Czas na pakietowanie działań Plan Zrównoważonej Mobilności (SUMP)

27.07.2022

Proces przygotowania założeń Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej (SUMP) wkroczył w etap opracowywania pakietów działań wdrożeniowych realizujących założenia planu. Opracowano 5 pakietów działań przyporządkowanych do celów głównych SUMP.

Czym jest Pakiet Działań?

Pakiet działań stanowi połączenie uzupełniających się, dobrze skoordynowanych działań. Umożliwia on skuteczniejsze rozwiązywanie konkretnych problemów niż pojedyncze, samodzielne działania, a także pozwala na sprawne pokonywanie przeszkód w ich wdrażaniu.

Przykładem pakietu działań zachęcających do korzystania z komunikacji zbiorowej może być połączenie opłat parkingowych ze środkami promującymi rozwiązania alternatywne, tj.: ulepszone usługi autobusowe.

5 celów – 5 pakietów – 5 działań

Pakiety działań przygotowywane są dla każdego z 5 celów dokumentu, a każdy poszczególny pakiet obejmuje 5 działań, które najlepiej realizują ich założenia. Pakiety działań na ten moment należy traktować jako propozycję, która będzie podlegać dalszym pracom.

PAKIET 1: ORGANIZACJA I PROMOCJA

 • Kampanie i działania promocyjne
 • Informacja o planach inwestycyjnych i organizacyjnych
 • Optymalizacja funkcjonowania linii autobusowych
 • Pomiary ruchu i badania zachowań komunikacyjnych
 • Współpraca organizatorów transportu i integracja taryfowo-biletowa


PAKIET 2: EFEKTYWNOŚĆ

 • Budowa P+R oraz węzłów przesiadkowych
 • Rozwój infrastruktury pieszej i rowerowej
 • Tworzenie spójnej sieci infrastruktury rowerowej
 • Modernizacja transportu szynowego
 • Rozwój projektów STARS i Rowerem do pracy


PAKIET 3: BEZPIECZEŃSTWO

 • Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Zwiększenie bezpieczeństwa w okolicy szkół
 • Strefa Czystego Transportu oraz strefy Tempo 30
 • Stosowanie rozwiązań BRD
 • Eliminacja barier infrastrukturalnych


PAKIET 4: JAKOŚĆ ŻYCIA I PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

 • Atrakcyjne przestrzenie publiczne i uporządkowane parkowanie
 • Usługi uzupełniające w otoczeni przystanków i węzłów
 • Tworzenie lub rewitalizacja lokalnych centrów
 • Rozwój terenów zielonych powiązanych z mobilnością
 • Działania planistyczne wspierające relacje mobilności i zagospodarowania przestrzennego


PAKIET 5: LOGISTYKA

 • System cargo bike
 • Ograniczenia dla pojazdów ciężarowych
 • Koncepcja obsługi logistycznej
 • Realizacja obwodnic oraz układu komunikacyjnego obszarów inwestycyjnych
 • Tworzenie lokalnych centrów przeładunkowych

Generowanie pakietów

W naszych pracach w dużym stopniu wspieramy się generatorem opcji działań KonSULT. To narzędzie online pozwala użytkownikom na identyfikację tych działań, które pasują do danej sytuacji. Poprzez definiowanie celów czy też problemów zidentyfikowanych na obszarze Metropolii, narzucamy pewne ramy, a generator stara się jak najlepiej zasugerować możliwe działania działania i właśnie ich pakiety – mówi Tomasz Zwoliński, Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Klimatu UMK.

Kolejne kroki

Opracowanie pakietów działań realizowane jest w ramach działań grupy roboczej przy zaangażowaniu kluczowych interesariuszy. – Wybór konkretnych pakietów działań powinien opierać się na dyskusji z kluczowymi interesariuszami, przejrzystej ocenie działań pod kątem realności ich wdrożenia, a jednocześnie wkładu w realizację założonych celów – podkreśla Tomasz Zwoliński. – Powinno się także uwzględniać doświadczenia z innych miast czy obszarów metropolitalnych. Te dyskusje, w połączeniu, jak mamy nadzieję, z dogłębną analizą „świeżych” wyników kompleksowych badań ruchu, wciąż przed nami – dodaje. W efekcie realizowanych prac opracowane zostaną pakiety działań do realizacji, wpisujące się w założenia SUMP, a następnie projekty w zakresie zrównoważonej mobilności, które mogą uzyskać finansowanie w ramach nowej perspektywy finansowej.

Przykład Miasta Krakowa

Jak zauważa Tomasz Zwoliński, obecne wytyczne dot. tworzenia SUMP przywołują w ramach pakietowania działań przykład Krakowa, który traktuje politykę zarządzania parkowaniem jako środek przyczyniający się do realizacji niektórych szerszych celów – takich jak poprawa jakości powietrza i zmniejszenie zatorów komunikacyjnych, a nie tylko jako odpowiedź na kwestie związane z parkowaniem. Miasto Kraków łączy wdrażanie działań związanych z parkowaniem (np. ograniczanie liczby miejsc parkingowych) z działaniami mającymi zmniejszyć natężenie ruchu (np. strefa ograniczonego ruchu) i rozwojem transportu publicznego (np. integracja usług transportu publicznego).