Jak pracujemy

KROK 1: DANE ILOŚCIOWE – Metropolia w liczbach

W celu stworzenia bazy danych o Metropolii Krakowskiej wykonaliśmy szereg diagnoz i analiz. Na tym etapie prac, powstało 5 opracowań diagnostycznych, które opisują sytuację finansową gmin Metropolii Krakowskiej, wskaźniki społeczno-gospodarcze, wyzwania planowania przestrzennego oraz to, jak wskaźniki opisujące jakość życia kształtują się na naszym terenie w porównaniu do innych obszarów funkcjonalnych w kraju. Przeprowadziliśmy też analizę polityk i programów wyższego szczebla na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym, aby mieć pełną świadomość określonych w nich priorytetów i celów.

KROK 2: DANE JAKOŚCIOWE – spojrzenie ekspertów

W związku z tym, że wyzwania i zadania o charakterze metropolitalnym nie były dotychczas identyfikowane, uznaliśmy, że powinny one zostać określone w oparciu o wiedzę ekspercką, w tym pozyskaną od pracowników gmin Metropolii Krakowskiej. W tym celu zorganizowaliśmy szereg działań o wydobywczym charakterze:

  1. Spotkanie wydobywcze skarbników;
  2. Warsztat diagnostyczny dla ekspertów w zakresie planowania strategicznego;
  3. Warsztat z zakresu zagospodarowania przestrzennego;
  4. Ankieta z zakresu zagospodarowania przestrzennego;
  5. Warsztat dotyczący oferty kulturalnej KrOF;
  6. 7 spotkań Forum Rozwoju Metropolii Krakowskiej;
  7. I Forum Metropolii Krakowskiej ( więcej o Forum).

W wyniku wszystkich opisanych powyżej prac, wyłoniliśmy 7 dziedzin współpracy metropolitalnej: edukacja, gospodarka, inteligentne zarządzanie, kultura czasu wolnego, mobilność, środowisko i przestrzeń oraz usługi społeczne i zdefiniowaliśmy kluczowe wyzwania stojące przez Metropolią Krakowską w perspektywie 2030 roku

KROK 3: SYNTETYZACJA – najistotniejsze wnioski

Kolejnym krokiem jest przygotowanie 7 raportów syntetycznych, poświęconych poszczególnym dziedzinom współpracy i uzupełnione o dodatkowe dane statystyczne i jakościowe. Po opracowaniu każdego z raportów syntetycznych jego treść zostanie poddana weryfikacji przez ekspertów w danej dziedzinie. Będą nimi z jednej strony – osoby odpowiedzialne bądź specjalizujące się w danym obszarze w gminach SMK, z drugiej – specjaliści z otoczenia SMK tj. pracownicy naukowi czy niezależni eksperci, posiadający wieloletnie doświadczenie w danej dziedzinie.

KROK 4: PROJEKTOWANIE ROZWIĄZAŃ

Praca nad poszczególnymi dziedzinami, w tym formułowanie priorytetów, celów i kierunków działań, prowadzona będzie poprzez wywiady fokusowe oraz wywiady pogłębione, realizowane z wykorzystaniem metodyki Design Thinking oraz metody foresight. Zaplanowaliśmy również konsultacje on-line, skierowane do pracowników wszystkich urzędów gmin SMK odpowiedzialnych za dany zakres tematyczny oraz konsultacje poprzez stronę internetową SMK, skierowane do szerokiego grona odbiorców.

Kolejnym etapem będzie identyfikacja projektów – będą to konkretne zadania bądź wiązki zadań, zaprojektowane jako odpowiedź na zidentyfikowane wyzwania. Projektowanie zadań odbywać się będzie w formule zgłaszania pomysłów on-line, jak i z wykorzystaniem metod warsztatowych. Do katalogu projektów planowanych do realizacji do 2030 roku, znajdują się zarówno projekty inwestycyjne, jak i zadania „miękkie”, w tym standaryzacja poziomu świadczenia różnego typu usług na poziomie metropolitalnym.

KROK 5: POSZUKIWANIE FINANSOWANIA

Na tym etapie, zmapowane zostaną również źródła finansowania projektów, zaplanowanych do realizacji. W ramach źródeł finansowania, uwzględnione zostaną instrumenty, dostępne dla jednostek samorządu terytorialnego, na poziomie regionalnym, krajowym oraz europejskim oraz inne mechanizmy i formuły finansowania zadań, takie jak partnerstwo publiczno-prywatne.

KROK 6: OPRACOWANIE SYSTEMU WDRAŻANIA

Dodatkowo, w tym czasie omówiony zostanie model współpracy metropolitalnej w ramach Metropolii Krakowskiej. Metodą moderowanych dyskusji oraz warsztatów, wypracowane zostaną narzędzie włączania Biura Stowarzyszenia Metropolia Krakowska (formalne, proceduralne, informatyczne, bazodanowe) w system planowania i wdrażania polityk rozwojowych na terenie KrOF oraz procedury i narzędzia planowania, koordynacji i monitorowania zadań o charakterze metropolitalnym (w tym Program współpracy metropolitalnej). Ostatecznie, model współpracy przedstawiony zostanie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia do zaopiniowania i akceptacji.

WSPARCIE

Aby zapewnić merytoryczne wsparcie w pracach nad PRMK 2030 i zachować kierunek prac zgodny z przyjętymi na poziomie europejskim standardami planowania, Metropolia Krakowska podjęła współpracę z ekspertami Smart Development Division JASPERS (Europejski Bank Inwestycyjny). JASPERS prowadzi wsparcie w zakresie zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich.

Wsparcie finansowe oraz kierunkowe wsparcie w procesie przygotowania Planu zapewnił Departament Regionalnych Programów Operacyjnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj: „Metodyka przygotowania i opis stanu zaawansowania prac nad Planem Rozwoju Metropolii Krakowskiej do 2030 roku”