaniami przedsiębiorców szeroko pojętej branży turystycznej oraz potrzebami odwiedzających. Zrównoważona turystyka to współodpowiedzialność. PZTK jasno określa, że cele prowadzonej przez miasto polityki turystycznej mają charakter zarówno ekonomiczny, jak i społeczny. Priorytetem na najbliższe lata będzie odbudowa ruchu turystycznego, który przeżył załamanie w wyniku pandemii COVID-19, a teraz został dotknięty konsekwencjami wojny. Trzeba jednak zadbać, aby podejmowane działania odbywały się w dialogu i partnerstwie, z zachowaniem równowagi pomiędzy potrzebami mieszkańców, przedsiębiorców i turystów.

Zrównoważona turystyka, czyli jaka?

Zrównoważona turystyka to turystyka odpowiedzialna za miasto i jego mieszkańców. Chodzi o to, by zachowania turystów i działalność przedsiębiorców związane z ruchem turystycznym nie zaburzały rytmu miasta i nie utrudniały życia mieszkańcom – wyjaśnia Elżbieta Kantor, Dyrektor Wydziału ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa. – Zrównoważona turystyka to współodpowiedzialność oraz minimalizowanie konfliktów. Chodzi o osiągnięcie kompromisu między poczuciem komfortu oraz odpowiednią jakością życia mieszkańców, oczekiwaniami przedsiębiorców oraz potrzebami odwiedzających. Kluczem jest współodpowiedzialność i współdziałanie wszystkich interesariuszy rynku turystycznego, którzy muszą mieć świadomość, że Kraków to przestrzeń współdzielona i że ważne jest w niej zachowanie równowagi – dodaje.

Dotychczasowe efekty realizacji założeń PZTK:

  • organizacja ponad 50 narad z reprezentantami poszczególnych sektorów gospodarki turystycznej miasta, w tym w kontekście utworzenia w Krakowie Lokalnej Organizacji Turystycznej,
  • rozpoczęcie cyklu spotkań „Kierunek: Miasto dla Wszystkich. Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa” z przedstawicielami branży turystycznej,
  • praca grup wykonawczych, podczas której powstało ponad 900 pomysłów na projekty wpisujące się w rekomendacje PZTK.

900 pomysłów na turystykę

W ramach prac 3 grup wykonawczych wypracowano listę ponad 900 pomysłów, w obszarach, których dotyczą rekomendacje zawarte w PZTK. W grupie Gospodarka i Regulacje powstało 296 pomysłów, Marketing – 290, natomiast zespół Programy i Produkty wypracował ich aż 321. Wszystkie propozycje zostały przeanalizowane i uporządkowane, zgodnie z poruszaną problematyką. W trakcie pracy wyłoniły się tematy, które powtórzyły się wiele razy, co świadczy o pilnej potrzebie powstania projektów w tym obszarze – mówi Elżbieta Kantor.

Wiele z zaproponowanych podczas warsztatów pomysłów odpowiada kompetencjom Lokalnej Organizacji Turystycznej (LOT) – Taka partnerska struktura jak LOT jest bardzo potrzebna miastu do operacjonalizacji projektów w celu odbudowy turystyki w duchu zrównoważenia. Mamy deklaracje udziału w jej pracach od przedstawicieli branży turystycznej, instytucji kultury oraz stowarzyszeń branżowych przedsiębiorców turystycznych – wyjaśnia Elżbieta Kantor.

I co dalej?

Z uwagi na aktualną sytuację, II spotkanie grup wykonawczych odbędzie się w II kwartale br. Podczas warsztatów spośród zaprezentowanych wiodących tematów wspólnie zostaną wybrane te, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w projektach odpowiadających na rekomendacje zawarte w „Polityce zrównoważonej turystyki Krakowa”. Dalsze prace będą polegać na wskazaniu inicjatyw, dla których w pierwszej kolejności zostaną opracowane Karty Projektów, również w kontekście zadań dla Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Zgodnie z założeniami, spotkania trzech grup wykonawczych będą odbywać się cyklicznie.