II Forum Metropolii Krakowskiej

W dniach 29 listopada – 7 grudnia 2021 r. Stowarzyszenie Metropolia Krakowska organizuje II Forum Metropolii Krakowskiej. Forum to okazja do przekazania informacji o gotowości Metropolii Krakowskiej do realizacji wspólnej wizji rozwoju obszaru w kolejnym dziesięcioleciu oraz zaprezentowania gotowego projektu Strategii Metropolia Krakowska 2030.


Raport z II Forum Metropolii Krakowskiej

Na przełomie listopada i grudnia odbył się cykl spotkań w ramach II Forum Metropolii Krakowskiej, które odbyło się pod hasłem „PoukładajMY razem Metropolię”. Podczas zorganizowanych spotkań poświęcone było przede wszystkim prezentacji sedna Strategii Metropolia Krakowska 2030.

 

Podczas spotkań tematycznych przedstawiciele gmin mieli możliwość zapoznania się z celami określonymi w Strategii, a także Rocznym Programem Prac na 2022 r. Zakres tematyczny spotkania uzupełniony został o prezentację dobrych praktyk z innych ośrodków metropolitalnych z kraju i Europy.

 

Nieodłącznym elementem każdego z cyklu spotkań była sesja warsztatowa. Jednym z głównych celów pracy warsztatowej, prowadzonej podczas II Forum Metropolii Krakowskiej, było zapoznanie z zakresem prac na 2022 r., możliwość zgłoszenia własnych pomysłów i potrzeb, a także zebranie opinii przedstawicieli gmin na temat skuteczności komunikacji – tej prowadzonej pomiędzy gminami, między gminami a Biurem SMK, a także pomiędzy Metropolią Krakowską, a otoczeniem.

 

Kluczowe wnioski z prac warsztatowych dostępne są w RAPORCIE Z II FORUM METROPOLII KRAKOWSKIEJ.

 

Agenda

W ramach Tygodnia z Metropolią Krakowską odbędzie się 7 tematycznych spotkań, a każdy dzień, poświęcony zostanie innej dziedzinie współpracy. Codziennie będzie miała miejsce m.in. prezentacja innowacyjnej dobrej praktyki oraz warsztaty dla pracowników gminnych zaangażowanych w realizację strategii w danej dziedzinie współpracy. Dodatkowo 10 grudnia zorganizowane zostanie wydarzenie towarzyszące poświęcone tematowi zamówień publicznych. Zwieńczeniem II Forum Metropolii Krakowskiej będzie uroczysta Sesja Walnego Zebrania Członków, która odbędzie się 14 grudnia br. Po jej zakończeniu będzie mieć miejsce podpisanie instytucjonalnej deklaracji wsparcia idei współpracy ponadlokalnej w ramach Metropolii Krakowskiej.

DZIEŃ 1. INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE

PRELEGENCI:
• Bartosz Bartoszewicz – wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia
• Martyna Puc i Joanna Mękal – przedstawicielki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM)

Voicebot – asystent głosowy gdyńskiego magistratu
Gdynia od lat uważana jest za Miasto Otwarte. We wszelkich podejmowanych działaniach na pierwszym miejscu są mieszkańcy. – Chcąc zwiększyć jakość obsługi w naszym mieście wprowadziliśmy pierwszą linię wsparcia dla gdynian (Gdyńskie Centrum Kontaktu). Później dołączył do nich wirtualny urzędnik, ułatwiający załatwianie spraw przez internet, a w ostatnim czasie wprowadziliśmy usługę asystenta głosowego, który usprawnia kontakt z magistratem – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

Jak powstało Metropolitalne Obserwatorium w GZM?

Swoim doświadczeniem w przecieraniu ścieżki do budowy Metropolitarnego Obserwatorium i portalu danych podzieliły się przedstawicielki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) – Projekt stworzenia Metropolitalnego Obserwatorium Społeczno-Ekonomicznego (MOSE) został wyznaczony do realizacji w Programie działań strategicznych GZM do roku 2022 w ramach jednego z 5 priorytetów: rozwój instytucjonalny – podkreśla Joanna Mękal, kierownik projektu Metropolitalne Obserwatorium Społeczno-Ekonomiczne. Celem Obserwatorium jest gromadzenie, przetwarzanie i analiza danych publicznych dotyczących GZM oraz monitorowanie zmian i procesów w niej zachodzących.

DZIEŃ 2. ŚRODOWISKO I PRZESTRZEŃ

PRELEGENCI:
• Olga Goitowska – z-ca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Gdańsku
• Małgorzata Starnowska – p.o. z-cy dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej UMK

Czyste Miasto Gdańsk – o gospodarce obiegu zamkniętego
Miasto Gdańsk sukcesywnie wprowadza kolejne rozwiązania w modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Są to działania edukacyjne, budujące nawyki i kompetencje społeczne oraz inwestycyjne, organizacyjne, zarządcze. – W ramach wszystkich jednostek miejskich liczba zastosowanych rozwiązań jest już na tyle duża, że przygotowujemy się do zintegrowania ich w kompleksowej strategii, która zaktualizuje też cele długofalowe oraz sposoby ich osiągnięcia – mówi Olga Goitowska, z-ca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. A jakie to działania? M.in. bezpłatna aplikacja Czyste Miasto Gdańsk, która ma na celu pomoc w codziennej segregacji odpadów: podpowiada, do jakiego pojemnika wrzucić dany odpad, posiada spersonalizowany harmonogram odbiorów poszczególnych frakcji, a także przypomina o zbiórkach odpadów wielogabarytowych i niebezpiecznych.

Krakowski Panel Klimatyczny – o klimacie z mieszkańcami
Krakowski Panel Klimatyczny to wyjątkowa przestrzeń do dialogu pomiędzy mieszkańcami, ekspertami, przedstawicielami organizacji społecznych i inicjatyw obywatelskich oraz samorządem. – Transformacja klimatyczna wymaga zmian systemowych, ale to także istotny proces społeczny. Skutki zmian klimatycznych, które obserwujemy już dziś np. w ekstremalnych zjawiskach pogodowych, dotyczą nas wszystkich, dlatego tak ważna jest współpraca samorządu z mieszkańcami. – mówi Małgorzata Starnowska p.o. zastępcy dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa. Uczestnicy panelu wypracowali konkretne rekomendacje, które następnie zostały poddane głosowaniu. Te, które uzyskały min. 80% poparcia i leżą w kompetencjach samorządu, Prezydent Miasta Krakowa uznał za wiążące.

DZIEŃ 3. GOSPODARKAPRELEGENCI:

• Iwona Nowakowska, Zastępczyni Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin
• Robert Bednarski, Zastępca dyrektora ds. SmartCity Urzędu Miasta Wrocławia.

Lublin inspiruje biznes i stawia na zawodowców!
Platforma pn. Stawiamy na zawodowców, stworzona przez miasto Lublin, służy kreowaniu relacji edukacja-biznes-samorząd poprzez rozwijanie sieci współpracy i wymianę informacji między wszystkimi interesariuszami procesu kształcenia zawodowego, a także promuje kształcenie zawodowe i lokalny rynek pracy. – Zebranie w jednym miejscu kompleksowej informacji dotyczącej oferty szkół zawodowych prowadzonych przez miasto ułatwia uczniom ostatnich klas szkół podstawowych i ich rodzicom dokonanie świadomego wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej, a także stanowi wartościowe narzędzie wspierające doradców zawodowych. Narzędzie służy również promocji kształcenia zawodowego i lokalnego rynku pracy – mówi Iwona Nowakowska. – Platforma niesie za sobą szereg korzyści dla wszystkich interesariuszy procesu kształcenia zawodowego, umożliwia bezpośrednią komunikację między pracodawcą, a uczniem oraz szkołą i rozwijanie współpracy adekwatnie do potrzeb dzięki profilowaniu ogłoszeń – dodaje.

CityLab – jak Wrocław wdraża ideę Smart City?
CityLab jest przedsięwzięciem zainicjowanym przez miasto Wrocław w ramach realizowanej idei Smart City. Jego celem jest wytworzenie w przestrzeni miasta obszarów, w ramach których przedsiębiorcy, start-upy i naukowcy mogą testować autorskie, unikalne oraz niespotykane do tej pory w przestrzeni publicznej rozwiązania. CityLab zakłada testowanie narzędzi do rozwiązania problemów, które mają wpływ na codzienne życie mieszkańców miasta. Projekt umożliwia sprawdzenie technologii w żywej tkance miasta, niemożliwej do odtworzenia w sztucznych warunkach. – Naszym celem jest taki wybór zgłaszanych inicjatyw (projektów), aby ich realizacja wiązała się z wytworzeniem narzędzi, funkcjonalności lub udogodnień, które będą służyły mieszkańcom, co w praktyce pozwoli na uzyskanie wartości dodanej. Jednocześnie oceniane są możliwości wdrożenia projektu na stałe, po wcześniejszym rozpoznaniu sytuacji technicznej, finansowej oraz prawnej – mówi Robert Bednarski, zastępca dyrektora ds. SmartCity w Wydziale Promocji Miasta i Turystyki w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

DZIEŃ 4. MOBILNOŚĆ

PRELEGENCI:
• Matteo Antoniola, doradca strategiczny i futurysta mobilności obszaru metropolitalnego z Turynu
• Michał Kędzierski, przedstawiciel Gminy Skawina

Mobility as a service – mobilność jako usługa w Turynie

Wraz z rozwojem różnych form mobilności pojawiła się potrzeba jeszcze lepszego ich wykorzystania poprzez kojarzenie poszczególnych środków transportu dla usprawnienia podróży. Realizacją tej idei stał się MaaS (ang. Mobility-as-a-Service – mobilność jako usługa). Jej wdrożenie ma na celu zapewnienie łatwego i komfortowego podróżowania komunikacją publiczną. Jak zaznacza Matteo Antoniola, ekspert z Turynu: – MaaS przekształci naszą mobilność w cyfrową, multi-modalną i spersonalizowaną usługę na żądanie. W nadchodzących latach mobilność ulegnie ogromnej zmianie, a MaaS będzie kluczowym czynnikiem tej cyfrowej transformacji. – Jestem głęboko przekonany, że zarządzanie publiczne będzie odgrywać główną rolę we wdrażaniu MaaS w każdej społeczności, tworząc dobrze funkcjonujący ekosystem mobilności, zorientowany na potrzeby użytkownika – dodaje i podkreśla, że odpowiednio wdrożona MaaS może stać się doskonałym narzędziem do osiągnięcia celów środowiskowych, społecznych i gospodarczych.

Mobilna Skawina – o idei miasta kompaktowego
Krajowa Polityka Miejska jako drogowskaz rozwoju dla miast wyznaczyła ideę miasta zwartego, czyli takiego, które rozwija się w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, w trosce o ludzi, przestrzeń i środowisko. W mieście zwartym większość potrzebnych miejsc, tj. szkoła, sklep, czy park znajdziemy w zasięgu krótkiego spaceru lub podróży rowerem od miejsca zamieszkania. Co prawda, najczęściej teoria miast kompaktowych, zwanych też 15-minutowymi, kojarzy się z polityką dużych ośrodków, ale ideę tę można adaptować także w małych miastach. Pokazuje to przykład Skawiny, w której w ostatnich latach, pod hasłem Mobilna Skawina, podjęto szereg działań w kierunku zapewnienia mieszkańcom dostępu do większości usług w zasięgu ręki. Jest to możliwe m.in. dzięki planowaniu strategicznym i konsekwentnym wdrażaniu działań wynikających z opracowanego w 2016 r. Planu mobilności dla Gminy Skawina.

DZIEŃ 5. EDUKACJA

PRELEGENCI:
• dr Magdalena Jelonek – adiunkt Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
• Agnieszka Święch, współzałożycielka Fundacji OFF school

Poza horyzont – o systemie rozwoju kompetencji
Czy możliwe jest wprowadzenie zintegrowanego systemu rozwoju wiedzy, kompetencji i postaw niezbędnych do dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach rewolucji przemysłowej? Na to pytanie próbuje odpowiedzieć raport: Poza Horyzont – Kurs na Edukację. Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce. Raport został opracowany przez interdyscyplinarne grono ekspertów pod red. J. Hausnera. Publikacja prezentuje kierunki rozwoju nowej polityki publicznej w sferze edukacji oraz zawiera rekomendacje dotyczące kształtu nowego systemu i sposobu jego ustanawiania.

Kompetencje kluczowe. 5K we współczesnej szkole
Kompetencje kluczowe opisują potrzebną i niezbędną wiedzę, umiejętności i postawy człowieka dorosłego, by mógł swobodnie funkcjonować wśród otaczającej, ciągle zmieniającej się rzeczywistości. To co najważniejsze to umiejętność wspierania rozwoju tych kompetencji przez nauczycieli. Jak podkreśla Agnieszka Świech, współzałożycielka fundacji OFF: Podstawą kształtowania kluczowych kompetencji jest tworzenie bezpośredniej relacji stanowiącej podstawowe ogniwo budowania wiedzy, umiejętności, postaw i wartości.

DZIEŃ 6. KULTURA CZASU WOLNEGO

PRELEGENCI:
• Robert Piaskowski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. kultury,
• Piotr Knaś, reprezentant Małopolskiego Instytutu Kultury

Krakowski ekosystem kultury – kultura na wyciągnięcie ręki
Projekt Kraków Culture to nadrzędna marka obejmująca uspójnione działania miasta i jego instytucji, które mają przyczynić się do wzmocnienia reputacji oraz rozpoznawalności Krakowa jako miasta kosmopolitycznego o szczególnie bogatej i różnorodnej ofercie kultury czasu wolnego, a także miasta silnej aktywności środowisk kreatywnych. Kraków Culture to pomysł na spięcie najistotniejszych krakowskich wydarzeń, próba uporządkowania wielości: od dziedzictwa po wielokulturowość, od muzyki po sztuki piękne, od rzemiosła i tradycji po gastronomię. – Celem polityki Kraków Culture jest dostrzeżenie, jak fascynujący ekosystem kultury wypracowaliśmy w ciągu dwóch dekad od zaszczytnego tytułu Europejskiego Miasta Kultury 2000. Od tamtej pory powstały rozliczne plany długookresowe, innowacje, agencje rozwijające poszczególne sektory kultury, wzrasta rola sektora kreatywnego, a także współdziałanie podmiotów w celu tworzenia określonego wizerunku i reputacji Krakowa – mówi Robert Piaskowski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury.
Kraków Culture to także dwujęzyczny portal prezentujący najważniejsze sektory i zjawiska kultury oraz stale rozwijający się portal www.karnet.krakowculture.pl. Równocześnie na rynku wydawniczym pojawia się bezpłatny kwartalnik Kraków Culture, który określany jest jako przewodnik po najważniejszych zjawiskach kultury.

Kompetencje cyfrowe – wyzwania instytucji kultury
Kompetencje cyfrowe są dziś nieodłączną częścią kompetencji społecznych i kulturowych, Edukacja medialna i cyfrowa to istotne zadanie dla instytucji kultury, które aktualnie przechodzą swoisty proces „akceptacji” kultury cyfrowej, rozwoju uczestnictwa w kulturze za pośrednictwem mediów wirtualnych i implementacji tych działań do własnych programów. O tym czym są kompetencje kluczowe oraz czemu służą w swojej prelekcji mówi Piotr Knaś, przedstawiciel Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie. – Kompetencje cyfrowe to zestaw różnych kompetencji, które umożliwiają świadome, krytyczne i funkcjonalne korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu zdobywania informacji, uczenia się, komunikowania czy aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, obywatelskim czy kulturowym – mówi Piotr Knaś, przedstawiciel Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie.

DZIEŃ 7. USŁUGI SPOŁECZNE

PRELEGENCI:
• dr hab. prof UEK Konrad Pędziwiatr – Obserwatorium wielokulturowości i migracji
• Łukasz Bartkowicz – Dyrektor Naczelny z Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych


Imigranci w Krakowie – badania ruchów migracyjnych

Ile osób pochodzących z innych krajów mieszka w Krakowie? Jak pandemia przełożyła się na tę liczbę? Z jakich krajów pochodzą cudzoziemcy i które dzielnice Krakowa wybierają jako miejsce do zamieszkania? Odpowiedzi na te pytania przedstawił w swojej prelekcji dr hab. prof UEK Konrad Pędziwiatr, ekspert Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji w Krakowie. Intrygującym tematem w zakresie ruchów migracyjnych jest wpływ na nie pandemii COVID-19. Choć nieznacznie spowolniła ona napływ cudzoziemców do miasta to jest on wciąż wyraźnie widoczny. – W obliczu pierwszej fali pandemii część cudzoziemców wyjechała z Krakowa i Polski, jednak po odblokowaniu i ożywieniu gospodarki latem wielu z nich ponownie wróciło do naszego miasta. W rezultacie w ujęciu rocznym zatrudnienie cudzoziemców nawet nieznacznie wzrosło między październikiem 2019 a 2020, natomiast liczba osób bezrobotnych – mimo pewnego zwiększenia – ma nadal charakter marginalny – mówi prof. UEK dr hab. Konrad Pędziwiatr.

Robotyzacja wsparciem Miejskiego Centrum Opieki
Opieka nad osobami starszymi, przewlekle niepełnosprawnymi oraz niesamodzielnymi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – czy to możliwe? Miejskie Centrum Opieki udowadnia, że tak – realizując liczne projekty rozwojowe, które w znaczący sposób usprawnią działania opiekuńcze i administracyjne. – MCO w Krakowie realizuje projekt zakładający zautomatyzowanie wykonywania czynności związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych poprzez wprowadzenie robotów odciążających personel medyczny i oszczędzających czas potrzebny na leczenie, pielęgnację, opiekę i rehabilitację – mówi Łukasz Bartkowicz Dyrektor Naczelny Miejskiego Centrum Opieki. – Dodatkowo planowane jest wdrożenie formy opracowania dokumentacji medycznej głosem z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania – dodaje.

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

SESJA INSPIRACYJNA ORAZ WARSZTATY:
Matthieu Cahena wraz z całym zespołem OECD (przedstawicieli Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju)

Zamówienia publiczne – rekomendacje OECD
Skuteczny i wydajny system zamówień publicznych jest podstawą każdego dobrze funkcjonującego kraju. W wypracowaniu skutecznych, zasad, procedur i standardów z dziedziny zamówień publicznych oraz prawidłowego sposobu ich realizacji swoje państwa członkowskie wspiera Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). – Zamówienia publiczne są podstawowym narzędziem polityki na wszystkich szczeblach administracji. Po pierwsze, administracja nie może działać i świadczyć podstawowych usług publicznych bez polegania na wynikach procesów zamówień publicznych. Po drugie, znaczenie gospodarcze i liczba rynków, na które mogą mieć wpływ zamówienia publiczne sugerują, że można je wykorzystać do osiągnięcia wielu szerszych celów politycznych. Praktyki zamówień mogą przynieść korzyści dla środowiska, wspierać innowacje lub przyczynić się do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw – mówi Matthieu Cahen, przedstawiciel Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. – Aby jednak te wyniki mogły się urzeczywistnić, zamówienia publiczne muszą być traktowane strategicznie, a nie jako zwykłe ćwiczenie zgodności – dodaje Matthieu Cahen

Zamówienia publiczne w Metropolii Krakowskiej
W celu wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z wyzwaniami związanymi ze stosowaniem szczegółowych zapisów procedury opisanej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych, 4 lata temu powołano Forum Prawa Zamówień Publicznych Stowarzyszenia Metropolia Krakowska
Podczas comiesięcznych spotkań Forum Prawa Zamówień Publicznych prowadzący proponuje analizę bieżącego orzecznictwa, omawiane są wybrane obszary normatywne właściwych ustaw i aktów prawa UE, jak również przedstawiane są bieżące problemy z praktyki różnych zamawiających. Proponowane rozwiązania wzorcowe są każdorazowo konsultowane z członkami forum. – Z pewnością mogę stwierdzić, że jednym z pozytywów 2021 r. w obrębie Forum Zamówień Publicznych jest możliwość postawienia tezy o wysoce wyspecjalizowanym, wręcz eksperckim charakterze tego gremium. Ranga zadawanych pytań, samodzielność, a także wzorowo wieńczone kontrole organów zewnętrznych dowodzi, o najwyższym poziomie wykonywanej przez Forumowiczów pracy – mówi Maciej Gnela przedstawiciel Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.