Stop smog

Nabór na rok 2021 trwa!

Wnioskodawca

  • gmina
  • związek międzygminny
  • powiat

Grupa docelowa

Program ten jest skierowany do osób ubogich energetycznie, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz gmin realizujących przedsięwzięcia niskoemisyjne w budynkach jednorodzinnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Zakres przedsięwzięć objętych programem

  • wymiana lub likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne
  • termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych
  • podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej
  • zapewnienie budynkom dostępu do energii z instalacji OZE
  • zmniejszenie zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej

Forma i wysokość dofinansowania

Forma: dotacja.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od liczby mieszkańców

-dla gmin do 100 tys. mieszkańców do 70% współfinansowania,

-dla gmin powyżej 100 tys. mieszkańców poniżej 70 % współfinansowania,

Średni koszt realizacji przedsięwzięcia w jednym budynku, a w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu, nie może przekroczyć 53 000 zł.

Termin realizacji

-do 3 lat od daty zawarcia porozumienia, w przypadku realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w liczbie nie większej niż 2 % łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy

– do 4 lat od daty zawarcia porozumienia, w przypadku realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w liczbie większej niż 2 % łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy