NABÓR NR 9/7/2022NA STANOWISKO PRACY: KOORDYNATOR / KIEROWNIK W ZESPOLE ds. Administracyjnych i Organizacyjnych – 1 ETAT

29.07.2022

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Koordynator / Kierownik w Zespole ds. administracyjnych i organizacyjnych – 1 etat.

I.  CZYM MUSISZ DYSPONOWAĆ BY DO NAS DOŁĄCZYĆ? (kryteria formalne)

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe;
 3. co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego;
 4. nieposzlakowana opinia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

UWAGA: Jeśli nie spełniasz wszystkich powyższych wymogów formalnych nie zostaniesz dopuszczony do udziału w prowadzonym postępowaniu (ocena zerojedynkowa).

II. CZEGO OCZEKUJEMY? (elementy będące przedmiotem oceny)

Niezbędne:

 1. znajomość wizji oraz misji Stowarzyszenia Metropolia Krakowska oraz wyzwań i celów wynikających ze Strategii Metropolia Krakowska 2030;
 2. minimum 1 rok doświadczenia w kierowaniu pracą zespołu składającego się z co najmniej 3 osób;
 3. umiejętność samodzielnego planowania i organizowania pracy zespołu;
 4. umiejętność delegowania zadań i nadzorowania ich realizacji;
 5. umiejętność tworzenia twórczej i przyjaznej atmosfery pracy zespołu;
 6. umiejętność łączenia faktów oraz syntetyzowania informacji;
 7. komunikatywność i aktywność w zakresie poszukiwania rozwiązań;
 8. samodzielność, skrupulatność i terminowość w wykonywaniu obowiązków;
 9. umiejętność sprawnego i prawidłowego tworzenia raportów, analiz, syntez, rekomendacji;
 10. umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów prawa;
 11. znajomość ustawy o ochronie danych osobowych i o dostępie do informacji publicznej;
 12. bardzo dobra znajomość aplikacji i narzędzi komunikacji online (zwłaszcza MS Teams, Zoom) oraz obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office oraz pakietu aplikacji i narzędzi Microsoft 365 (zwłaszcza SharePoint, MS Planner, MS Lists, To do, Kalendarz).

Co będzie dodatkowym atutem (fakultatywne):

 1. wysoki poziom zwinności adaptacyjnej (gotowość do uczenia się, rozwinięte myślenie systemowe, skuteczność realizacyjna, dynamizm relacji, wysoka kreatywność i innowacyjność);
 2. znajomość regulacji dot. funkcjonowania stowarzyszeń, zamówień publicznych oraz kontroli zarządczej;
 3. ukończone studia wyższe w zakresie: administracji, zarządzania, ekonomii;
 4. znajomość podstawowych zagadnień związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym dotyczących Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
 5. znajomość, umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawa dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń, w tym udzielania zamówień publicznych przez te instytucje;
 6. dobra znajomość metod i narzędzi służących produktywności pracy i lean management;
 7. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie minimum średnio-zaawansowanym (B2 – upper-intermediate).

*UWAGA: Po analizie przedłożonych dokumentów, potwierdzających spełnienie powyżej wymienionych wymagań, zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne jedynie wybranych osób.

III. CZYM BĘDZIESZ SIĘ GŁÓWNIE ZAJMOWAĆ? (ramowy zakres wykonywanych zadań)

 1. Koordynowanie pracy zespołu ds. administracyjnych i organizacyjnych (AO), polegające w szczególności na:
  1. tworzeniu twórczej i przyjaznej atmosfery pracy zespołu oraz wspieraniu podległych pracowników w realizacji zadań;
  2. samodzielnym planowaniu i organizowaniu pracy zespołu w szczególności w odniesieniu do celów określonych w Rocznym Programie Prac i Planie Działalności Biura Stowarzyszenia przez zapewnienie optymalizacji i koordynacji działań;
  3. delegowaniu zadań i nadzorze nad ich realizacją (terminową i merytoryczną);
  4. znajomości zakresu merytorycznego pracy zespołu;
  5. dbaniu o spójność logiczną i merytoryczną zadań realizowanych przez zespół;
  6. podejmowaniu działań służących zapewnieniu inicjatywy i kreatywności zespołu w zakresie realizacji działań służących osiągnięciu celów określonych w strategii rozwoju ponadlokalnego pn. Strategia Metropolia Krakowska 2030 (dalej: strategia), planach działania i innych dokumentów wykonawczych do strategii;
  7. zachowanie zasady bezstronności; poufności oraz braku konfliktu interesów
   w zakresie pełnionych funkcji;
  8. nadzorowanie przestrzegania tajemnicy służbowej oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w podległych zespołach;
  9. dbanie o pomieszczenia, sprzęt i wyposażenie biurowe wykorzystywane do pracy zespołu;
  10. udział w czynnościach kontrolnych prowadzonych przez upoważnione instytucje;
  11. prowadzenie szkoleń stanowiskowych podległych pracowników.
 2. Podejmowanie działań służących zapewnieniu obsługi administracyjno-organizacyjnej Stowarzyszenia Metropolia Krakowska (SMK) i Biura SMK,
  w tym w szczególności:
  1. realizacja zadań wynikających z Rocznego Programu Prac i Planu Działalności Biura SMK;
  2. koordynacja współpracy zespołów Biura SMK, realizacja oraz nadzór nad realizacją procesów i zadań związanych z:
   • obsługą administracyjno-organizacyjną organów SMK (w tym: Walnego Zebrania Członków SMK, Zarządu SMK, Komisji: rewizyjnej i tematycznych) oraz Biura SMK;
   • obsługą zewnętrzną SMK (wykonawców), w tym: prawną, wsparcia doradczego w zakresie zamówień publicznych SMK, informatyczną, cateringową, pocztową, materiałów biurowych;
   • procesu udzielania informacji publicznej;
   • administrowaniem sprawami z zakresu ochrony danych osobowych (w tym: utrzymanie i przechowywanie dokumentacji, udostępnianie danych użytkowników, tworzenie i aktualizacja umów powierzenia, udzielanie odpowiedzi w zakresie ochrony danych osobowych);
   • opracowywaniem i redagowaniem zarządzeń, regulaminów, upoważnień, pełnomocnictw, poradników oraz innych aktów wewnętrznych SMK;
   • opracowywaniem i sporządzaniem protokołów, raportów, sprawozdań, opinii
    i analiz;
   • obsługą kontroli oraz audytów prowadzonych w SMK;
   • opracowywaniem i realizacją zapisów instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej;
   • organizacją stanowisk pracy w Biurze SMK zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym: badań lekarskich i szkoleń BHP);
   • organizacją utrzymania porządku i czystości w biurze SMK.
  3. uczestniczeniu w procesie udzielania i realizacji zamówień, w szczególności przez przygotowanie wkładu merytorycznego i nadzoru nad prawidłowością realizacji umów, członkostwo w komisjach przetargowych, nadzór nad pracą pracownika ds. zamówień publicznych i umów;
  4. współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za realizację polityk metropolitalnych i współpracującymi z gminami SMK (m.in. Ministerstwo ds. rozwoju regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Miasta Krakowa).
 3. Pełnienie funkcji koordynatora kontroli zarządczej SMK.
 4. Współpraca z zespołami Biura SMK i realizacja zadań z zakresu obsługi umów SMK w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

IV. CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ? (warunki pracy i wynagrodzenie)

 1. umowę o pracę – pierwsza umowa zostanie zawarta na 3 miesięczny okres próbny, druga umowa na okres jednego roku, kolejna na czas nieokreślony;
 2. wymiar czasu pracy: 1 etat;
 3. możliwość pracy z domu po wcześniejszym uzgodnieniu wymiaru z pracodawcą;
 4. wynagrodzenie zasadnicze z przedziału:
  • 5500-7500 zł brutto miesięcznie dla stanowiska koordynator;
  • 6000-8000 zł brutto miesięcznie dla kierownik.
   zależne od stażu pracy i posiadanych kwalifikacji.

*UWAGA: w okresie próbnym maksymalne wynagrodzenie zasadnicze może wynosić: dla koordynatora max. 6000 zł brutto, a dla kierownika max. 6500 zł brutto, a wzrost wynagrodzenia po okresie próbnym uzależniony będzie od efektów wykonanej pracy;

 • dodatek funkcyjny oraz stażowy (zależny od stażu pracy – przysługujący od stażu 5 lat) w wysokości:
  • funkcyjny: 5% + stażowy 1% za każdy dodatkowy rok pracy, maksymalnie 20%) – dla stanowiska koordynator;
  • funkcyjny: 10% + stażowy 1% za każdy dodatkowy rok pracy, maksymalnie 20%) – dla stanowiska kierownik;
 • praca biurowa z obsługą komputera i urządzeń biurowych;
 • praca w siedzibie Stowarzyszenia (budynek wyposażony w podjazdy i windy dla osób niepełnosprawnych – na danym stanowisku może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna o niepełnosprawności pozwalającej na pełne wykonywanie obowiązków służbowych);
 • planowane zatrudnienie: od 1 września 2022 r. (zastrzega się możliwość wcześniejszego lub późniejszego nawiązania stosunku pracy).


V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA

W Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VI.  JAKIE DOKUMENTY POWINIENEŚ DO NAS ZŁOŻYĆ? (wymagane dokumenty)

 1. CV;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat(-ka):
  – nie był(a) skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  – posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;
 4. kopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe;
 5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata(-ki), który(-a) zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym z wyłączeniem kierowniczego stanowiska urzędniczego, przysługującego osobie niepełnosprawnej;
 7. własnoręcznie podpisana klauzula RODO.

VII. ZASADY NABORU

Wymagane dokumenty aplikacyjne wyszczególnione w punkcie VI należy składać drogą elektroniczną na adres:  rekrutacja@metropoliakrakowska.pl w terminie do dnia 9 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00 (wtorek) /decyduje data i godzina wpływu/. W tytule wiadomości należy wpisać nr naboru, na który jest składana aplikacja (9/7/2022).

UWAGA: Kandydat(-ka) zobowiązany(-a) jest do przedstawienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej oryginałów dokumentacji aplikacyjnej (CV; kwestionariusz osobowy, oświadczenia, dokumenty poświadczające wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje).

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. W uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie może wezwać do uzupełnienia złożonych dokumentów.  Złożonych dokumentów Stowarzyszenie Metropolia Krakowska nie zwraca. Oferty kandydatów, z wyłączeniem kandydata(-ki) wyłonionego do zatrudnienia zostaną zniszczone. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

VIII. TERMIN ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie lub drogą elektroniczną najpóźniej w dniu 10 sierpnia 2022 r.

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych na ww. stanowisko planuje się w dniach 11-12 sierpnia 2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w Krakowie, przy ul. Reymonta 20, lub za pomocą narzędzi internetowych.

Informacja o wyniku naboru zostanie przekazana wyłącznie kandydatom, którzy brali udział
w rozmowach kwalifikacyjnych, telefonicznie lub drogą elektroniczną w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w BIP. Planowany termin zamieszczenia informacji to 31 sierpnia 2022 r.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z Panią Julitą Ewert-Stawowy pod numerem telefonu: 537 591 213.

Klauzula informacyjna Pobierz

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Pobierz

Oświadczenie Pobierz