Wydarzenia

Webinaria dla firm

W dniach 18 -20  maja 2020 r. odbędą się spotkania online dla firm. Organizuje je Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie wraz z partnerami.

 

18 maja 2020 r. Pan Jacek Maliszewski, Główny Ekonomista DMK Sp. z o.o. w ramach cyklu: „Zarządzanie ryzykiem walutowym w transakcjach zagranicznych w czasie kryzysu” opowie o pozycji walutowej.

 

Po zakończeniu spotkania zaplanowano rozmowy z prowadzącym, który:

 

 • wysłucha problemów firmy,
 • udzieli odpowiedzi na pytania,
 • doradzi jak ograniczyć ryzyko wahań kursów walutowych.

 

19 maja 2020 r. Pan Marcin Jamrozik, Radca Prawny, wspólnik w Kancelarii Polowiec i Wspólnicy sp.j. opowie o wsparciu z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach Tarczy Antykryzysowej.

 

Podczas spotkania dowiemy się o tym:

 

 • do kogo skierowane jest wsparcie,
 • jakie są zasady składania wniosku,
 • jaka jest wysokość wsparcia i warunki jego zwrotu.

 

20 maja 2020 r. eksperci firmy Sekwencja Biznesu na spotkaniu: „Zarządzanie online – jak przygotować zespół do skutecznej realizacji zadań w modelu pracy zdalnej” powiedzą:

 

 • jak dobrze zorganizować pracę zdalną,
 • jak skutecznie komunikować się na odległość,
 • o rozwiązaniach IT i systemach wspierających pracę zdalną.

 

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Warto się pospieszyć, gdyż ilość miejsc jest ograniczona.

 

Szczegółowe programy i formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Bezpłatne Webinarium - „Pakiet pomocowy BGK dla przedsiębiorców. Tarcza antykryzysowa”

Izba Przemysłowo- Handlowa w Krakowie oraz BGK zapraszają na spotkanie online 8 maja 2020 r. w godzinach od 13.00 do 14.30.

 

W jego trakcie przedsiębiorcy dowiedzą się o:

 

 • pakiecie pomocy BGK w ramach Tarczy Antykryzysowej,
 • Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju,
 • formach wsparcia Agencji Rozwoju Przemysłu dla MŚP.

 

 

Spotkanie poprowadzą eksperci BGK oraz Agencji Rozwoju Przemysłu.

 

Zgłoszenia można nadsyłać do 7 maja 2020 r.

 

Warto się pospieszyć, gdyż ilość miejsc jest ograniczona.

 

Szczegółowy program szkolenia można pobrać tutaj:

https://iph.krakow.pl/images/do-pobrania/formularze-zgloszeniowe/szkolenia/2020.04/Pakiet%20pomocowy%20BGK%20dla%20przedsiębiorców.%20Tarcza%20antykryzysowa%20-%20program..pdf)

 

Rejestracji można dokonać tutaj:  https://iph.krakow.pl/o-izbie/aktualnosci/aktualnosci/77-webinarium-pakiet-pomocowy-bgk-dla-przedsiebiorcow-tarcza-antykryzysowa/rezerwacja.html)

 

Źródło: https://iph.krakow.pl/o-izbie/aktualnosci/1017-webinarium-pakiet-pomocowy-bgk-dla-przedsiebiorcow-tarcza-antykryzysowa-8-maja.html

Misje gospodarcze – Izba Przemysłowo-Handlowa

W dniach 10-24 lutego 2020 r. trwał nabór uczestników do udziału w misji handlowej na TechCrunch Disrupt  2020 do San Francisco, organizowanej w dniach 13-17 września 2020 r., której celem jest umożliwienie przedsiębiorcom z Małopolski nawiązania kontaktów handlowych z potencjalnymi kontrahentami z USA.

 

Zgodnie z założeniami projektowymi do udziału w misji wyłoniono 5 firm z Małopolski, które reprezentować będą nasz region na tej wyjątkowej imprezie, łączącej najlepszych i najzdolniejszych młodych przedsiębiorców, inwestorów oraz fanów nowych technologii.

 

Jednocześnie kontynuowane są nabory do udziału w jeszcze dwóch misjach handlowych:

– na targi Hannover Messe 2020, Hanower, Niemcy (20-23 kwietnia 2020 r.) – zamknięcie naboru dnia 16 marca 2020 r.,

– na targi Budexpo 2020, Mińsk, Białoruś (19-22 maja 2020 r.) – zamknięcie naboru dnia 30 marca 2020 r.

 

Misje są elementem partnerskiego projektu pn. Krakow Metropolitan Area for Business (KMA4Business) nr RPMP.03.03.01-12-0585/18-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.

Dofinansowana misja gospodarcza do USA

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie zaprasza firmy z sektora MŚP do udziału w misji gospodarczej do San Francisco w dniach 13-17 września 2020 r. Celem misji jest umożliwienie kobietom i mężczyznom prowadzącym działalność na terenie Małopolski nawiązania kontaktów handlowych z potencjalnymi
kontrahentami z USA.

 

TechCrunch Disrupt to największa impreza start-upowa, na której prezentowane są przełomowe technologie i której towarzyszą liczne dyskusje na temat wdrażania nowych technologii oraz wyznaczania nowych trendów. TechCrunch w San Francisco to impreza łącząca najlepszych i najzdolniejszych młodych przedsiębiorców, inwestorów oraz fanów nowych technologii.

 

Misja jest elementem partnerskiego projektu pn. Krakow Metropolitan Area for Business (KMA4Business) nr RPMP.03.03.01-12-0585/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.

 

Ramowy program:

 

13 września 2020 r.
– Przelot z Krakowa do San Francisco
– Zakwaterowanie

 

14 września 2020 r.
– Śniadanie w hotelu
– Udział w TechCrunch Disrupt
– Rozmowy biznesowe

 

15 września 2020 r.
– Śniadanie w hotelu
– Udział w TechCrunch Disrupt
– Rozmowy biznesowe

 

16 września 2020 r.
– Śniadanie w hotelu
– Udział w TechCrunch Disrupt
– Rozmowy biznesowe

 

17 września 2020 r.
– Śniadanie w hotelu
– Przelot z San Francisco do Krakowa

 

 

Udział w misji jest dofinansowany w wysokości 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na warunkach pomocy de minimis. Przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w Misji pokrywają z własnych środków koszty udziału w wysokości 15%, co stanowi kwotę 2250,00 zł. Firmy chcące uczestniczyć w Misji swoje zgłoszenie muszą złożyć do 24 lutego do godziny 16.00 r.

 

Dofinansowaniu podlega 85% wartości kosztu uczestnictwa jednej osoby w Misji, tj.:
1) przelot na trasie Kraków-San Francisco-Kraków,
2) noclegi w hotelu ze śniadaniem,
3) transport osobowy na terenie USA (przejazdy w obie strony na trasie lotnisko-hotel-TechCrunch Disrupt),
4) koszt wejściówki na TechCrunch Disrupt,
5) ubezpieczenie.

 

Pomoc de minimis dla przedsiębiorców (przedsiębiorstw) jest udzielana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 488), do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L352 z 24.12.2013).

 

Firmy zainteresowane udziałem w misji prosimy o zapoznanie się z dokumentami dostępnymi na stronie: https://iph.krakow.pl/o-izbie/aktualnosci/966-dofinansowana-misja-do-san-francisco.html

 

Bliższych informacji udzielają:

Anna Karolak: akarolak@iph.krakow.pl, tel. 12 4289262

Marek Pustuła: mpustula@iph.krakow.pl, tel. 12 4289266.

Realizacja badań marketingowych

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że firma badawcza SACADA – Pracownia Badawczo-Projektowa Sp. z o.o. ul. Fatimska 41a/310, 31-831 Kraków, prowadzi badania marketingowe dot. postrzegania marki gospodarczej Metropolii Krakowskiej na zlecenie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Badanie jest realizowane w formie indywidualnych wywiadów telefonicznych, indywidualnych wywiadów bezpośrednich oraz wywiadów grupowych. Narzędzia badawcze zostały zatwierdzone przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska. Respondentami badań są przedsiębiorcy z terenu Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (KrOF), ekspaci zamieszkali na terenie KrOF, środowiska gospodarcze i opiniotwórcze z terenu KrOF, władze lokalne i regionalne.

 

Badania realizowane są w ramach projektu partnerskiego pn. Krakow Metropolitan Area for Business (KMA4b), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.

 

Celem projektu KMA4b jest zintegrowanie promocji gospodarczej potencjału gospodarczego Małopolski, w szczególności Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, realizowanej w formie szeroko zakrojonej bezpośredniej promocji oraz kampanii wizerunkowej potencjału gospodarczego regionu/KrOF w kraju i na arenie międzynarodowej.

 

Najbardziej doświadczone w ekspansji firmy zwracają uwagą na słaby wizerunek Polski i polskiego biznesu za granicą. Celowe jest więc wsparcie promocyjne polskiego biznesu w zakresie wzmocnienia wizerunku polskich przedsiębiorstw jako wiarygodnych partnerów i polskich produktów jako wysokiej jakości. Jednym z najważniejszych zadań jest nawiązanie kontaktów biznesowych. Jak podaje Poland, Go Global!, firmy doświadczone wykorzystują przede wszystkim targi branżowe (76%), zaś te mniej doświadczone – rekomendację innych podmiotów (71%).

 

Podstawowe problemy małopolskich przedsiębiorstw sektora MŚP w zakresie internacjonalizacji działalności są następujące:

 • Wysokie koszty działalności promocyjnej i kooperacyjnej na rynkach zewnętrznych, często przekraczające możliwości finansowe MŚP
 • Brak spójnej polityki informacyjno-promocyjnej władz publicznych w zakresie promocji potencjału gospodarczego regionu i w zakresie możliwości inwestowania/kooperacji z inwestorami zewnętrznymi, szczególnie z rynkami rozwijającymi się wokół nowych osi globalnej gospodarki i tworzenia innowacji (USA – Chiny – Bliski Wschód)
 • Brak koordynacji współpracy pomiędzy różnymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie spójnej, przejrzystej i komplementarnej polityki proinwestycyjnej regionu, szczególnie na rynkach zewnętrznych
 • Brak wiedzy MŚP w zakresie mechanizmów negocjacji biznesowych, charakterystyk rynków docelowych, specjalizacji
 • produktowych i technologicznych/organizacyjnych oraz o uwarunkowaniach kulturowych determinujących otwartą i skuteczną współpracę
 • Ograniczone poczucie przez MŚP własnych możliwości i zdolności działania na rynkach zewnętrznych
 • Słaba promocja dobrych praktyk pod kątem metody zaistnienia i utrzymania się na rynkach zewnętrznych
 • Skomplikowane procedury zastrzegania praw autorskich (patentowania innowacji) i słaba ich znajomość
 • „Kultura naśladownictwa” zarówno firm sektora MŚP, jak i sfery B+R
 • Niska wiarygodność IOB wśród przedsiębiorstw w zakresie zdolności do wspierania procesów internacjonalizacji działalności.

 

Problemy te zostały zidentyfikowane na etapie przygotowań do tworzenia koncepcji niniejszego projektu i pochodzą z doświadczeń Wnioskodawcy i Partnerów w realizacji bieżącej działalności oraz innych projektów o podobnym charakterze.

 

Projekt jest zatem odpowiedzią na wskazane tu problemy/bariery MŚP w zakresie intensyfikacji wykorzystania potencjałów gospodarki Małopolski. Projekt realizuje swe cele w dwóch nurtach ściśle zespolonych ze sobą i warunkujących osiągnięcie założonych rezultatów. Pierwszy nurt to swoiste tworzenie przedpola dla intensyfikacji lokowania inwestycji nowoczesnych technologii i tworzących ważne ogniwa w łańcuchach wartości dodanej o globalnym znaczeniu. Nurt ten zawiera konkretne, spójne i atrakcyjne formy promocji potencjału gospodarczego Małopolski, w tym szczególnie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (KrOF). Drugi nurt działań w ramach projektu to nawiązywanie – w wyniku prowadzonej promocji – konkretnej współpracy pomiędzy inwestorami z Małopolski (w tym głównie z KrOF) a zewnętrznymi.

 

Projekt KMA4Business ma w założeniu wpływać na dwa istotne pola gospodarki regionalnej: wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw z sektora MŚP (misje gospodarcze, dostęp do informacji o rynkach i trendach, działania promocyjne) oraz utrzymanie dynamiki napływu BIZ do Małopolski (promocja oferty gospodarczej KrOF na rynkach zagranicznych poprzez udział w targach, prezentacjach, konferencjach). Jednocześnie ma poprawić się struktura tych przedsięwzięć, tj. zróżnicowanie i wzmocnienie ekspansji zagranicznej małopolskich MŚP oraz pozyskiwanie inwestycji o wysokiej wartości dodanej, lokowanych na obszarze KrOF, ale wpływających jednocześnie na rozwój pozostałej części regionu.

 

Działania te, prowadzone będą z zachowaniem najwyższych standardów w zakresie ochrony środowiska i wpływu na społeczność lokalną. Wszystkie te działania będą zgodne z celami strategicznymi Miasta Krakowa określonymi w Strategii Rozwoju Krakowa 2030 oraz Województwa Małopolskiego wskazanymi w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 oraz Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2020.

 

W ramach projektu KMA4Buinsess realizowane będą działania z zakresu szeroko rozumianej promocji gospodarczej zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym. Zaplanowano działania bezpośrednie – spotkania biznesowe w ramach misji gospodarczych małopolskich przedsiębiorców do krajów europejskich (Niemcy) i poza Europę (Białoruś, Ukraina, USA, ZEA), udział w targach branżowych związanych z Inteligentnymi Specjalizacjami Małopolski (Niemcy, Hiszpania, USA, ZEA), udział w targach inwestycyjnych w Europie (Francja, Niemcy), na rynku azjatyckim (np. Chiny) i na rynku bliskowschodnim (np. ZEA), prezentację potencjału KrOF i Małopolski w globalnych centrach biznesowych; działania towarzyszące o charakterze informacyjno-promocyjnym z wykorzystaniem innowacyjnych kanałów komunikacji – badania marketingowe, stworzenie marki KrOF i platformy komunikacyjnej projektu, organizacja konferencji KMA4Buisness w Krakowie, wykonanie materiałów promocyjnych projektu (w tym wizualizacji terenów inwestycyjnych), opracowanie raportu zawierającego dane nt. regionu i jego aktualizacja; ciągła kampania promocyjno-informacyjna dotycząca oferty gospodarczej KrOF i całego regionu. Innowacją projektu jest skoncentrowana promocja potencjału gospodarczego Małopolski (w tym KrOF) w formie sesji seminaryjno-prezentacyjnych w głównych centrach opiniotwórczych dla inwestorów globalnych. Zdolność przekonania kluczowych aktorów lobbingu polityczno-gospodarczego ma istotne znaczenie dla skuteczności innych działań promocyjnych zaplanowanych w projekcie. Działanie to nastawione jest na osiągnięcie wymiernego sukcesu w postaci wzrostu zainteresowania najpoważniejszych inwestorów globalnych lokowaniem inwestycji w Małopolsce, w tym w KrOF.

 

Propozycja tych działań zaplanowana w projekcie została poprzedzona szczegółowymi analizami i wcześniej prowadzonymi działaniami przygotowawczymi. Stąd realizacja tych działań nie jest obarczona żadnym ryzykiem i są one nastawione na osiągnięcie konkretnych efektów inwestycyjnych. Konferencja KMA4Business stanowi forum networkingowe dla biznesu, będące okazją do wymiany poglądów, doświadczeń i aktualnych trendów rynkowych i gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami, inwestorami, ekspertami oraz przedstawicielami IOB i JST oraz jest nastawiona na wskazanie efektów prowadzonych działań i dróg postępowania w pozyskiwaniu inwestorów zewnętrznych dla MŚP. Jednakże najważniejszym akcentem konferencji jest stworzenie „mapy drogowej” dla lokowania inwestycji pozyskanych w ramach realizacji niniejszego projektu i stworzenie mechanizmów współpracy pomiędzy małopolskimi przedsiębiorcami, sprzyjających wymianie doświadczeń dotyczących działalności międzynarodowej małopolskich MŚP.

 

Działania informacyjne prowadzone będą z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi (platforma komunikacyjna, wizualizacje terenów inwestycyjnych z wykorzystaniem m.in. technologii VR). Informacje rozpowszechniane będą drogą elektroniczną (Internet, mailing, nośniki informacji), jak i kanałami tradycyjnymi (wydawnictwa) oraz poprzez kontakty bezpośrednie (spotkania, targi, misje, konferencje).

 

Działania w ramach promocji oferty gospodarczej obejmują: udział w targach zagranicznych w Europie, Azji, Ameryce Płn., prezentację potencjału KrOF i regionu w globalnych centrach biznesowych, organizację wizyty studyjnej ekspertów podmiotów zagranicznych w Małopolsce oraz stworzenie materiałów promocyjnych i wizualizacji terenów inwestycyjnych KrOF.

 

Działania na rzecz wsparcia małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne obejmują organizację misji gospodarczych małopolskich przedsiębiorców na rynki: europejski, amerykański i bliskowschodni.

 

Promocja innowacyjności prowadzona będzie za pośrednictwem nowoczesnych kanałów komunikacji (platforma komunikacyjna projektu). Innowacją będzie stworzenie mechanizmów współpracy pomiędzy małopolskimi przedsiębiorcami, sprzyjających wymianie doświadczeń dotyczących działalności międzynarodowej. Ponadto organizacja konferencji KMA4Business będzie okazją do nawiązania bezpośrednich kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami z Małopolski (networking).

 

Wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie odbywać się będzie głównie poprzez opracowanie kompleksowej informacji o regionie dla potencjalnych inwestorów oraz prezentację zintegrowanej oferty stref aktywności gospodarczej (SAG) na zagranicznych targach branżowych i inwestycyjnych (Europa, Azja, Biski Wschód).

 

Ww. działania wpisują się w podejście ujęte w polityce inwestycyjnej regionu w zakresie promocji gospodarczej przygotowanej przez Województwo Małopolskie w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2020 (RSI), która ma na celu wdrożenie działań na rzecz promocji oferty gospodarczej regionu i wsparcie małopolskich MŚP (m.in. poprzez organizacje misji gospodarczych, analizy rynków zagranicznych, ułatwianie nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi i promocję wizerunku i potencjału regionu na arenie krajowej i międzynarodowej), promocji gospodarki (m.in. poprzez wykorzystanie nowoczesnych kanałów komunikacji i udział w wydarzeniach promujących małopolską gospodarkę) oraz wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie (m.in. poprzez prezentację oferty inwestycyjnej regionu na zagranicznych targach branżowych, głównie na rynkach państw rozwijających się oraz charakteryzujących się największą dynamiką wzrostu w ramach międzynarodowej wymiany handlowej).

 

Projekt KMA4Buinsess wpisuje się także w Strategię Rozwoju Krakowa 2030 (SRK2030) szczególnie w zakresie celu I: Kraków – otwartą i harmonijną metropolią o znaczeniu międzynarodowym w sferach: innowacji, nauki, gospodarki i kultury oraz celu II: Kraków – miasto rozwijające gospodarkę opartą na wiedzy. W ramach celu I projekt wpisuje się w realizację obu celów operacyjnych, tj.: Kraków – węzłem w sieci metropolii Polski, Europy i świata oraz Skoordynowane wykorzystywanie potencjałów Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM). W ramach celu II projekt wpisuje się w cele operacyjne: Współpraca nauki, biznesu i samorządu oraz Wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw.

 

W ramach projektu przewidziano również przeprowadzenie badania efektywności realizowanych zadań. Badanie zostanie przeprowadzone w drugim roku realizacji projektu (mid – term) działań projektowych. Przewiduje się badania jakościowe (wywiady indywidualne, wywiady grupowe (FGI), studia przypadków, panele eksperckie) oraz ilościowe (badania z kwestionariuszem ankiety, badania opinii, wskazujące na wielkość odbioru rezultatów projektu, zasięg oddziaływania, itp.).

 

Badanie określi stopień spełniania celów Poddziałania 3.3.1. „Promocja gospodarcza Małopolski” RPO WM 2014-2020 oraz celów projektu poprzez badanie efektywności działań wśród beneficjentów projektu (przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego) polegającym na identyfikacji zapoczątkowanych, realizowanych i zamkniętych projektów gospodarczych, podjętych dzięki działaniom projektu z wykorzystaniem informacji, wydarzeń i publikacji projektowych. Przedsięwzięcia zostaną zróżnicowane ze względu na typ beneficjenta: kontakty gospodarcze przedsiębiorstw, oferty inwestycyjne samorządu, kontakty biznesowe organizacji gospodarczych, badanie opinii przedstawicieli zagranicznych środowisk gospodarczych na temat małopolskiej oferty gospodarczej. Badanie określi zakres oddziaływania działań projektu na bezpośrednie korzyści gospodarcze – wzrost eksportu w przedsiębiorstwach, wzrost zainteresowania inwestorów ofertą gospodarczą, wzmocnienie gospodarczego wizerunku regionu, w szczególności obszaru KrOF.

Wyniki badania efektywności wskażą na potrzebę dokonania ewentualnych zmian w zakresie prowadzonych działań i posłużą do udoskonalenia narzędzi wykorzystywanych w projekcie.

Dofinansowana misja na targi Hannover Messe 2020

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie zaprasza firmy z sektora MŚP do udziału w misji gospodarczej do Hanoweru w terminie 20-23 kwietnia 2020 r. Celem misji jest umożliwienie kobietom i mężczyznom prowadzącym działalność na terenie Małopolski nawiązania kontaktów handlowych z potencjalnymi kontrahentami z Niemiec.

 

Misja jest elementem partnerskiego projektu pn. Krakow Metropolitan Area for Business (KMA4Business) nr RPMP.03.03.01-12-0585/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.

 

 

Udział w misji jest dofinansowany w wysokości 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na warunkach pomocy de minimis. Przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w Misji pokrywają z własnych środków koszty udziału w wysokości 15 %, co stanowi kwotę 702,75 zł. Firmy chcące uczestniczyć w Misji swoje zgłoszenie muszą złożyć do 16 marca 2020 r.

 

 

Firmy zainteresowane udziałem w misji prosimy o zapoznanie się z dokumentami dostępnymi na stronie https://iph.krakow.pl/o-izbie/aktualnosci/957-dofinansowana-misja-do-niemiec.html. Rekrutacja odbywa się na podstawie wypełnionego formularza udziału w misji wraz z załącznikami.

 

Bliższych informacji udzielają:

Marek Pustuła mpustula@iph.krakow.pl tel. 12 4289266 oraz

Anna Karolak akarolak@iph.krakow.pl, tel. 12 4289262.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Dofinansowana misja gospodarcza do Mińska

Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie zaprasza firmy z sektora MŚP do udziału w misji gospodarczej na Białoruś do Mińska w terminie 19-22 maja 2020 r. Celem misji jest umożliwienie kobietom i mężczyznom prowadzącym działalność na terenie Małopolski nawiązania kontaktów handlowych z potencjalnymi kontrahentami z Białorusi.

 

Misja jest elementem partnerskiego projektu pn. Krakow Metropolitan Area for Business (KMA4Business) nr RPMP.03.03.01-12-0585/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.

 

Udział w misji jest dofinansowany w wysokości 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na warunkach pomocy de minimis. Przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w Misji pokrywają z własnych środków koszty udziału w wysokości 15 %, co stanowi kwotę 555,00 zł.

 

Firmy zainteresowane udziałem w misji prosimy o zapoznanie się z dokumentami dostępnymi na stronie https://iph.krakow.pl/o-izbie/aktualnosci/955-dofinansowana-misja-na-bialorus.html. Rekrutacja odbywa się na podstawie wypełnionego formularza udziału w misji wraz z załącznikami.

 

Bliższych informacji udzielają:

Anna Karolak akarolak@iph.krakow.pl, tel. 12 4289262 oraz

Marek Pustuła mpustula@iph.krakow.pl,

tel. 12 4289266.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Miasto Kraków w ramach projektu KMA4B zorganizowało dwie prezentacje w Londynie w dniach 26-27 listopada 2019 r.

Prezentacje potencjału gospodarczego i innowacyjnego Krakowa i Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (KrOF), adresowane były do instytucji i firm poszukujących nowych miejsc inwestycyjnych oraz informacji nt. klimatu gospodarczego Krakowa. Delegacja z Krakowa brała również udział w oficjalnych spotkaniach, zwłaszcza w kontekście międzynarodowej promocji strategicznych projektów inwestycyjnych. Podczas wyjazdu odbyły się dwie prezentacje przedstawiające Miasto Kraków jako miejsce przyjazne do prowadzenia biznesu, dysponujące odpowiednim kapitałem ludzkim. Podczas prezentacji przestawione zostały także strategiczne projekty miejskie: „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”, „Kraków – Nowe Miasto” oraz „Kraków – Balice”, ukierunkowane na kompleksowe zagospodarowanie trzech kluczowych obszarów przestrzeni miejskiej. Prezentacja została przygotowana z uwzględnieniem makro danych oraz najważniejszych informacji z punktu widzenia potencjalnych inwestorów. Kraków oraz KrOF został przedstawiony jako miejsce stabilne o dużym potencjale. Prezentacje miały miejsce w dniach 26 i 27 listopada, podczas cyklicznych spotkań międzynarodowej organizacji biznesowej BNI (Business Network International). Uczestnikami spotkania byli brytyjscy przedsiębiorcy w liczbie odpowiednio:

– w dniu 26 listopada – 40 osób

– w dniu 27 listopada – 38 osób

Po zakończonych prezentacjach odbyły się indywidualne rozmowy z zainteresowanymi przedsiębiorcami na temat możliwości współpracy biznesowej z Krakowem. Podczas wyjazdu, w dniu 28 listopada przedstawiciele Miasta Krakowa spotkali się z Ambasadorem RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Panem Arkadym Rzegockim oraz Radcą Ministrem w Ambasadzie RP Panem Mariuszem Gasztołem. Rozmowy dotyczyły ogólnej sytuacji ekonomicznej na rynku Polski i Wielkiej Brytanii, także w kontekście zbliżających się wyborów oraz Brexitu, potencjalnych pól współpracy w wydarzeniach o charakterze biznesowym, organizowanych przez ambasadę i podległe jej instytucje. Przekazany został także pakiet materiałów promocyjnych do dyspozycji Zagranicznego Biura Handlowego w Londynie, działającego w ramach PAIH.

 

Przedsiębiorcy z małopolski z misją gospodarczą w Lwowie

W dniach 16-19 września 2019 r. odbyła się misja gospodarcza do Lwowa, w której uczestniczyło 6 przedsiębiorców z województwa małopolskiego z sektora MŚP. Celem misji było umożliwienie przedsiębiorcom nawiązania kontaktów handlowych z potencjalnymi kontrahentami z Ukrainy.

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie we współpracy z Lwowską Izbą Przemysłowo-Handlową zorganizowała w ramach misji indywidualne rozmowy biznesowe dla małopolskich przedsiębiorców. Każda z polskich firm spotkała się z 3-8 ukraińskimi partnerami, których oferta odpowiadała zapotrzebowaniu małopolskich przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy z Małopolski odbyli również wizyty studyjne, aby zapoznać się z realnymi możliwościami ukraińskich kontrahentów; odwiedzili lwowskie firmy, których działalność odpowiadała profilowi ich działalności.

W 2020 roku planowane są 3 misje gospodarcze: w kwietniu do Niemiec w związku z targami Hannover Messe, w maju na Białoruś w związku z targami Budexpo oraz we wrześniu do USA na targi TechCrunch. W roku 2021 planowana jest misja do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Informacje o naborze publikowane będą na stronie https://iph.krakow.pl/.

Organizacja misji gospodarczych jest częścią współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020) projektu pn. „Krakow Metropolitan Area for Business” realizowanego przez Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. w partnerstwie z Gminą Miejską Kraków, Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska oraz Izbą Przemysłowo-Handlową w Krakowie.

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. prezentowała ofertę inwestycyjną Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Małopolski oraz sam projekt „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”

W dniach od 11 do 15 li­sto­pa­da 2019 roku przed­sta­wi­cie­le Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. uczest­ni­czy­li w XIV edy­cji tar­gów „EU-China Bu­si­ness & Tech­no­lo­gy Co­ope­ra­tion Fair”. W tym roku od­by­wa­ły się one w dwóch waż­nych stra­te­gicz­nie mia­stach Chin – na za­cho­dzie w Cheng­du oraz na pół­no­cy w Qing­dao. Targi te są jed­nym z naj­więk­szych wy­da­rzeń biz­ne­so­wych w Pań­stwie Środ­ka po­świę­co­nych in­we­sty­cjom i han­dlo­wi za­gra­nicz­ne­mu oraz roz­wo­jo­wi w ob­sza­rze no­wo­cze­snych tech­no­lo­gii w ra­mach współ­pra­cy państw eu­ro­pej­skich oraz Chin.

 

 

 

Więcej pod linkiem: https://knhp.com.pl/aktualnosci/szczegoly/111

 

Relacja z targów „EXPO Real” w Niemczech

Targi EXPO Real to jedne z największych i najważniejszych targów inwestycyjnych branży nieruchomości w Europie. Rokrocznie do Monachium przyjeżdżają przedsiębiorcy, inwestorzy, przedstawiciele rządów i samorządów, by prowadzić rozmowy o biznesie, wymieniać się doświadczeniami, nawiązywać kontakty biznesowe, i najważniejsze, szukać okazji inwestycyjnych. W tym roku liczba wystawców osiągnęła najwyższy poziom w historii targów –  w sumie prezentowało się 2 190 podmiotów z 45 krajów, zaś liczba odwiedzających targi osiągnęła ponad 46 000 osób z 76 krajów. W dniach 7-9 października 2019 r. Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. była obecna podczas EXPO Real by prezentować projekt „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” oraz ofertę inwestycyjną Małopolski i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. W trakcie spotkań z przedstawicielami sektora nieruchomości rozmawiano o możliwościach inwestycyjnych związanych z projektem jak też o ryzykach i szansach rozwijania biznesu w Polsce. Potencjalni inwestorzy wskazują na zainteresowanie obszarami inwestycyjnymi w Krakowie i okolicach, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni pod logistykę, zwłaszcza logistykę ostatniej mili. Wielu inwestorów zwraca uwagę na dobre położenie Krakowa i dostęp do dużej liczby dobrze wykształconych pracowników, stąd coraz częściej rozmowy dotyczą inwestycji w obszarach związanych z sektorem biotechnologii oraz IT i możliwością lokacji w Małopolsce centrów badawczo-rozwojowych wraz z obiektami produkcyjnymi. Jest to dobry sygnał dla Krakowa i Nowej Huty, zwłaszcza w kontekście planowanego Parku Naukowo-Technologicznego „Branice” w obszarze projektu „Kraków-Nowa Huta Przyszłości”. Podczas Targów odbywają się liczne seminaria i konferencje, które wskazują kierunek rozwoju branży nieruchomości w Europie. Kluczowe kwestie poruszane podczas tegorocznego EXPO to m.​in. cyfrowa transformacja i jej wpływ na rozwój rynku nieruchomości. Wielu mówców i analityków podkreślało wagę przetwarzania dużej ilości danych i ich analizy w czasie rzeczywistym, w celu jak najlepszego wykorzystania analizy w łańcuchu dostaw. Znamienna była obecność ponad 60 startupów prezentujących nowoczesne rozwiązania z zakresu przetwarzania danych, nowoczesnych modułowych modeli inwestycyjnych czy nowoczesnego zarządzania inwestycjami poprzez rozwiązania oparte o przetwarzanie danych w chmurze. Spośród wielu wątków dyskusji, wyróżniał się temat dostępu do taniego budownictwa mieszkaniowego. Dyskusje, często burzliwe, dotyczyły współpracy rządów i samorządów z sektorem mieszkaniowym i regulacji prawnych. Inwestorzy zwracali uwagę, że do dobrego planowania potrzebują stabilnej sytuacji prawnej. Przedstawiciele branży nieruchomości zwracali również uwagę, że mimo symptomów recesji, spowolnienie w kolejnym roku nie będzie odczuwalne z uwagi na przenoszenie oszczędności do sektora nieruchomości i dalszych oczekiwań na zwrot z inwestycji w dłuższej perspektywie. Udział w targach EXPO Real 2019 w Monachium związany jest z realizacją projektu wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020) pn. „Krakow Metropolitan Area for Business” realizowanego przez Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. w partnerstwie z Gminą Miejską Kraków, Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska i Izbą Przemysłowo-Handlową w Krakowie.

 

Źródło:

https://knhp.com.pl/aktualnosci/szczegoly/112,-targi-expo-real-w-monachium-2019

Relacja z targów „Annual Investment Meeting” w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

W dniach od 8 do 10 kwietnia delegacja Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. brała udział w Annual Investment Meeting 2019 w Dubaju (AIM), jednym z najważniejszych na świecie wydarzeń poświęconych bezpośrednim inwestycjom zagranicznym (BIZ). Hasłem przewodnim tegorocznej edycji AIM było „Mapowanie przyszłości bezpośrednich inwestycji zagranicznych: wzbogacanie gospodarek światowych poprzez globalizację cyfrową”. Brało w niej udział 4 prezydentów, 1 wiceprezydent i 40 ministrów, w tym Evo Morales, prezydent Boliwii; Muhammadu Buhari, prezydent Nigerii; Rustam Minnichanow, prezydent Tatarstanu; Ramzan Kadyrow, prezydent Republiki Czeczeńskiej. W dodatku, ponad 20 000 liderów korporacyjnych, decydentów, biznesmenów, inwestorów regionalnych i międzynarodowych, przedsiębiorców, czołowych naukowców, ekspertów i innych interesariuszy z ponad 140 krajów. Dodatkowo 60 urzędników wysokiego szczebla oraz ponad 1000 ekspertów FDI, przedstawicieli Izb Przemysłowo-Handlowych i rad biznesowych. Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. dysponowała stoiskiem targowym w międzynarodowej części wystawowej. Przedstawiciele spółki prezentowali odwiedzającym targi oraz podczas bezpośrednich spotkań B2B informacje na temat projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”, oferty inwestycyjnej Krakowa oraz potencjału gospodarczego województwa małopolskiego. Spotkania przedstawicieli Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. z potencjalnymi partnerami i klientami biznesowymi dla małopolskich MŚP w sprawie możliwości pozyskiwania inwestorów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) i innych państw tego regionu można ocenić optymistycznie. Rozmowy z Sharjah Asset Management, firmą nadzorowaną przez władze emiratu Sharjah, pokazały otwartość na inwestycje w Polsce. Równie interesujące były rozmowy z Dubai Investment Park, Al Ahli Holding Group, a także z przedstawicielami prywatnego biura J.W. Szejka Tahnoon Bin Saeed Bin Tahnoon Al Nahyan. Osobista wizyta na stoisku Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. członka rodziny panującej w Arabii Saudyjskiej J.W. Abdulaziz bin Faisal Al Saud oraz rozmowa dotycząca potencjału gospodarczego Małopolski i jego stolicy – Krakowa, a także samego projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” była bardzo ważnym elementem naszej obecności na AIM. Książę Abdulaziz bin Faisal Al Saud zainteresował się projektem i zadeklarował przyjazd do Nowej Huty. Obecność Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. na AIM była bardzo potrzebna, co udowadniają przeprowadzone, obiecujące spotkania. Należy podkreślić, iż w celu skutecznego kontynuowania rozmów oraz działań promocyjnych o charakterze inwestycyjnym oraz działań promocyjnych małopolskich przedsiębiorstw na rynku ZEA, wskazane jest utrzymanie nawiązanych kontaktów biznesowych. Udział w AIM Dubai 2019 współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Krakow Metropolitan Area for Business” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020), realizowanego przez Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. w partnerstwie z Gminą Miejską Kraków, Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska i Izbą Przemysłowo-Handlową w Krakowie.

 

Źródło:

https://knhp.com.pl/aktualnosci/szczegoly/99,3-annual-investment-meeting-dubaj-2019

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu "Krakow Metropolitan Area for Business"

24 lipca 2019 r. Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. Artur Paszko odebrał z rąk Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rafała Soleckiego umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Krakow Metropolitan Area for Business” (KMA4Business). Projekt, którego realizacja rozpoczęła się w lutym tego roku, dofinansowany jest w ramach poddziałania 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zakłada on zintegrowaną promocję potencjału gospodarczego Małopolski, w szczególności Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, realizowaną w formie szeroko zakrojonych bezpośrednich działań marketingowych oraz działania wizerunkowe w kraju i na arenie międzynarodowej.

Kampania wizerunkowa będzie prowadzona poprzez:

– opracowanie identyfikacji wizualnej marki gospodarczej KrOF;

– stworzenie platformy internetowej;

– wytworzenie nośników przekazu promocyjnego.

Drugi komponent – promocja bezpośrednia będzie realizowana w formie:

– organizacji misji gospodarczych wyjazdowych małopolskich przedsiębiorstw;

– organizacji prezentacji gospodarczych promujących małopolską gospodarkę w światowych centrach obsługi inwestycyjnej firm;

– organizacji konferencji/spotkań promujących małopolską gospodarkę podczas targów branżowych;

– udziału w imprezach targowo-wystawienniczych o charakterze inwestycyjnym na rynkach europejskim, azjatyckim i bliskowschodnim;

– organizacji co najmniej jednej wizyty studyjnej dla przedstawicieli firm zagranicznych;

– organizacji konferencji promującej potencjał Małopolski/KrOF.

Odbiorcami działań będą przedsiębiorstwa z sektora MŚP, środowiska gospodarcze, inwestorskie, okołobiznesowe i opiniotwórcze, w tym potencjalni inwestorzy polscy i zagraniczni. Partnerami projektu są Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., Gmina Miejska Kraków, Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie. Efektem projektu będzie zintegrowanie wysiłków partnerów publicznych i organizacji okołobiznesowych na rzecz stworzenia wspólnego przekazu o atrakcyjnych i konkurencyjnych warunkach do lokowania nowych inwestycji w regionie. Okres realizacji projektu: od 1 lutego 2019 roku do 31 stycznia 2022 roku. Łączna wartość projektu wynosi 5 587 780,00 zł, z czego wartość dofinansowania z UE wyniesie 4 479 613,00 zł.

 

Źródło:

https://knhp.com.pl/aktualnosci/szczegoly/104,2-podpisanie-umowy-o-dofinansowanie-projektu-krakow-metropolitan-area-for-business