Metropolia Krakowska

Wprowadzenie Strefy Czystego Transportu w Krakowie: już w 2024 r.!

  • 17.11.2022 08:41
  • Aktualizacja: 11:43 18.11.2022

Trwają prace Miasta Krakowa prowadzące do utworzenia Strefy Czystego Transportu. Rozpatrywany przez Radę Miasta Krakowa projekt uchwały dotyczącej wprowadzenia Strefy przewiduje wejście w życie jej założeń od 1 lipca 2024 r. przy dodatkowym okresie przejściowym do 1 lipca 2026 r. 

Projekt uchwały dotyczącej wprowadzenia Strefy Czystego Transportu określa obszar obowiązywania Strefy, zasady wjazdu i wytyczne w zakresie prowadzenia kontroli wjazdu do SCT. 

Założenia dotyczące wprowadzenia Strefy Czystego Transportu spójne są z celami zidentyfikowanymi na potrzeby przygotowywanego Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej, w szczególności z planowanymi działaniami mającymi realizować wyznaczone cele prowadzące do stworzenia zrównoważonego i zintegrowanego systemu transportowego funkcjonującego przy poszanowaniu zasad ochrony środowiska.   

Wyznaczając obszar SCT zaproponowano, że jej granice będą pokrywały się z granicami administracyjnymi miasta Krakowa. Dążenie do objęcia SCT tak dużego obszaru wynika z chęci zapewnienia wysokiej efektywności rozwiązania – im większy będzie obszar SCT, tym lepszy będzie efekt poprawy jakości powietrza.  

Proponowany obszar SCT

W założeniu SCT ma objąć obszar całego Miasta, zasady wjazdu dla poszczególnych aut zróżnicowane są w zależności od spełnianych przez nie norm emisji spalin EURO oraz poszczególnych etapów wprowadzenia SCT (po 1 lipca 2024 r./po 1 lipca 2026 r.), 

Projekt uchwały jest wynikiem kompromisu pomiędzy uwagami zgłaszanymi przez mieszkańców w ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych a dążeniem do osiągnięcia efektu ekologicznego w postaci ograniczenia zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze źródeł transportowych.

Szczegółowe minimalne wymogi dla pojazdów zgodnie z aktualnym projektem uchwały wprowadzającej SCT prezentują poniższe grafiki (źródło grafik: www.ztp.krakow.pl):

 

Kategorie:

  • Nasze gminy
  • Mobilność