Dziedziny współpracy

Edukacja

Obszar tematyczny EDUKACJA obejmuje kategorie: opieka przedszkolna, infrastruktura i jakość świadczonych usług edukacyjnych oraz kształcenie ustawiczne.

 

Ambicją Metropolii Krakowskiej, powinno być dostarczanie usług edukacyjnych charakteryzujących się najwyższym w skali kraju standardem. W tym celu, niezbędne jest stworzenie optymalnych warunków infrastrukturalnych i kadrowych w placówkach, które znajdują się w sferze oddziaływania samorządów. Ponadto, w obszarach, w których występuje, bądź przewidywana jest znaczna nadwyżka popytu nad podażą, która nie może zostać zaspokojona z wykorzystaniem własnych zasobów, działania rozwojowe mogą uwzględniać partycypację podmiotów prywatnych, przy ścisłej współpracy z samorządem.

 

Dodatkową sferą oddziaływania członków Metropolii Krakowskiej na dziedzinę edukacji w KrOF są wszelkie inicjatywy realizowane w sferze fakultatywnej, obejmującej m.in. zajęcia dodatkowe, doradztwo zawodowe, czy kształcenie ustawiczne. Inicjatywy podejmowane w tym obszarze powinny pomóc dopasować kwalifikacje mieszkańców do wymagań i wyzwań związanych z funkcjonowaniem na zmieniającym się rynku pracy (nie tylko w ujęciu lokalnym, ale przede wszystkim globalnym). Mogą one także umożliwić im poszerzanie horyzontów, niezależnie od wieku, ograniczeń (intelektualnych lub fizycznych) czy statusu materialnego. Uzupełnieniem poprawy jakości usług edukacyjnych dla mieszkańców KrOF, jako całej zbiorowości, powinny być działania zmierzające do wspierania jednostek osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce.

Gospodarka

Obszar tematyczny GOSPODARKA obejmuje kategorie: promocja gospodarcza, innowacyjność firm, badania i rozwój, strefy aktywności gospodarczej, specjalizacje lokalne, uczelnie wyższe oraz współpraca z uniwersytetami.

 

Ambicją Metropolii Krakowskiej w dziedzinie gospodarki jest wspieranie wzrostu konkurencyjności gospodarczej obszaru m.in. poprzez prowadzenie wspólnej promocji gospodarczej i inwestycyjnej. Do wyzwań Metropolii Krakowskiej, należy zaliczyć również animację lokalnego rynku pracy oraz wspieranie wzrostu innowacyjności firm, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, m.in. poprzez wdrażanie rozwiązań i instrumentów wspierających internacjonalizację oraz akcelerację pomysłów. Warto również wykorzystywać dla wzrostu gospodarczego lokalne specjalizacje (w tym ruch turystyczny) i czerpać z nich jako źródeł przewagi konkurencyjnej.

 

Niezwykle ważnym aspektem determinującym dynamikę rozwoju gospodarczego obszaru jest liczba scaleń terenów inwestycyjnych, będących w dyspozycji jednego właściciela oraz przemyślane i zrównoważone planowanie przestrzenne.

Inteligentne zarządzanie

Obszar tematyczny INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE obejmuje kategorie: partycypacja społeczna, e-administracja i otwarte dane, zarządzanie w obszarach metropolitalnych, bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, urząd jako miejsce pracy.

 

Kluczowe dla dalszego rozwoju Metropolii Krakowskiej jest wypracowanie priorytetów i celów tego rozwoju oraz wspólnego systemu/modelu wdrażania działań (zasad, mechanizmów, narzędzi), w tym wypracowanie kanałów współpracy ponadlokalnej oraz wdrażanie strategii komunikacji celem upowszechniania idei integracji metropolitalnej. Niezwykle istotnym wyzwaniem jest także integracja danych na poziomie KrOF tj. stworzenie przekrojowego, jednolitego systemu bazodanowego pozwalającego na modelowanie systemu świadczenia usług. Kluczowe dla sprawnego i efektywnego działania administracji samorządowej jest podnoszenie atrakcyjności urzędów jako miejsc pracy praz poprawa warunków dla doskonalenia kadr administracji publicznej, jak i rozwój usług publicznych świadczonych zdalnie (e-administracja).

 

Ambicją Metropolii Krakowskiej powinno być ciągłe podnoszenie jakości procesów partycypacyjnych, stymulowanie i wykorzystanie rosnącej świadomości obywatelskiej i aktywności społeczności lokalnych na rzecz partycypacji w procesach decyzyjnych i aktywnego udziału w kształtowaniu przestrzeni publicznej oraz budowania poczucia sprawczości i współodpowiedzialności obywateli za jakość życia na terenie Metropolii Krakowskiej.

Kultura czasu wolnego

Obszar tematyczny KULTURA CZASU WOLNEGO obejmuje kategorie: oferta czasu wolnego (kultura, sport i rekreacja), infrastruktura czasu wolnego, odbiorcy kultury i ich potrzeby.

 

Najważniejsze wyzwania stojące przed Metropolią Krakowską w dziedzinie czasu wolnego to stworzenie bogatej oferty (kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej) skierowanej do różnych grup wiekowych i społecznych oraz zadbanie o dostępność wysokiej jakości infrastruktury oraz miejsc spędzania czasu wolnego i spotkań lokalnej społeczności. Aby oferta kulturalna odpowiadała na oczekiwania lokalnej społeczności, niezwykle ważne jest rozpoznanie potrzeb i stworzenie mapy preferencji odbiorców kultury zamieszkujących KrOF.

 

Ambicją Metropolii Krakowskiej jest wykorzystanie kultury jako czynnika budowania kapitału społecznego oraz kształtowania świadomych odbiorców i współtwórców kultury, również poprzez otwarcie struktur i osób odpowiedzialnych za tworzenie oferty kulturalnej na oddolne  inicjatywy mieszkańców oraz wykorzystanie potencjału grup zaangażowanych w ten sektor.

Mobilność

Obszar tematyczny MOBILNOŚĆ obejmuje kategorie: system zarządzania infrastrukturą komunikacyjną, transport indywidualny, transport zbiorowy, integracja systemów transportowych

 

Najważniejsze wyzwania stojące przed KrOF w perspektywie do 2030 r. w dziedzinie mobilności to integracja systemu zarządzania transportem oraz zwiększenie dostępności przyjaznego środowisku transportu zbiorowego, w szczególności szynowego. Istotna jest także integracja różnych form transportu poprzez wykorzystanie potencjału węzłów przesiadkowych, optymalizację i rozbudowę siatki zintegrowanych połączeń, rozwój zintegrowanego systemu tras rowerowych i pieszych, a także wdrażanie idei mobilności jako usługi (MaaS), z dużym naciskiem na ochronę środowiska przyrodniczego i neutralność klimatyczną.

 

Istotnym wyzwaniem dla systemu transportu Metropolii Krakowskiej jest prowadzenie działań w kierunku dokonania integracji taryfowej obszaru – przede wszystkim biorąc pod uwagę system komunikacji miejskiej i aglomeracyjnej oraz będący w trakcie budowy i przebudowy system Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej z perspektywą rozszerzania integracji również na inne podsystemy transportowe – np. przewoźników prywatnych. Ponadto, rozwój nowych rozwiązań w zakresie mobilności (systemy bikesharingu, carsharingu i carpoolingu, Urządzenia Transportu Osobistego) sprawia, że należy tego typu rozwiązania uwzględnić analizując przyszłość mobilności na terenie Metropolii Krakowskiej.

Środowisko i przestrzeń

Obszar tematyczny ŚRODOWISKO I PRZESTRZEŃ obejmuje kategorie: planowanie przestrzenne, ochrona powietrza, usługi komunalne/gospodarka odpadami, adaptacja do zmian klimatu, efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii, niebiesko-zielona infrastruktura.

 

Ramy do rozwoju Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego można stworzyć poprzez wypracowanie wspólnego modelu rozwoju przestrzennego oraz polepszone, zintegrowane planowanie przestrzenne. Kluczowym wyzwaniem staje się ponadto prowadzenie zintegrowanych działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu, w tym m.in. przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wód powierzchniowych, podziemnych oraz gleb, prowadzenie świadomej gospodarki terenami zagrożonymi m. in. powodzią, suszą hydrologiczną oraz osuwiskami, uzupełnieniem niedoborów w systemie wodno-kanalizacyjnym, rozwój systemu małej i mikro retencji na całym obszarze Metropolii Krakowskiej.

 

Do równie istotnych wyzwań Metropolii Krakowskiej należą ponad to: zapewnienie czystego powietrza, wspólne usprawnienie systemu gospodarowania odpadami, wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania zielenią metropolitalną oraz poprawa efektywności energetycznej budynków oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Metropolii Krakowskiej

Usługi społeczne

Obszar tematyczny USŁUGI SPOŁECZNE obejmuje kategorie: opieka nad osobami starszymi, opieka nad dziećmi do lat 3, włączenie społeczne, opieka zdrowotna oraz mieszkalnictwo.

 

Ambicją Metropolii Krakowskiej, powinno być zapewnienie dostępności usług społecznych charakteryzujących się najwyższym w skali kraju standardem. W tym celu, niezbędne jest stworzenie optymalnych warunków infrastrukturalnych i kadrowych w placówkach, które znajdują się w sferze oddziaływania samorządów, jak również wzmocnienie współpracy samorządu z sektorem biznesu czy organizacjami pozarządowymi. W obszarach, w których występuje, bądź przewidywana jest znaczna nadwyżka popytu nad podażą (jak w przypadku zapotrzebowania na domy opieki i inne formy pomocy dla osób starszych), która nie może zostać zaspokojona z wykorzystaniem własnych zasobów, działania rozwojowe powinny uwzględniać partycypację podmiotów prywatnych, przy ścisłej współpracy z samorządem.