FAQ

Poniżej znajdują się najczęściej zadawane pytania.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio z zespołem w SMK.

Działania promocyjne

Zgodnie z umową działania w ramach projektu Eko Team nie mogą być współfinansowane z innych programów UE w szczególności z LIFE.
W ramach projektu przewidziana jest organizacja trzech wydarzeń w każdej gminie w okresie 3 lat. Wstępnie zaplanowane jest na każdy rok jedno takie wydarzenie w gminie na rok. Ze względu na brak możliwości organizacji w 2020 r. takiego wydarzenia na rok 2021 zaplanowano po dwa wydarzenia w każdej z gmin.
Materiały edukacyjno-promocyjne będą konsultowane wspólnie z wszystkimi gminami Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

Kwalifikowanie inwestycji/realizacja wskaźników

Jeżeli pompa ciepła jest montowana w miejsce zlikwidowanego źródła ciepła to może być zaliczona jak wymiana źródła ciepła.
Wykaz inwestycji zarówno planowanych jak i zrealizowanych to efekt pracy ekodoradcy, którego stanowisko jest finansowane w ramach projektu Eko Team. W związku z tym inwestycje, które mogą być wykazywane w sprawozdaniach muszą być związane z pracą ekodoradcy zatrudnionego w ramach projektu.
Musi być powiązanie inwestycji z przedłożoną dokumentacją np. na fakturze są dane dla poszczególnej inwestycji tak żeby można było ją jednoznacznie zidentyfikować. Zgodnie z ustaleniami przygotowano dwie wersje do wyboru: WERSJA A - obowiązkowa 1. Faktura 2. Protokół odbioru częściowego 3. Załącznik 1 do protokołu odbioru częściowego z zaznaczeniem inwestycji wykazanych w projekcie Eko Team (tabela z adresami i szczegółami dot. zestawu i kwoty) 4. Podpięte oświadczenia mieszkańców z adnotacją na odwrocie: numer faktury + LP załącznika do protokołu. Np. Faktura FS23/2020, LP: 1 załącznika 1 do protokołu odbioru częściowego nr 1/Gmina WERSJA B 1. Faktura 2. Protokół odbioru częściowego 3. Załącznik 1 do protokołu odbioru częściowego z zaznaczeniem inwestycji wykazanych w projekcie Eko Team (tabela z adresami i szczegółami dot. zestawu i kwoty) 4. Podpięta dokumentacja każdej z inwestycji: Karta Inwestycji + oświadczenie mieszkańca z adnotacją na odwrocie: numer faktury + LP załącznika do protokołu. Np. Faktura FS23/2020, LP 1 załącznika 1 do protokołu odbioru częściowego nr 1/Gmina
Zgodnie z umową gmina jest zobowiązana do osiągnięcia wskaźników zarówno rzeczowych jak i finansowych.
Należy szczególną uwagę zwrócić, że inwestycje mogą być uwzględniane do rozliczenia dopiero od momentu zatrudnienia ekodoradcy w gminie. Ze względu na fakt sprawozdawania do EBI w poszczególnych okresach sprawozdawczych monitorowany jest postęp w realizacji wskaźników. Dlatego inwestycje sprawozdawane są w dwóch formach: planowane i zrealizowane. Inwestycje mogą być realizowane wcześniej niż wskazane daty w projekcie, natomiast istotne jest żeby były zrealizowane wskaźniki w całości.
Przyjętą w umowie formą potwierdzenia zrealizowanej inwestycji jest przedstawiona faktura wraz z oświadczeniem o dostarczonych usługach doradczych. W sytuacji, jeśli mamy tylko oświadczenie mieszkańca dotyczące udzielenia porady to jest to tylko potwierdzenie realizacji wskaźników dotyczących kontaktów/wizyt. Dla zakwalifikowania inwestycji, jako zrealizowanej musi być dostarczona faktura.

Oświadczenie/porady dla mieszkańców

Potwierdzeniem realizacji inwestycji w związku z udzieloną poradą przez ekodoradcę jest oświadczenie o udzieleniu tej porady wraz fakturą związana z tą inwestycją. W sytuacji, kiedy porada udzielana jest innej osobie niż właściciel budynku należy w oświadczeniu wskazać dane osoby reprezentującej właściciela, która działa w jego imieniu.
Oświadczenie dotyczy udzielenia porady w zakresie realizacji inwestycji dotyczącej wymiany źródła ciepła, termomodernizacji lub montażu odnawialnych źródeł energii. Takie oświadczenie nie musi być podpisywanie przy każdym kontakcie z mieszkańcem. Powinno być ono przygotowane w momencie, kiedy jest prawdopodobieństwo, że inwestycja będzie realizowana i będzie można ją powiązać z poradą ekodoradcy.
Jeśli chodzi o oświadczenie to nie musi być uzupełniane przy każdym kontakcie czy wizycie. Oświadczenie to powinno być przygotowane w momencie, kiedy jest prawdopodobieństwo, że inwestycja ta będzie realizowana.
Zgodnie z umową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym potwierdzeniem realizacji inwestycji w związku z udzieloną poradą przez ekodoradcę jest oświadczenie o udzieleniu tej porady wraz fakturą związana z tą inwestycją.
Oświadczenie wraz z fakturą jest dokumentem potwierdzającym realizację inwestycji w związku z udzieloną poradą przez ekodoradcę. Takie oświadczenie powinno być podpisane przez mieszkańca w momencie, kiedy jest prawdopodobne, że inwestycja ta będzie realizowana. Jeżeli pod danym adresem przeprowadzono więcej niż jedną inwestycję to wystarczy jedno oświadczenie do danego adresu.
Przygotowane oświadczenie jest ogólne dla inwestycji z zakresu ochrony powietrza (wymiany źródła ciepła, termomodernizacji budynku oraz odnawialnych źródeł energii). Jeśli chodzi o kwalifikację inwestycji w ramach projektu Eko Team to zaliczamy do nich takie przedsięwzięcia, które zostały zrealizowane w związku z udzieloną poradą przez ekodoradcę.
Oświadczenie potwierdza ścieżkę zgodnie z zapisami umowy z EBI czyli porada -> oświadczenie->inwestycja-> faktura. Oświadczenie to posiada datę jego podpisania. W sytuacji jeśli data podpisania oświadczenia jest późniejsza niż data faktury to gmina musi być w posiadaniu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji np. w formie adnotacji na oświadczeniu, notatki służbowej czy korespondencji z mieszkańcem, która będzie stanowić załącznik do oświadczenia.

Sprawozdawczość

Sprawozdania merytoryczne mają być przesłane w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej Metropolii: biuro@metropoliakrakowska.pl, ekoteam@metropoliakrakowska.pl.
W sprawozdaniach tych należy uwzględniać kwoty w zł.
Zgodnie z zapisami umowy w przypadku nieosiągnięcia w terminach umownych celów rzeczowych lub finansowych przez Gminę, Metropolia po zasięgnięciu opinii Komitetu Sterującego, może dokonać proporcjonalnego do nieosiągniętych celów rzeczowych lub finansowych przez Gminę, obniżenia poziomu i wartości refundacji lub może żądać zwrotu całości lub części kwot wypłaconych na podstawie umowy powiększonych o kwotę odpowiadającą 6% maksymalnej kwoty refundacji określonej w umowie.
Zgodnie z zapisami "Wytycznych wdrażania projektu Eko Team" w zakres dokumentacji składanej przy sprawozdaniach półrocznych wchodzą: 1. Załącznik 3.2 do Umowy pomiędzy Metropolią a Gminami, 2. Załącznik 3.2.5. do Umowy pomiędzy Metropolią a Gminami, 3. Rejestr inwestycji (zrealizowanych i planowanych) dołączany w postaci pliku w formacie .xlsx lub .ods, 4. Załącznik 3.2.7 do Umowy pomiędzy Metropolią a Gminami

Inne

Każda z gmin podpisuje indywidualnie porozumienie w WFOŚiGW w Krakowie dotyczące Programu Czyste Powietrze. Ponadto podpisane zostało również porozumienie pomiędzy SMK a WFOŚiGW w Krakowie.
Potwierdzeniem kontaktów oraz wizyt są dane uwzględniane w rejestrze. Większe problemy, jak np. zakaz wizyt w domach prosimy zgłaszać do opiekunów w SMK.
Realizacja projektu Eko Team nie nakłada obowiązku podpisania porozumienia z WFOŚiGW w ramach programu Czyste Powietrze. Jednak może to ułatwić monitorowanie inwestycji przez ekodoradców.
Co miesiąc w trzeci wtorek miesiąca są planowane spotkania w celu podsumowania działań z poprzedniego miesiąca, omówienia pytań pojawiających się w trakcie pracy ekodoradcy oraz w celu wymiany doświadczeń. Każdorazowo ustalany będzie temat wiodący spotkania. Ideą spotkania jest stworzenie platformy do wymiany doświadczeń i wypracowywania wspólnych rozwiązań.