Eko Team

Dnia 31.03.2020 r. pomiędzy Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym została podpisana umowa na dofinansowanie realizacji projektu EKO TEAM.

 

 

Projekt Eko Team realizowany jest ze wsparciem środków instrumentu ELENA w ramach Programu Horyzont 2020. Efektem projektu ma być poprawa jakości życia mieszkańców obszaru metropolitarnego poprzez lepszą jakość powietrza, którym oddychają.

W ramach projektu Eko Team w 15 stowarzyszonych gminach wchodzących w skład Metropolii Krakowskiej zatrudnionych jest 39 Ekodoradców, których celem działania jest doradztwo w zakresie realizacji inwestycji dotyczących wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym.

DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

  • Kontakty ekodoradców z mieszkańcami Gminy, w celu udzielania porad i świadczenia doradztwa w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynku, zastosowania nowego źródła ciepła, inwestycji w instalacje odnawialnych źródeł energii – doradztwo świadczone poprzez kontakt telefoniczny, mailowy, pocztą tradycyjną oraz osobiście – w urzędzie, w domu mieszkańca, podczas spotkań i wydarzeń;
  • Prowadzenie pogłębionych wywiadów i rozmów ekodoradców z mieszkańcami w zakresie dostępnych technologii i metod sprzyjających podnoszeniu efektywności energetycznej budynku;
  • Pomoc mieszkańcom świadczona przez ekodoradcę w sporządzeniu wniosku aplikacyjnego i innej dokumentacji niezbędnej do otrzymania dofinansowania do inwestycji oraz jej przeprowadzenia i rozliczenia;
  • Udzielanie informacji w zakresie obowiązujących programów dofinansowania do inwestycji wchodzących w zakres Projektu EKO TEAM zarówno szczebla lokalnego, jak i regionalnego i krajowego;
  • Prowadzenie lokalnych kampanii informacyjnych i edukacyjnych dla mieszkańców oraz działań na rzecz zaangażowania lokalnej społeczności;

 

GŁÓWNE CELE EKOLOGICZNE PROJEKTU:

Redukcja CO2 : 104 000 t

Oszczędność energii : 138 GWh

Produkcja energii z odnawialnych źródeł energii : 12 GWh

LIDER PROJEKTU

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

PARTNERZY PROJEKTU

15 stowarzyszonych w Stowarzyszeniu Metropolii Krakowskiej gmin – Kraków i otaczających go gmin: Biskupice, Czernichów, Igołomia – Wawrzeńczyce, Kocmyrzów – Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU

Od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2023 r.

ZESPÓŁ KOORDYNUJĄCY EKO TEAM

Zespół koordynujący projektem składa się z trzech osób, które odpowiadają za bieżące kontakty z ekodoradcami, koordynowanie projektu, podejmowanie strategicznych decyzji a także dbają o osiągnięcie oczekiwanych rezultatów projektu. Członkowie zespołu współpracują z ekodoradcami oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Członkami zespołu są:

Magdalena Pezda

Renata Zawora

Horyzont 2020 — „Program ramowy Horyzont 2020 w zakresie badań naukowych oraz innowacji (2014-2020)”, ustanowiony Rozporządzeniem (WE) nr 1291/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady. W grudniu 2009 r. Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny uruchomiły, w ramach Programu IEE, nowy instrument finansujący o nazwie ELENA (European Local ENergy Assistance). Jest to efekt współpracy Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego celem wsparcia władz lokalnych i regionalnych w osiągnięciu celów „UE 20-20-20” – przejście od planów do realizacji. Inicjatywa „20-20-20” — inicjatywa Unii Europejskiej mająca na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przynajmniej o 20%, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii do przynajmniej 20% i poprawę efektywności energetycznej przynajmniej o 20% — to wszystko do roku 2020. ELENA ukierunkowana jest na dofinansowanie efektywności energetycznej, lokalnych źródeł energii odnawialnej, czystego transportu miejskiego.

Usługi Rozwoju Projektu są współfinansowane ze środków instrumentu ELENA w ramach Programu Horyzont 2020.

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą jej autorzy. Niekoniecznie zawiera ona opinię Unii Europejskiej. Ani Europejski Bank Inwestycyjny, ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.