Dobre praktyki: wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

02.09.2022

Jak jednocześnie: wspierać lokalnych przedsiębiorców, integrować mieszkańców i promować wartości istotne dla gminy? Odpowiedzią na te pytania mogą być dobre praktyki z gmin Metropolii Krakowskiej. 31 sierpnia w siedzibie Biura Stowarzyszenia Metropolia Krakowska odbyło się kolejne spotkanie Forum Rozwoju Gospodarczego. Tematem przewodnim wydarzenia było promowanie postaw przedsiębiorczych poprzez organizację przez gminy lokalnych wydarzeń. 

Cześć strategiczna Forum – czyli co nas czeka do końca roku: 

Pierwszym z omawianych podczas forum tematów był temat strategiczny związany z wdrażaniem Planu Działania na lata 2022-2030 dotyczącego rozwoju współpracy i inwestycji w zakresie rozwoju gospodarczego Metropolii Krakowskiej oraz rozwoju działań na rzecz  rynku pracy. Następnie zaprezentowano uczestnikom pierwsze działania, które zostały podjęte przez Biuro SMK w związku z realizacją Planu Działania. Podczas spotkania omówiono również zakres porozumienia, podpisanego 30 sierpnia 2022 r. przez członków zarządu SMK z przedstawicielami spółki KNHP S.A., którego celem jest kompleksowa promocja marki gospodarczej Metropolii Krakowskiej oraz wzmocnienie jej wizerunku. Ostatnim z omawianych tematów strategicznych był postęp prac nad Standardami Obsługi Inwestora Metropolii Krakowskiej. 

Pobudzanie przedsiębiorczości i współpraca z dużymi firmami w gminie Wielka Wieś: 

W drugiej części spotkania uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z dobrymi praktykami służącymi pobudzaniu przedsiębiorczości w gminach Metropolii Krakowskiej. 

W swoim wystąpieniu Pan Krzysztof Wołos – Wójt Gminy, w pierwszej kolejności skupił się na prezentacji charakterystyki Gminy Wielka Wieś. Następnie mogliśmy poznać strefy gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy, których na dzień dzisiejszy jest już 5. Kolejnym tematem poruszanym przez Pana Wójta była prezentacja przykładów współpracy z przedsiębiorcami oraz związkami przedsiębiorców, wśród której znalazły się przykłady wspólnych działań inwestycyjnych, edukacyjnych czy społecznych. 

Głównym tematem wystąpienia była prezentacja dobrej praktyki funkcjonującej na terenie gminy, tj. organizacji Wielkowiejskiego Targu. Prezentacja rozpoczęła się od genezy powstania wydarzenia. Następnie przedstawiona została charakterystyka wystawców oraz informacje dotyczące częstotliwości wydarzenia. Bardzo ciekawym elementem była informacja o narzędziach i kanałach promocji jakie wykorzystywane są przez gminę do promowania wydarzenia. Opisane zostały również wydarzenia towarzyszące, które organizowane są „przy okazji” organizacji Wielkowiejskiego Targu. Podczas prezentacji mogliśmy poznać również podmioty, które współpracują z gminą przy organizacji targu, a także dowiedzieć się jak wygląda samo przygotowywanie się do wydarzenia poprzez np. spotkania monitorujące z wystawcami. 

Organizacja lokalnych targów przedsiębiorczości w gminie Michałowice: 

Drugą dobrą praktyką prezentowaną podczas spotkania Forum Rozwoju Gospodarczego była organizacja przez Gminę Michałowice wydarzenia dla lokalnych wystawców, przedsiębiorców i mieszkańców. W trakcie prezentacji mogliśmy usłyszeć m.in. o tym jak było promowane wydarzenie, do kogo było ono skierowane, jak przebiegało i kto ostatecznie wziął w nim udział. 

Elementem z dużym potencjałem do adaptacji w innych gminach była organizacja przy okazji targów szkoleń praktycznych dla mieszkańców z różnych obszarów rozwoju przedsiębiorczości. Uczestnicy szkoleń uzyskali wiedzę dotyczącą możliwości rozwoju, jakie dają obszary wiejskie oraz możliwości finansowania prowadzonej działalności. 

Na koniec swojej prezentacji zaproszono uczestników spotkania do uczestnictwa w II Lokalnych Targach Przedsiębiorczości, które odbędą się już 11 września w gminie Michałowice. 

Szczegóły wydarzenia dostępne są tutaj. 

Warsztaty: 

Ostatnia część spotkania forum poświęcona została wypracowaniu rekomendacji dla gmin, związanych z organizowaniem wydarzeń lokalnych promujących postawy przedsiębiorcze. Uczestnicy w grupach intensywnie pracowali nad odpowiedzią na kilka kluczowych pytań takich jak: co z organizacji może zyskać gmina, jej mieszkańcy i przedsiębiorcy? Co może powodować, że gminy nie decydują się na organizację tego typu wydarzeń? I wreszcie: o czym pamiętać organizując wydarzenie w gminie? 

Podsumowując przebieg warsztatów dr Marcin Piątkowski, ekspert z UEK, wskazał, że wszystkie inicjatywy prowadzące do promowania postaw przedsiębiorczych uznać należy za bardzo cenne. Prezentowane podczas inspiratorium dobre praktyki pokazują, jak można skracając łańcuchy dostaw, promować gminę i lokalnych przedsiębiorców, tworząc rozpoznawalne marki. Oprócz waloru gospodarczego, wydarzenia pozwalają też budować społeczność lokalną, pobudzając szereg lokalnych inicjatyw i umożliwiając gminie wyjście do mieszkańców, zbliżenie się do nich, promocję wartości i informacji istotnych z punktu widzenia gminy. Pomimo, że wymagają wiele pracy, to procentuje to o wiele bardziej.