W odpowiedzi na wyzwania zmian demograficznych

06.04.2022

Miasto Kraków zaprosiło gminy MOF, w tym gminy członkowskie Metropolii Krakowskiej do udziału w projekcie badawczym pn. „Prognoza demograficzna dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa (MOF) na lata 2021-2050 według 25 gmin, z uwzględnieniem prognozy dla Krakowa na lata 2020-2050”. Realizacja projektu potrwa do grudnia 2022 r.

Dane jako element zarządzania rozwojem

Samorządy mierzą się z szeregiem wyzwań związanych ze zmianami w strukturze demograficznej społeczeństwa. Jednym z elementów zarządzania zrównoważonym rozwojem jest analiza danych oraz opracowywanie rzetelnej
prognozy demograficznej. Służy temu identyfikacja i monitorowanie procesów społecznych, gospodarczych oraz przestrzennych, jakie zachodzą w gminach i na obszarze metropolitalnym oraz funkcjonalnym Krakowa.

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA WSPIERA DZIAŁANIA SAMORZĄDÓW W:

 • planowaniu i realizacji przedsięwzięć strategicznych;
 • planowaniu i realizacji inwestycji;
 • organizacji wysokiej jakości usług publicznych.

Zarządzanie dużym miastem wymaga gromadzenia i analizy danych z wielu źródeł, które mogą służyć m.in.: planowaniu i monitorowaniu realizacji Strategii Rozwoju, badaniu relacji wewnątrz miejskich, badaniu związków miasta rdzeniowego z gminami w obszarze funkcjonalnym, badaniu procesów urbanizacyjnych, rankingom i benchmarkingowi. Dane te powinny służyć generowaniu wiedzy, tworzeniu rekomendacji i scenariuszy dla rozwoju – mówi Piotr Wierzchosławski, Zastępca Dyrektora Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji UM Krakowa.

Prognoza demograficzna MOFK

Projekt badawczy pn. „Prognoza demograficzna dla MOF (…)” jest oddolną inicjatywą Krakowa, adresowaną do wszystkich 25 gmin tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Krakowa, w tym do gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska.

Szacowanie rozwoju ludności dla MOF zostanie sporządzone na lata 2021–2050. Analiza obejmie m.in. prognozę biologiczną oraz prognozę pomigracyjną ludności. Oszacowana zostania liczba ludności w poszczególnych gminach. W szacunkach uwzględnione zostaną także czynniki biologiczne i funkcjonalne grup wiekowych. Opracowana zostanie też ocena wpływu pandemii na długość życia ludności Krakowa oraz okalających go powiatów w latach 2020 i 2021.

Bank Informacji o Mieście i Metropolii

Projekt badawczy pn. „Prognoza demograficzna dla MOFK (…)” finansowany jest ze środków Miasta Krakowa jako istotny element Banku Informacji o Mieście i Metropolii (BIMM), którego realizacja wynika ze Strategii Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030”. Projekt wpisuje się także w ponadlokalną strategię rozwoju „Strategia Metropolia Krakowska 2030”.

Prognoza – i co dalej?

Po opracowaniu prognozy planowana jest kontynuacja projektu. W BIMM przygotowany zostanie model do monitorowania prognozy demograficznej m.in. w oparciu o regularnie gromadzone dane z ewidencji ludności oraz dane o działalności inwestycyjnej mieszkańców i gmin. Model ten umożliwi w przyszłości monitorowanie zjawisk i trendów demograficznych w poszczególnych dzielnicach Krakowa, a – dzięki współpracy metropolitalnej – także w poszczególnych gminach otaczających miasto.

ZBIORY DANYCH DOTYCHCZAS ZEBRANE W BANKU INFORMACJI O MIEŚCIE I METROPOLII

 • DANE ZE STATYSTYKI EKSPERYMENTALNEJ dotyczące wyznaczenia wewnętrznych obszarów specjalnych dla Krakowa, gmin KOM oraz MOF ze szczególnym uwzględnieniem:
  – procesów starzenia się społeczeństwa oraz sytuacji dochodowej mieszkańców (2018)
  – powiązania miejsca zamieszkania i miejsca pracy pracowników najemnych mieszkających w woj. małopolskim (2019 – 2020)
 • PROGNOZY DEMOGRAFICZNE
  Hybrydowa prognoza demograficzna dla Krakowa na lata 2020-2050 według 18 Dzielnic
 • BADANIA SPOŁECZNE
  – Barometr Krakowski
  – badania poczucia bezpieczeństwa
  – badania marki
  – badania dotyczące turystyki
 • RAPORTY, OPRACOWANIA I STATYSTYKI
  – Raport o Stanie Gminy
  – Raport o Stanie Miasta
  – Kraków w Liczbach
  – Raporty z realizacji Strategii Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030”

Z zasobami BIMM można zapoznać się na stronie internetowej www.strategia.krakow.pl.