REKRUTACJĘ ZAKOŃCZONO: AKTUALIZACJA: NABÓR NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKO PRACY: SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA I KULTURY (IZK) – 1 ETAT

18.08.2022

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska ogłasza nabór na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko pracy: Specjalista / Główny Specjalista w Zespole ds. inteligentnego zarządzania i kultury (IZK) – 1 etat. AKTUALIZACJA: Wymagane dokumenty aplikacyjne w terminie do dnia 23 sierpnia 2022 r.!

I.  CZYM MUSISZ DYSPONOWAĆ, BY DO NAS DOŁĄCZYĆ? (kryteria formalne)

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe;
 3. co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego;
 4. nieposzlakowana opinia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

UWAGA: Jeśli nie spełniasz wszystkich powyższych wymogów formalnych nie zostaniesz dopuszczony do udziału w prowadzonym postępowaniu (ocena zerojedynkowa).

II. CZEGO OCZEKUJEMY? (elementy będące przedmiotem oceny)

Niezbędne:

 1. znajomość wizji oraz misji Stowarzyszenia Metropolia Krakowska oraz wyzwań i celów wynikających ze Strategii Metropolia Krakowska 2030,
 2. 2 lata doświadczenia zawodowego,
 3. znajomość podstawowych zagadnień związanych z wdrażaniem funduszy Unii Europejskiej; w tym dotyczących Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
 4. umiejętność łączenia faktów oraz syntetyzowania informacji;
 5. umiejętność sprawnego i prawidłowego tworzenia raportów, analiz, syntez, rekomendacji;
 6. umiejętność redagowania tekstów oraz tworzenia prezentacji;
 7. umiejętność prowadzenia spotkań i moderowania dyskusji;
 8. komunikatywność i aktywność w zakresie poszukiwania rozwiązań;
 9. samodzielność, skrupulatność i terminowość w wykonywaniu obowiązków;
 10. umiejętność planowania i organizacji pracy własnej i samodzielnego rozwiązywania problemów oraz poczucia odpowiedzialności za realizowane zadania;
 11. bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;
 12. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie minimum średnio-zaawansowanym (B2 – upper-intermediate).

Co będzie dodatkowym atutem (fakultatywne):

 1. wysoki poziom zwinności adaptacyjnej (gotowość do uczenia się, rozwinięte myślenie systemowe, skuteczność realizacyjna, dynamizm relacji, wysoka kreatywność i innowacyjność);
 2. rozwinięte umiejętności analityczne, związane z łączeniem, agregowaniem, porównywaniem i weryfikowaniem danych;
 3. praktyczna wiedza z zakresu pozyskiwania (źródła i metody) i przetwarzania danych;
 4. ukończone studia wyższe w obszarach takich jak: administracja, zarządzanie w sektorze publicznym, statystyka i analiza danych;
 5. znajomość zagadnień i dysponowanie wiedzą z zakresu: „Smart City”, „Big Data”, monitorowania rozwoju miast/regionów, itp.;
 6. praktyczna znajomość i umiejętność obsługi oprogramowania w środowisku GIS (ArcGIS, QGIS, itp.);
 7. praktyczna znajomość i umiejętność obsługi platform i/lub programów do tworzenia grafik (np. Power Point, Canva, Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, itp.);
 8. znajomość, umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawa dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń, w tym udzielania zamówień publicznych przez te instytucje.

*UWAGA: Po analizie przedłożonych dokumentów, potwierdzających spełnienie powyżej wymienionych wymagań, zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne jedynie wybranych osób.

III. CZYM BĘDZIESZ SIĘ GŁÓWNIE ZAJMOWAĆ? (ramowy zakres wykonywanych zadań)

 1. Formułowanie celów, przygotowywanie i realizacja działań dotyczących dziedziny strategicznej: Inteligentne zarządzanie, w tym m.in. opracowanie i monitorowanie wdrożenia planów działań, w tym przede wszystkim w zakresie:
  • wzmacnianie partnerstwa gmin Metropolii Krakowskiej na rzecz strategicznego zarządzania w wymiarze ponadlokalnym;
  • zapewniania wysokiej dostępności rzetelnych i aktualnych danych, w tym współtworzenia i wdrożenia koncepcji Banku danych o Metropolii i portalu przestrzennego oraz Raportu o stanie Metropolii Krakowskiej (zbieranie i analiza danych, syntetyzacja, wyciąganie wniosków, formułowanie rekomendacji dla polityk publicznych);
  • poprawy dostępności cyfrowej usług publicznych;
  • rozwoju kompetencji kadr gmin Metropolii Krakowskiej, w szczególności w obszarze zarządzania procesami rozwojowymi w skali ponadlokalnej;
  • prowadzenia ewaluacji/monitoringu wdrażania Strategii Metropolia Krakowska 2030 oraz prowadzenia/nadzorowania badań społecznych w ramach monitorowania wskaźników Strategii Metropolia Krakowska 2030.
 2. Przygotowanie i nadzór nad prawidłową realizacją Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Metropolii Krakowskiej na lata 2021-2027.
 3. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu oraz współpraca z przedstawicielami gmin i innymi jednostkami odpowiedzialnymi za realizację polityk metropolitalnych, w szczególności z członkami gminnych zespołów metropolitalnych działających w dziedzinie Inteligentne zarządzanie.
 4. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu oraz współpraca z innymi jednostkami odpowiedzialnymi za realizację polityk metropolitalnych i współpracującymi z gminami SMK (m.in. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Krakowa – Wydział SI, GK, ZTP).
 5. Koordynowanie i organizacja pracy forów tematycznych, w tym działających w dziedzinie Inteligentne zarządzanie.
 6. Przygotowanie merytoryczne szkoleń, konferencji i spotkań oraz prowadzenie wystąpień publicznych.
 7. Współpraca przy redagowaniu zapytań ofertowych w zakresie powierzonych zadań.
 8. Prowadzenie prac związanych z realizacją i rozliczeniem projektów Stowarzyszenia, w tym współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
 9. Sporządzanie raportów, opinii, analiz.
 10. Udział w czynnościach kontrolnych prowadzonych przez upoważnione instytucje.
 11. Pozyskiwanie i zacieśnianie współpracy z partnerami Stowarzyszenia, w tym realizacja zadań wynikających ze współpracy Stowarzyszenia w krajowych i międzynarodowych sieciach współpracy.

IV. CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ? (warunki pracy i wynagrodzenie)

 1. zatrudnienie na czas zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności
 2. umowę o pracę – pierwsza umowa zostanie zawarta na 3 miesięczny okres próbny, z możliwością dalszego zawarcia umowy na zastępstwo;
 3. wymiar czasu pracy: 1 etat;
 4. możliwość pracy z domu po wcześniejszym uzgodnieniu wymiaru z pracodawcą;
 5. wynagrodzenie zasadnicze z przedziału:
  • 5000-7500 zł brutto miesięcznie dla stanowiska główny specjalista;
  • 4000-5000 zł brutto miesięcznie dla stanowiska specjalista,
   zależne od stażu pracy i posiadanych kwalifikacji.

*UWAGA: w okresie próbnym maksymalne wynagrodzenie zasadnicze może wynosić: dla stanowiska specjalista max. 4500 zł brutto, a dla stanowiska główny specjalista max. 6000 zł brutto;

 • dodatek stażowy (zależny od stażu pracy – przysługujący od stażu 5 lat w wysokości 5% + 1% za każdy dodatkowy rok pracy, maksymalnie 20%);
 • praca biurowa z obsługą komputera i urządzeń biurowych;
 • praca w siedzibie Stowarzyszenia (budynek wyposażony w podjazdy i windy dla osób niepełnosprawnych – na danym stanowisku może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna o niepełnosprawności pozwalającej na pełne wykonywanie obowiązków służbowych);
 • planowane zatrudnienie: od 1 października 2022 r. (zastrzega się możliwość wcześniejszego lub późniejszego nawiązania stosunku pracy).

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA


W Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VI.  JAKIE DOKUMENTY POWINIENEŚ DO NAS ZŁOŻYĆ? (wymagane dokumenty)

 1. CV;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat(-ka):
  – nie był(a) skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  – posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;
 4. kopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe;
 5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata(-ki), który(-a) zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym z wyłączeniem kierowniczego stanowiska urzędniczego, przysługującego osobie niepełnosprawnej;
 7. własnoręcznie podpisana klauzula RODO.

VII. ZASADY NABORU

Wymagane dokumenty aplikacyjne wyszczególnione w punkcie VI należy składać drogą elektroniczną na adres:  rekrutacja@metropoliakrakowska.pl w terminie do dnia (AKTUALIZACJA) 23 sierpnia 2022 r. (wtorek) /decyduje data i godzina wpływu/. W tytule wiadomości należy wpisać nr naboru, na który jest składana aplikacja (10/8/2022).

UWAGA: Kandydat(-ka) zobowiązany(-a) jest do przedstawienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej oryginałów dokumentacji aplikacyjnej (CV; kwestionariusz osobowy, oświadczenia, dokumenty poświadczające wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje).

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. W uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie może wezwać do uzupełnienia złożonych dokumentów.  Złożonych dokumentów Stowarzyszenie Metropolia Krakowska nie zwraca. Oferty kandydatów, z wyłączeniem kandydata(-ki) wyłonionego do zatrudnienia zostaną zniszczone. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

VIII. TERMIN ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie lub drogą elektroniczną najpóźniej w dniu 25 sierpnia 2022 r.

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych na ww. stanowisko planuje się w dniach 12-13 września 2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w Krakowie, przy ul. Reymonta 20, lub za pomocą narzędzi internetowych.

Informacja o wyniku naboru zostanie przekazana wyłącznie kandydatom, którzy brali udział
w rozmowach kwalifikacyjnych, telefonicznie lub drogą elektroniczną w terminie do dnia 16 września 2022 r.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w BIP. Planowany termin zamieszczenia informacji to 20 września 2022 r.


W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z Panią Marią Piątkowską, pod numerem telefonu: 12 34 18 572.

Klauzula informacyjna Pobierz

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Pobierz

Oświadczenie Pobierz