Metropolia Krakowska

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)

Okładka publikacji

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to zupełnie nowe narzędzie zaproponowane przez Komisję Europejską, przy pomocy którego partnerskie jednostki samorządu terytorialnego (miasto i otaczające je gminy) realizują wspólne przedsięwzięcia. Samorządy realizujące ZIT są zobligowane do zawiązania zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa (np. stowarzyszenia, związku międzygminnego) i przygotowania wspólnej Strategii ZIT, w której znajdują się m.in. najważniejsze cele i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji. ZIT umożliwia częściowe powierzenie takiej organizacji, jak Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, kompetencji w zakresie wykorzystania pieniędzy z Regionalnego Programu Operacyjnego, między innymi dotyczy to wyboru projektów do realizacji w latach 2014-2020.
Wszystkie te wymogi mają na celu stymulowanie tworzenia się partnerstw JST, które będą kontynuować współpracę również po 2020 roku, gdy fundusze europejskie nie będą dostępne już w takiej wysokości.

ZWIĄZEK ZIT

Stowarzyszenie, pełniąc funkcję Związku ZIT, dysponuje wyodrębnioną pulą pieniędzy, na szereg zróżnicowanych działań. Wśród nich znajdują się duże tematy, takie jak:

 • infrastruktura rozwoju gospodarczego (19,75 mln €),
 • infrastruktura drogowa (10,06 mln €),
 • przedsięwzięcia dążące do poprawy efektywności energetycznej (21,74 mln €),
 • działania w zakresie redukcji zanieczyszczenia powietrza, w szczególności ograniczenie niskiej emisji (18,92 mln €),
 • inwestycje w zrównoważony transport w KrOF (117,30 mln €),
 • gospodarka wodno-kanalizacyjna (4,29 mln €),
 • gospodarka odpadami (5 mln €),
 • infrastruktura ochrony zdrowia (5 mln €).

Ponadto wsparciem objęte są:

 • usługi społeczne dla osób starszych i niepełnosprawnych (9,13 mln €),
 • wychowanie przedszkolne (10,23 mln €)
 • kształcenie zawodowe (15 mln €).

Całkowita wielkość finansowania realizacji Priorytetów 1-9 Strategii w formule ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wyniosi 236,06 mln €. Podstawowe informacje na temat Strategii ZIT dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego:

Prezentacja Strategii ZIT dla KrOF

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

Stowarzyszenie występuje w roli Instytucji Pośredniczącej, której powierzone zostały zadnia związane z realizacją instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 i która odpowiedzialna jest m.in. za zadania związane z wyborem projektów oraz monitorowanie i sprawozdawanie z realizacji ZIT w ramach RPO. Szczegółowe zadania i obowiązki Instytucji Pośredniczącej w zakresie wyboru projektów zawarte zostały w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

DOKUMENTY HORYZONTALNE

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020

Niebieskie Księgi dla projektów w sektorze transportu publicznego, infrastruktury drogowej oraz kolejowej

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn

Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 – 2020

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020

Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa)

 

 

Pobierz publikację