Aktualności

Ruszyła współpraca gmin Metropolii Krakowskiej w projekcie INTERLACE

W ramach projektu INTERLACE powstała Metropolitalna Grupa Działania, która ma współpracować na rzecz odnowy i wzmacniania terenów cennych przyrodniczo w 15 gminach Metropolii Krakowskiej. Inauguracyjne spotkanie odbyło się online 18 marca 2021 r.  

Metropolia Krakowska jest jednym z sześciu obszarów miejskich biorących udział w międzynarodowym projekcie INTERLACEPozostałe znajdują się w Niemczech, Hiszpanii, Kolumbii, Kostaryce i Ekwadorze.  

Nowoutworzona Metropolitalna Grupa Działania (MGD) ma wzmocnić współpracę gmin zarządzaniu i ochronie błękitno-zielonej infrastruktury. Jednym z jej celów jest stworzenie narzędzi, które umożliwią ocenę skuteczności stosowania takich rozwiązań.

 

Różnorodne perspektywy 

W inauguracyjnym spotkaniu wzięło udział 31 osób, reprezentujących wszystkie 15 gmin Metropolii, a także Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, powiat krakowski, Zarząd Zieleni Miejskiej w KrakowieOjcowski Park NarodowyWody PolskieNadleśnictwo Myślenice oraz Politechnikę Krakowską. Obecne były też osoby
z organizacji, które są merytorycznymi partnerami projektu
, czyli Ecologic Institute
z Berlina i 
Fundacji Sendzimira.  

Przedstawicielka Ecologic Institute, który jest liderem projektu, podkreśliła, że dzięki międzynarodowej współpracy samorządy mogą wzmacniać swoją wiedzę i kompetencje w kilku obszarach: znajomości konkretnych narzędzi do projektowania, wdrażania
i monitorowania rozwiązań opartych na przyrodzie, tworzenia odpowiednich strategii
i polityk
 publicznychzwiększania udziału mieszkańców w wypracowywaniu tych rozwiązań, edukacji środowiskowej oraz promocji.  

 

Błękitne i zielone rozwiązania na współczesne wyzwania 

Uczestniczki i uczestnicy spotkania omawiali wyzwania, jakie stoją przed gminami Metropolii. Większość przyznała, że zmagają się one z zanieczyszczeniem powietrza, suszą  i zagrożeniem pożarami, a równocześnie groźbą podtopień i powodzi, a także – w niektórych przypadkach – efektem miejskiej wyspy ciepła.  Zjawiska te nasilają się w ostatnich latach w związku ze zmianami klimatu. 

Przyznano, że aśnie rozwiązania oparte na przyrodzie w postaci błękitno-zielonej infrastruktury, dają szanse na ograniczenie tych zagrożeń. Aby jednak umożliwić wysoką skuteczność takich rozwiązań nie wystarczą rozproszone wyspy zieleni, ale potrzebne jest stworzenie całej sieci połączonych terenów, które zapewnią ciągłość ekosystemów. A do tego konieczna jest współpraca pomiędzy gminami i długofalowe planowanie przestrzeni. 

Za drugie bardzo ważne zadanie uznano edukację ekologiczną. Uczestnicy MGD są przekonani, że przy planowaniu takich rozwiązań konieczne jest angażowanie lokalnej społeczności i podniesienie świadomości publicznej na temat różnorodnych korzyści, jakie przynoszą odpowiednio chronione tereny zieleni. W przeciwnym razie trudno będzie zapewnić szerokie poparcie społeczne dla szerszego stosowania błękitnej i zielonej infrastruktury.   

Wciąż bowiem, jak przyznali uczestnicy, tereny te są pod bardzo silną presją związaną
z inwestycjami i budownictwem mieszkaniowym.
 Świadomość społeczna na temat znaczenia i roli takich terenów jest niska i silny jest konflikt między własnością prywatną a dobrami wspólnymi. Jak stwierdził jeden z uczestników, „każdy kto posiada działkę uważa, że ma prawo do ścinania i betonowania na jej terenie”. Tymczasem potrzebne jest zachowanie zieleni nie tylko na obszarach publicznych, ale również prywatnych.  

 

Dostęp do międzynarodowych doświadczeń 

Udział w projekcie INTERLACE daje samorządom możliwość skorzystania
z doświadczeń międzynarodowych zarówno w planowaniu
 i ochronie błękitnej
i zielonej infrastruktury, jak też w promowaniu wiedzy na temat jej kluczowej roli
w dobie zmian klimatu. 
15 gmin Metropolii przez 3 lata będzie mogło współtworzyć
i korzystać z zasobów projektu. 
  

Będą one gromadzone przez 21 organizacji z 11 krajówGrono partnerów obejmuje 6 miast z Europy (Metropolia Krakowska w Polsce, Granollers w Hiszpanii, Chemnitz
w Niemczech) oraz Ameryki Łacińskiej (Portoviejo w Ekwadorze, Envigado
w Kolumbii, Corredor Biológico Interurbano Río María Aguilar-San José w Kostaryce) oraz 15 instytucji naukowych, firm i organizacji pozarządowych. 

 

 

Inauguracja projektu Interlace

OFICJALNA INAUGURACJA PROJEKTU INTERLACE I PIERWSZE SPOTKANIE MIAST PARTNERSKICH

 

W dniach 2-5 listopada 2020 r. odbyło się spotkanie inaugurujące projekt INTERLACE połączone z Forum Miast. Całość wydarzenia miała pierwotnie odbyć się na Kostaryce. Niestety, globalna pandemia uniemożliwiła organizację spotkania w formie bezpośredniej i wymusiła zastosowanie zdalnej komunikacji. 4-dniowe spotkanie odbyło się w formule on-line, z wykorzystaniem wirtualnych tablic.

 

Pierwsze dwa dni spotkania poświęcone zostały omówieniu założeń projektu, planowanych działań oraz roli, jaką odgrywają poszczególni członkowie konsorcjum. Projekt INTERLACE realizowany jest w bardzo szerokim partnerstwie, obejmującym instytucje naukowe, firmy, organizacje pozarządowe oraz aglomeracje.

 

Nad przebiegiem i efektami projektu czuwać będzie Komitet Doradczy w składzie:

 • Dr. Ellen van Bueren – specjalistka w zakresie zarządzania rozwojem obszarów miejskich, profesor na Uniwersytecie Technicznym w Delft (Holandia),
 • Emma Grun – architektka, urbanistka z wieloletnim doświadczeniem w rozwoju i zarządzaniu miastami, pracownik Międzyamerykańskiego Banku Rozwoju,
 • David Jácome Polit – pełniący funkcję metropolitalnego Dyrektora ds. odporności w sekretariacie generalnym ds. planowania w Quito (Ekwador),
 • Emily N’Dombaxe Dola – Dyrektorka w Youth4Nature – międzynarodowej inicjatywy prowadzonej przez młodzież, mobilizującej do stosowania rozwiązań opartych na naturze,
 • Minu Hemmati – współzałożycielka i członkini Instytutu MSP (międzynarodowego stowarzyszenia działającego na rzecz wspierania i promowania wysokiej jakości procesów z udziałem wielu zainteresowanych stron), związana z GenderCC – Women for Climate Justice.

 

Podczas Forum Miejskiego, które odbyło się w dniach 4-5 listopada, głos oddano sześciu aglomeracjom, które biorą udział w projekcie:

 • Granollers (Katalonia),
 • Envigado (Kolumbia),
 • CMIBA (Kostaryka),
 • Metropolia Krakowska (Polska),
 • Chemnitz (Niemcy),
 • Portoviejo (Ekwador).

Każde z miast przedstawiło krótką prezentację, omawiając swoje oczekiwania względem projektu.

 

Drugą część spotkania poświęcono na pracę warsztatową. Podczas warsztatów, wspólnie zastanawialiśmy się nad wyzwaniami i szansami związanymi z odbudową miejskich ekosystemów. Każde z miast partnerskich dzieliło się informacjami o lokalnych uwarunkowaniach i głównych problemach, jakie napotykają w kontekście wdrażania rozwiązań opartych na przyrodzie (z ang. nature-based solutions).

 

Kilka dni spędzonych w gronie partnerów z wielu krajów i różnych typów instytucji pozwoliło na zmapowanie głównych wyzwań, ale też aspiracji jakie będziemy chcieli zrealizować korzystając z potencjału projektu INTERLACE.

 

Początkiem 2021 roku odbędzie się inauguracja projektu wśród gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Już teraz zachęcamy do udziału w działaniach projektowych.