O komunikacji spójnej, przemyślanej, efektywnej…

21.07.2022

31 maja 2022 r. uchwałą Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska została przyjęta Strategia komunikacji Metropolii Krakowskiej 2022-2030. Dokument precyzujący założenia komunikacji stanowi Plan Działania stworzony w odniesieniu do ponadlokalnej Strategii Metropolia Krakowska 2030.

Wspólnie od początku

Proces opracowania Strategii komunikacji rozpoczął się w październiku 2021 r. Wtedy też, przy aktywnej współpracy z przedstawicielami nowo powołanego Forum Komunikacji i Promocji, rozpoczęło się przygotowanie dokumentu. Trwało ono ponad 6 miesięcy i zwieńczone zostało konsultacjami.

W toku konsultacji do projektu strategii zgłoszono 215 uwag, które miały zarówno charakter merytoryczny (odnoszący się do założeń strategii), jak i korekcyjny (drobne korekty do zapisów, niewpływające na założenia Strategii).

Baza wiedzy o marce

Pierwszym krokiem na drodze do powstania dokumentu była dokładna diagnoza. Analiza warunków, w jakich funkcjonuje marka, jej odbiorców oraz aktualnych trendów pozwoliła zrozumieć obecną sytuację marki Metropolia Krakowska i wytyczyć dla niej ścieżkę rozwoju.

Kolejnym krokiem było opracowanie tożsamości marki stanowiącej fundament i zarazem kierunkowskaz dla realizowanych przez nią działań komunikacyjnych. W toku prac wyłoniono m.in. wartości jakimi kieruje się marka, jej głównych odbiorców, korzyści wynikające z kontaktu z nią, wyróżnik marki, a także esencję marki, czyli istotę jej istnienia.

Głównym wyróżnikiem marki Metropolia Krakowska jest jej nieterytorialność. Metropolia nie stanowi klasycznej marki terytorialnej, lecz markę komunikującą ideę współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W efekcie prac warsztatowych oraz analizy przeprowadzonych badań i dokumentów odkryta została także tzw. Big Idea, czyli nadrzędna, długofalowa inspiracja oraz kierunek działań komunikacyjnych. Niezależnie od skali, wszystkie działania komunikacyjne realizowane będą zgodnie z myślą przewodnią:

Metropolia Krakowska łączy w przemyślanym działaniu na rzecz zrównoważonego rozwoju i dobrostanu mieszkańców.

Dokument zawiera ramowy harmonogram działań i precyzuje zadania, które zostaną podjęte do 2030 r. Ich zaplanowanie pozwoli na realizację działań komunikacyjnych w sposób przemyślany, przynoszący zamierzone efekty.

Silna marka = mocna pozycja

Zaplanowane w Strategii komunikacji spójne działania komunikacyjne przyniosą efekt w postaci znacznego zwiększenia świadomości marki Metropolia Krakowska. Pozwoli to na wzmocnienie głosu Metropolii, a zarazem jej pozycji na arenie regionalnej, krajowej czy między-narodowej. – Strategia komunikacji Metropolii Krakowskiej na lata 2022-2030 jest dokumentem będącym wynikiem prac szerokiego grona praktyków z gmin zrzeszonych w Metropolii. Strategia i przewidziane w niej zadania będą miały ogromny wpływ na budowanie wśród mieszkańców wizerunku Metropolii Krakowskiej oraz pozwolą na zwiększenie zasięgu przekazywanych treści, co w konsekwencji będzie istotnym wzmocnieniem marki Metropolii, jako niezwykle cennego zrzeszenia kilkunastu współpracujących ze sobą gmin – mówi Michał Hebda, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice.

Skuteczne dotarcie do odbiorców komunikacji Metropolii daje także możliwość zaprezentowania korzyści wynikających ze współpracy członków Stowarzyszenia. Dzięki budowie wizerunku Metropolii jako solidnego, godnego zaufania partnera do realizacji przedsięwzięć, możliwe jest nawiązywanie kolejnych działań w partnerstwie projektowym.

Umożliwiają one m.in.:

  • pozyskanie środków finansowych;
  • realizację projektów pilotażowych;
  • pozyskanie wiedzy i umiejętności kadr pracowniczych;
  • wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.

Siła w różnorodności

Gminy Metropolii dzięki wspólnym, spójnym działaniom mają możliwość wypracowania efektów o zasięgu ponadlokalnym, odpowiadającym na potrzeby mieszkańców całej Metropolii. Jednocześnie warto podkreślić, że działania komunikacyjne są planowane oraz realizowane z uwzględnieniem różnorodności potencjałów poszczególnych gmin. – Wspólna strategia komunikacji Metropolii Krakowskiej to cenny dokument, którego realizacja założeń pozwoli na zwiększenie rozpoznawalności marki Metropolii Krakowskiej i da narzędzia do szerokiego rozpropagowania jej działań – mówi Małgorzata Kmita-Fugiel, Kierownik Działu Promocji, Informacji i Współpracy Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach –Równocześnie wypracowane razem przez gminy wspólne, spójne działania komunikacyjne Metropolii będą wsparciem polityki komunikacyjnej poszczególnych gmin – dodaje.