Dziedziny współpracy

INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE

Obszar tematyczny INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE obejmuje kategorie zarządzanie i współpraca w obszarze metropolitalnym, współpraca z otoczeniem oraz budowanie wizerunku, partycypacja społeczna, e-administracja i otwarte dane oraz urząd jako miejsce pracy.

Kluczowe dla dalszego rozwoju Metropolii Krakowskiej jest wypracowanie priorytetów i celów tego rozwoju oraz wspólnego systemu/modelu wdrażania działań (zasad, mechanizmów, narzędzi), w tym wypracowanie kanałów współpracy ponadlokalnej oraz wdrażanie strategii komunikacji celem upowszechniania idei integracji metropolitalnej. Niezwykle istotnym wyzwaniem jest także integracja danych tj. stworzenie przekrojowego, jednolitego systemu bazodanowego pozwalającego na modelowanie systemu świadczenia usług. Kluczowe dla sprawnego i efektywnego działania administracji samorządowej jest podnoszenie atrakcyjności urzędów jako miejsc pracy oraz poprawa warunków dla doskonalenia kadr administracji publicznej, jak i rozwój usług publicznych świadczonych zdalnie (e-administracja).

Jako gminy Metropolii Krakowskiej chcemy ciągle podnosić jakość procesów partycypacyjnych oraz stymulować i wykorzystywać rosnącą świadomość obywatelską i aktywność społeczności lokalnych na rzecz partycypacji w procesach decyzyjnych i aktywnego udziału w kształtowaniu przestrzeni publicznej oraz budowania poczucia sprawczości i współodpowiedzialności obywateli za jakość życia na terenie Metropolii Krakowskiej.

ŚRODOWISKO I PRZESTRZEŃ

Obszar tematyczny ŚRODOWISKO I PRZESTRZEŃ obejmuje kategorie: planowanie przestrzenne, ochrona powietrza, gospodarka odpadami, gospodarka obiegu zamkniętego, adaptacja do zmian klimatu, efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii, oraz błękitno-zielona infrastruktura.

Ramy do rozwoju Metropolii Krakowskiej należy tworzyć z wykorzystaniem wspólnego modelu rozwoju przestrzennego oraz ulepszonego, zintegrowanego planowania przestrzennego. Kluczowym wyzwaniem staje się ponadto prowadzenie zintegrowanych działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu, takich jak ochrona zasobów wodnych, uzupełnienie niedoborów w systemie wodno-kanalizacyjnym oraz rozwój systemu małej i mikro retencji na całym obszarze Metropolii Krakowskiej.

Do równie istotnych wyzwań Metropolii Krakowskiej należą ponadto: zapewnienie wysokiej jakości powietrza, wspólne usprawnienie systemu gospodarowania odpadami, wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania zielenią metropolitalną, a także poprawa efektywności energetycznej budynków oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Metropolii Krakowskiej.

MOBILNOŚĆ

Obszar tematyczny MOBILNOŚĆ obejmuje kategorie: system zarządzania transportem, współpraca międzysektorowa, integracja systemów transportowych, wysokiej jakości, ekologiczna i nowoczesna infrastruktura mobilności.

Najważniejsze wyzwania stojące przed Metropolią Krakowską w perspektywie do 2030 r. w dziedzinie mobilności to integracja systemu zarządzania transportem oraz zwiększenie dostępności przyjaznego środowisku transportu zbiorowego, w szczególności szynowego. Istotna jest także integracja różnych form transportu poprzez wykorzystanie potencjału węzłów przesiadkowych, optymalizację i rozbudowę siatki zintegrowanych połączeń, rozwój zintegrowanego systemu tras rowerowych i pieszych, a także wdrażanie idei mobilności jako usługi (MaaS), z dużym naciskiem na ochronę środowiska przyrodniczego i neutralność klimatyczną.

Istotnym wyzwaniem dla systemu transportu Metropolii Krakowskiej jest prowadzenie działań w kierunku dokonania integracji taryfowej obszaru – przede wszystkim biorąc pod uwagę system komunikacji miejskiej i aglomeracyjnej oraz będący w trakcie budowy i przebudowy system Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej z perspektywą rozszerzania integracji również na inne podsystemy transportowe – np. przewoźników prywatnych. Ponadto, rozwój nowych rozwiązań w zakresie mobilności (systemy bikesharingu, carsharingu i carpoolingu, UTO) sprawia, że należy tego typu rozwiązania uwzględnić analizując przyszłość mobilności na terenie Metropolii Krakowskiej.

GOSPODARKA

Obszar tematyczny GOSPODARKA obejmuje kategorie: promocja gospodarcza, innowacyjność firm, badania i rozwój, zarządzanie terenami inwestycyjnymi, specjalizacje lokalne oraz współpraca z uniwersytetami.

Ambicją Metropolii Krakowskiej w dziedzinie gospodarki jest wspieranie wzrostu konkurencyjności gospodarczej obszaru m.in. poprzez prowadzenie wspólnej promocji gospodarczej i inwestycyjnej. Do wyzwań Metropolii Krakowskiej, należy zaliczyć również animację lokalnego rynku pracy oraz wspieranie wzrostu innowacyjności firm, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, m.in. poprzez wdrażanie rozwiązań i instrumentów wspierających internacjonalizację oraz akcelerację pomysłów. Warto również wykorzystywać dla wzrostu gospodarczego lokalne specjalizacje (w tym ruch turystyczny) i czerpać z nich jako źródeł przewagi konkurencyjnej.

W ramach obszaru GOSPODARKA chcemy zajmować się również  podnoszeniem jakości i dostępności kapitału ludzkiego oraz wzmacnianiem relacji między samorządami, a sektorami nauki i biznesu.

KULTURA CZASU WOLNEGO

Obszar tematyczny KULTURA CZASU WOLNEGO obejmuje kategorie: oferta czasu wolnego (kultura, sport i rekreacja), oferta turystyczna oraz infrastruktura czasu wolnego.

Najważniejsze wyzwania stojące przed Metropolią Krakowską w dziedzinie czasu wolnego to stworzenie bogatej oferty (kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej) skierowanej do różnych grup wiekowych i społecznych oraz zadbanie o dostępność wysokiej jakości infrastruktury oraz miejsc spędzania czasu wolnego i spotkań lokalnej społeczności. Aby oferta kulturalna odpowiadała na oczekiwania lokalnej społeczności, niezwykle ważne jest rozpoznanie potrzeb i stworzenie mapy preferencji odbiorców kultury zamieszkujących Metropolię Krakowską. Niemniej istotnym elementem jest stworzenie zintegrowanego, ponadlokalnego informatora o wydarzeniach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, odbywających się w gminach.

Ambicją Metropolii Krakowskiej jest wykorzystanie kultury jako czynnika budowania kapitału społecznego oraz kształtowania świadomych odbiorców i współtwórców kultury, również poprzez otwarcie struktur i osób odpowiedzialnych za tworzenie oferty kulturalnej na oddolne  inicjatywy mieszkańców oraz wykorzystanie potencjału grup zaangażowanych w ten sektor.

EDUKACJA

Obszar tematyczny EDUKACJA obejmuje kategorie: opieka przedszkolna, infrastruktura i jakość świadczonych usług edukacyjnych oraz kształcenie techniczne i branżowe.

W Metropolii Krakowskiej chcemy dostarczać usług edukacyjnych charakteryzujących się najwyższym w skali kraju standardem. W tym celu, niezbędne jest stworzenie optymalnych warunków infrastrukturalnych i kadrowych w placówkach oświatowych. Jednym z elementów skutecznego systemu edukacji jest tworzenie dostępnej i przyjaznej przestrzeni sprzyjającej uczeniu się (również przez całe życie). W ramach Metropolii Krakowskiej planujemy ponadto tworzyć warunki dla sieciowania, inspirowania się i wymiany wiedzy między pracownikami oświaty.

Dodatkową sferą oddziaływania członków Metropolii Krakowskiej na dziedzinę edukacji w Metropolii Krakowskiej są wszelkie inicjatywy realizowane w sferze fakultatywnej, obejmującej m.in. zajęcia dodatkowe, doradztwo zawodowe, czy kształcenie ustawiczne. Inicjatywy podejmowane w tym obszarze powinny pomóc dopasować kwalifikacje mieszkańców do wymagań i wyzwań związanych z funkcjonowaniem na zmieniającym się rynku pracy (nie tylko w ujęciu lokalnym, ale przede wszystkim globalnym). Mogą one także umożliwić im poszerzanie horyzontów, niezależnie od wieku, ograniczeń (intelektualnych lub fizycznych) czy statusu materialnego.

USŁUGI SPOŁECZNE

Obszar tematyczny USŁUGI SPOŁECZNE obejmuje kategorie: opieka nad osobami starszymi i niesamodzielnymi, opieka nad dziećmi do lat 3, włączenie społeczne, opieka zdrowotna, polityka migracyjna, rewitalizacja oraz mieszkalnictwo.

Ambicją Metropolii Krakowskiej, powinno być zapewnienie dostępności usług społecznych charakteryzujących się najwyższym w skali kraju standardem. W tym celu, niezbędne jest stworzenie optymalnych warunków infrastrukturalnych i kadrowych w placówkach, które znajdują się w sferze oddziaływania samorządów, jak również wzmocnienie współpracy samorządu z sektorem biznesu czy organizacjami pozarządowymi. W obszarach, w których występuje, bądź przewidywana jest znaczna nadwyżka popytu nad podażą (jak w przypadku zapotrzebowania na domy opieki i inne formy pomocy dla osób starszych), która nie może zostać zaspokojona z wykorzystaniem własnych zasobów, działania rozwojowe powinny uwzględniać partycypację podmiotów prywatnych, przy ścisłej współpracy z samorządem.