Aktualności

Za nami wstępne konsultacje pierwszej części Strategii!

W dniach 8-22 marca odbyły się wstępne konsultacje pierwszej części Strategii Metropolia Krakowska 2030. Materiał obejmował następujące elementy strategii:

  • wnioski z diagnozy strategicznej (część opisowa oraz część graficzna),
  • misja i wizja,
  • cele główne, cele szczegółowe i kierunki działania,
  • schemat obrazujący powiązania między celami strategii,
  • wskaźniki,
  • system realizacji i wdrażania.

 

W ramach wstępnych konsultacji wpłynęło 113 uwag, które zostaną przeanalizowane i wprowadzone do dokumentu.

 

Kolejnym krokiem w przygotowaniu Strategii będzie stworzenie ram do Planów Działania, które określą opisy działań zmierzających do realizacji celów strategicznych. Docelowo będą one przygotowywane przez przedstawicieli komisji tematycznych oraz ekspertów w ramach prac komisji tematycznych, koordynowanych przez Biuro Stowarzyszenia. Plany Działań będą zawierać w szczególności precyzyjne cele i zakładane efekty, zadania, podział odpowiedzialności oraz zasady monitorowania i ewaluacji Planu.

W kwietniu zebrane zostaną ponadto pomysły na projekty do realizacji w ramach poszczególnych celów.