Konsultacje społeczne

Wyniki konsultacji społecznych projektu Strategii Metropolia Krakowska 2030

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska zakończyło konsultacje projektu strategii rozwoju ponadlokalnego pn. Strategia Metropolia Krakowska 2030 (dalej: Strategia).

 

Konsultacje prowadzone były na podstawie art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006 Nr 227 poz. 1658). Konsultacje społeczne miały na celu wzmocnienie partycypacji społecznej członków społeczności metropolitalnej oraz szersze włączenie ich w życie społeczno-gospodarcze obszaru Metropolii Krakowskiej.

Konsultacje prowadzone były w dniach od 12 października do 16 listopada 2021 r.  Dodatkowo, 10 listopada 2021 r. o godz. 14:00 odbyło się spotkanie konsultacyjne w formie webinaru. Podczas spotkania zaprezentowano Strategię Metropolia Krakowska 2030 oraz umożliwiono zadawanie pytań do prezentowanego dokumentu. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną spotkanie odbyło się w formie zdalnej, a jego transmisja została umieszczona na stronie internetowej: www.metropoliakrakowska.pl.

 

Podczas przeprowadzonych konsultacji wpłynęło w sumie 231 uwag – wszystkie uwagi złożone zostały w formie pisemnej.

 

Poniżej zamieszczono:

  1. Uchwałę nr 11/2021 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska z dnia 30.11.2021 r. ws. przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Metropolia Krakowska 2030
  2. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Metropolia Krakowska 2030 (WERSJA CYFROWO PRZESZUKIWALNA)
  3. Załącznik do sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Metropolia Krakowska 2030: Zbiorcze zestawienie wszystkich uwag do Strategii, wraz ze sposobem rozstrzygnięcia (WERSJA CYFROWO PRZESZUKIWALNA)

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

STOWARZYSZENIE METROPOLIA KRAKOWSKA
ogłasza konsultacje społeczne projektu strategii rozwoju ponadlokalnego pn.
STRATEGIA METROPOLIA KRAKOWSKA 2030

 

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, na podstawie art. 6 pkt. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, prowadzi konsultacje projektu strategii rozwoju ponadlokalnego pn. Strategia Metropolia Krakowska 2030 (dalej: Strategia).

 

Strategia będzie stanowić kluczowy dokument kształtowania polityki rozwoju dla obszaru Metropolii Krakowskiej do 2030 roku. Projekt Strategii podlega konsultacjom w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gmin oraz z właściwym dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

Uwagi, wnioski i opinie do projektu Strategii może złożyć każdy, w formie pisemnej, w terminie do 16 listopada 2021 r.:

 

  1. z wykorzystaniem elektronicznego formularza zgłaszania uwag do SMK2030, lub
  2. poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej na adres skrytki Stowarzyszenia Metropolia Krakowska :/SMK2021/SkrytkaESP, lub
  3. poprzez pocztę elektroniczną na adres: biuro@metropoliakrakowska.pl, lub
  4. drogą pocztową na adres: Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków.

 

Prosimy o przekazywanie uwag, wniosków i opinii do projektu Strategii z wykorzystaniem załączonego formularza. Uwagi, wnioski i opinie przekazane w toku konsultacji powinny wskazywać konkretne propozycje zmian/uzupełnień oraz zwięzłe ich uzasadnienie.

 

Nieprzekazanie opinii, uwag, wniosków w terminie oznacza rezygnację z ich przedstawienia.

 

Dodatkowe pytania lub wątpliwości w zakresie prowadzonych konsultacji prosimy kierować na adres: biuro@metropoliakrakowska.pl lub telefonicznie do:
Pani Marii Piątkowskiej: tel. 12 34 18 572, lub
Pani Martyny Kierskiej: tel. 12 34 18 590.

ZAŁĄCZNIKI:

 UWAGA: Plik modelu wymaga załadowania, prosimy o odczekanie kilku minut po ściągnięciu/otwarciu pliku.