Aktualności

Konsultacje społeczne SMK 2030: webinar

W środę, 10 listopada 2021 r. o godz. 14:00 odbył się webinar w ramach konsultacji społecznych ponadlokalnej Strategii Metropolia Krakowska 2030. Podczas spotkania zaprezentowaliśmy Państwu Strategię Metropolia Krakowska 2030 oraz odpowiedzieliśmy na pytania uczestników. Nagranie webinaru publikujemy poniżej.

Konsultacje społeczne SMK 2030: spotkanie konsultacyjne

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Metropolii Krakowskiej i osoby zainteresowane rozwojem obszaru do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 10 listopada 2021 r. o godz. 14:00 w formie online.

 

Podczas spotkania zaprezentujemy Państwu Strategię Metropolia Krakowska 2030 oraz odpowiemy na wszystkie pytania. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić formularz on-line: https://tiny.pl/994lt

 

UWAGA! Limit na spotkanie wynosi 100 osób. Jeżeli limit zgłoszeń zostanie przekroczony zorganizowane zostanie dodatkowe spotkanie konsultacyjne w dniu 12 listopada w godz. 14:00-16:00. Osoby, które zgłoszą się do udziału w spotkaniu zostaną o tym fakcie poinformowane osobnym mailem.

Zapraszamy do udziału!

Strategia SMK 2030 – konsultacje społeczne

Ruszają konsultacje społeczne projektu Strategii Metropolia Krakowska 2030! Do 16 listopada można zgłaszać uwagi, sugestie i propozycje korekt do projektu. Przedmiotem konsultacji jest także model funkcjonalno-przestrzenny! Więcej informacji o konsultacjach poniżej.

 

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?
Strategia będzie stanowić kluczowy dokument kształtowania polityki rozwoju dla obszaru Metropolii Krakowskiej do 2030 roku. Wypracowane we współpracy z gminami zasady wspólnego działania dają podwaliny do spójnego myślenia o rozwoju. Proponowane obszary działania to między innymi propozycje projektów, których realizacja wpłynie na rozwój całej Metropolii Krakowskiej. Wzięcie udziału w konsultacjach umożliwia realny wpływ na decyzje dotyczące rozwoju lokalnego, a co za tym idzie poziomu życia mieszkańców.

 

W JAKIM TERMINIE MOŻNA ZGŁOSIĆ UWAGI?
Uwagi i sugestie można zgłosić w terminie od 12 października br. aż do 16 listopada br. W ciągu tych 35 dni macie możliwość zapoznania się z projektem, zgłoszenia uwag, a także – w razie trudności lub problemów – kontaktu z Biurem Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

 

W JAKI SPOSÓB NALEŻY ZGŁOSIĆ UWAGI?
Aby wziąć udział w konsultacjach, można zgłosić uwagi poprzez wypełnienie formularza uwag dostępnego na stronie internetowej www.metropoliakrakowska.pl, w formie pisemnej:
i. poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej na adres skrytki Stowarzyszenia Metropolia Krakowska :/SMK2021/SkrytkaESP;
ii. poprzez pocztę elektroniczną na adres: biuro@metropoliakrakowska.pl;
iii. drogą pocztową lub osobiście na adres siedziby Stowarzyszenia Metropolia Krakowska: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków.

Można także wziąć udział w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 10 listopada 2021 r. o godz. 14:00 w formie online. Więcej informacji: KLIKNIJ TUTAJ.

 

GDZIE DOSTĘPNY JEST PROJEKT STRATEGII STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA 2030?
Projekt Strategii Stowarzyszenia Metropolia Krakowska 2030 wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi konsultacji społecznych dostępne są na stronie: www.metropoliakrakowska.pl/strategiaSMK.

 

GDZIE MOŻNA ZGŁOSIĆ DODATKOWE PYTANIA LUB WĄTPLIWOŚCI?
Dodatkowe pytania lub wątpliwości w zakresie prowadzonych konsultacji prosimy kierować na adres: biuro@metropoliakrakowska.pl lub telefonicznie do:
Pani Marii Piątkowskiej: tel. 12 34 18 572, lub
Pani Martyny Kierskiej: tel. 12 34 18 590.

Za nami wstępne konsultacje pierwszej części Strategii!

W dniach 8-22 marca odbyły się wstępne konsultacje pierwszej części Strategii Metropolia Krakowska 2030. Materiał obejmował następujące elementy strategii:

  • wnioski z diagnozy strategicznej (część opisowa oraz część graficzna),
  • misja i wizja,
  • cele główne, cele szczegółowe i kierunki działania,
  • schemat obrazujący powiązania między celami strategii,
  • wskaźniki,
  • system realizacji i wdrażania.

 

W ramach wstępnych konsultacji wpłynęło 113 uwag, które zostaną przeanalizowane i wprowadzone do dokumentu.

 

Kolejnym krokiem w przygotowaniu Strategii będzie stworzenie ram do Planów Działania, które określą opisy działań zmierzających do realizacji celów strategicznych. Docelowo będą one przygotowywane przez przedstawicieli komisji tematycznych oraz ekspertów w ramach prac komisji tematycznych, koordynowanych przez Biuro Stowarzyszenia. Plany Działań będą zawierać w szczególności precyzyjne cele i zakładane efekty, zadania, podział odpowiedzialności oraz zasady monitorowania i ewaluacji Planu.

W kwietniu zebrane zostaną ponadto pomysły na projekty do realizacji w ramach poszczególnych celów.