Pierwsze doświadczenia w URBACT

19.08.2022

Podsumowanie zrealizowanego projektu pn. Rethinking mobility infrastructure to reconnect cities (RiConnect)

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska zakończyło realizację pierwszego projektu realizowanego przy udziale środków pochodzących z programu URBACT pn. Rethinking mobility infrastructure to reconnect cities (RiConnect). Projekt realizowany był od 2019 r. i stanowi on pierwsze doświadczenia Stowarzyszenia w realizacji projektów przy współfinansowaniu tego programu.

CEL PROJEKTU

Celem projektu było przemyślenie, przekształcenie i zintegrowanie infrastruktury służącej mobilności, po to aby na nowo połączyć ludzi, dzielnice, miasta i obszary natury. Projekt obejmował pracę nad strategiami planowania, procesami, instrumentami i partnerstwami. Wszystko po to, by wesprzeć transport publiczny i aktywną mobilność, przeciwdziałać segregacji społecznej oraz tworzyć możliwości dla rewitalizacji miast.

PARTNERZY PROJEKTOWI

Projekt RiConnect był siecią współpracy programu URBACT tworzoną przez obszary metropolitalne (Barcelona, Porto, Paryż, Saloniki, Gdańsk, Kraków) oraz podmioty odpowiedzialne za zarządzanie transportem (Manchester i Amsterdam).

Z kolei na poziomie lokalnym Metropolia Krakowska połączyła siły z Gminą Skawina. Współpraca dotyczyła Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego wraz z otoczeniem. Obszar ten został wybrany jako reprezentatywny przykład zmian zachodzących w mobilności na terenie Metropolii Krakowskiej w związku z uruchomieniem w pełnym zakresie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej i związanej z tym konieczności przemyślenia na nowo funkcjonalności i przyszłych funkcji węzła przesiadkowego wraz z jego otoczeniem.

Obszar SCK wraz z otoczeniem

Główne działania realizowane w ramach projektu prowadzone były dwutorowo:

  • współpraca z Gminą Skawina oraz w ramach Lokalnej Grupy URBACT (obejmującej przedstawicieli administracji lokalnej i zarządców transportu, mieszkańców, pasażerów, lokalnych środowisk Skawiny) w celu wypracowania założeń Zintegrowanego Planu Działań, będącego finalnym produktem projektu na poziomie lokalnym,
  • współpraca z międzynarodowymi Partnerami w ramach cyklicznych spotkań organizowanych w formie stacjonarnej oraz online z uwagi na pandemię COVID-19 (wizyty studyjne, warsztaty, webinaria).

EFEKTY WSPÓŁPRACY:
korzyści dla Gminy Skawina w związku z realizacją projektu

W ramach projektu, we współpracy z mieszkańcami i przedstawicielami różnych środowisk lokalnych, opracowano Koncepcję funkcjonalno-przestrzennej obszaru Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego wraz z otoczeniem. Stanowi ona kompleksowy plan rozwoju tego obszaru miasta, będący istotnym wkładem w przygotowanie Zintegrowanego Planu Działań dla obszaru objętego projektem pn. The compact city story. Development directions of the Skawina Mobility Hub with its surroundings. Co szczególnie ważne, założenia Koncepcji wypracowane zostały w ramach procesu partycypacyjnego przy udziale zarówno przedstawicieli sektora administracji lokalnej, jak i pasażerów i mieszkańców oraz przedstawicieli zróżnicowanych organizacji lokalnych.

Jednym z elementów procesu były kilkudniowe warsztaty przeprowadzone metodą Charette przez Pana dr Tomasza Jeleńskiego i Panią prof. Kingę Racoń-Leja, podczas których wypracowywane były założenia kierunków rozwoju obszaru Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego wraz z otoczeniem.

W związku z tym projekt pozwolił na opracowanie założeń wartościowego planu rozwoju do wykorzystania przez Gminę Skawina oraz wniesienie przez mieszkańców gminy ich uwag, spostrzeżeń i propozycji dotyczących kierunków rozwoju obszaru zlokalizowanego w centrum miasta, w którym na co dzień mieszkają lub przebywają.

EFEKTY WSPÓŁPRACY:
korzyści dla Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w związku z realizacją projektu

Realizacja projektu pozwoliła Metropolii na:

  • zdobycie pierwszych doświadczeń w realizacji projektów w ramach URBACT (merytorycznych i organizacyjnych),
  • „przetarcie szlaków” na potrzeby zarówno współpracy z gminami członkowskimi SMK przy realizacji projektów międzynarodowych,
  • kontynuację współpracy z Partnerami RiConnect w innych dziedzinach i kolejnych projektach.

Realizacja projektu RiConnect przyniosła cenne doświadczenia SMK w realizacji projektów międzynarodowych we współpracy z gminami członkowskimi, które zostaną wykorzystane w przyszłości.

Pragniemy serdecznie podziękować za owocną współpracę przy realizacji projektu zarówno Gminie Skawina i wszystkim uczestnikom spotkań Lokalnej Grupy URBACT oraz warsztatów Charette, jak i Panu dr Tomaszowi Jeleńskiemu i Pani prof. Kindze Racoń-Leji (autorom Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej) oraz międzynarodowym Partnerom projektu (Barcelona – Area Metropolitana de Barcelona, Porto – Area Metropolitana de Porto, Paryż – Metropole du Grand Paris, Saloniki – Major Development Agency Thessaloniki, Gdańsk – Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, Manchester – Transport for Greater Manchester, Amsterdam – Vervoerregio Amsterdam) oraz ekspertowi projektowemu Rolandowi Krebsowi!