Wydarzenia

IX Spotkanie Lokalnej Grupy URBACT

W dniu 15 grudnia 2021 r. odbyło się IX spotkanie Lokalnej Grupy URBACT. Spotkanie zostało przeprowadzone w formie online za pomocą platformy Zoom.

Podczas spotkania przedstawiciele Konsorcjum – prof. Kinga Racoń-Leja oraz dr Tomasz Jeleński zaprezentowali wyniki procesu projektowo-konsultacyjnego dot. dokumentu pn. Koncepcja funkcjonalno-przestrzennej obszaru Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego wraz z otoczeniem.

Dodatkowo przedstawicielki Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie przedstawiły dobre praktyki zdobyte podczas międzynarodowego spotkania w Amsterdamie dot. rozwiązań w zakresie infrastruktury rowerowej oraz błękitno-zielonej infrastruktury.

Inspiracyjne przykłady z Amsterdamu znajdą Państwo w poniższej prezentacji:

20211215. RiConnect_prezentacja przewodnia

Wizyta studyjna w Amsterdamie 25-29.10.2021

W dniach 25-29 października 2021 r. w Amsterdamie odbyło się spotkanie podsumowujące tematyczne spotkania projektowe (reorganizacja sposobu przemieszczania się pasażerów, integracja infrastruktury mobilności, podejście do kwestii planowania na poziomie metropolitalnym, mobilność w kontekście zachowania podstawowych funkcji środowiskowych). Głównym celem było zaprezentowanie przez partnerów projektu dokumentu – Zintegrowanego Planu Działań dla wybranych obszarów.

W wyjeździe uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie oraz przedstawiciel Konsorcjum realizujący zapytanie ofertowe w ramach projektu RiConnect. 

 

Zdjęcia_1

Organizatorzy wydarzenia – przedstawiciele Zarządu Transportu Publicznego w Amsterdamie (Vervoerregio Amsterdam) przedstawili dobre praktyki dotyczące rozwiązań w zakresie transportu publicznego prezentując partnerom m.in. parkingi P+R, węzły przesiadkowe, parkingi rowerowe w Amsterdamie, Hadze, Rotterdamie i Utrechcie.

Zdjęcie_2 Zdjęcie _4 Zdjęcie _3

Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na Linkedin – znajdą tam Państwo relację z wyjazdu!

Link do profilu na Linkedin.

 

Warsztatowo o wizji Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego

W dniach 25-31 sierpnia w Pałacyku Sokół w Skawinie odbędą się warsztaty konsultacyjno-projektowe, których celem jest opracowanie Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego wraz z otoczeniem. Warsztaty Charrette są elementem projektu RiConnect oraz rozwinięciem działań Lokalnej Grupy URBACT.

 

WARSZTATY CHARRETTE

Warsztaty urbanistyczne Charrette to coraz popularniejsza metoda projektowania z udziałem decydentów, interesariuszy i mieszkańców. Obejmują one różnorodne formy partycypacji i konsultacji społecznych. Znajdują zastosowanie przy rewitalizacji terenów poprzemysłowych i arterii komunikacyjnych, tworzeniu przestrzeni publicznych, dla poprawy funkcjonowania istniejących osiedli, dzielnic, miast lub nawet całych regionów.

Warsztaty Charrette, które odbędą się w dniach 25-31 sierpnia w Pałacyku Sokół na Terenie Parku Miejskiego w Skawinie są jednym z najważniejszych elementów procesu opracowania koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego wraz z otoczeniem. W ramach warsztatów przeprowadzone zostaną spotkania otwarte i dyskusje oraz szereg sesji tematycznych i projektowych.

WSPÓLNE PROJEKTOWANIE OTOCZENIA SKAWIŃSKIEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO

W Skawinie, w perspektywie 5-10 lat, teren pomiędzy ulicami Kolejową, Niepodległości, Mickiewicza i Krakowską ulegnie przekształceniom. Rozwinie się Skawińskie Centrum Komunikacyjne. Wzdłuż ul. Kolejowej może pojawić się nowa zabudowa, nowe funkcje, usługi, przestrzenie publiczne, mieszkania, miejsca pracy i rekreacji. Kontynuowane będą remonty kolejnych ulic: Batorego, Kilińskiego, Kościelnej, Mickiewicza, Niepodległości, Okrężnej, Sikorskiego, Sobieskiego, Spółdzielczej, Troski i Węgierskiej.

W określeniu charakteru tych miejsc powinni brać udział Mieszkańcy. Z inicjatywy Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, w ramach europejskiego projektu RiConnect, powołana została Lokalna Grupa URBACT, w której urzędnicy samorządowi współpracują z lokalnymi organizacjami społecznymi i mieszkańcami w celu przygotowania koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego wraz z otoczeniem. Prowadzone są też profesjonalne analizy uwarunkowań terenu. Powołano do tego zespół urbanistów związanych z Politechniką Krakowską. We współpracy z UMiG Skawina zespół analizuje istniejące i możliwe rozwiązania transportowo-komunikacyjne, błękitno-zieloną infrastrukturę, przestrzeń publiczną, dostępność usług społecznych i komercyjnych, miejsc spotkań i rekreacji. Zbierane są opinie mieszkańców na temat problemów i oczekiwanych długoterminowych kierunków rozwoju oraz charakteru obszaru pomiędzy Dworcem i ul. Kolejową a Rynkiem i os. Stare Miasto

Jednym z głównych celów projektu przygotowanie Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego wraz z otoczeniem jest zapewnienie właściwych proporcji poszczególnych funkcji: mieszkaniowej, przestrzeni publicznych, infrastruktury mobilności, miejsc pracy, usług, handlu, funkcji społecznych itp.

Zachęcamy także do wzięcia udziału w ankiecie „Wizja Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego z otoczeniem” (KLIKNIJ TUTAJ). Ankieta zawiera pytania dotyczące charakteru oraz architektury zabudowy otoczenia wokół SCK, a także przeznaczeniu poszczególnych elementów.

VIII Spotkanie Lokalnej Grupy URBACT

W dniu 15 czerwca 2021 r. odbyło się VIII spotkanie Lokalnej Grupy URBACT w formie online. Spotkanie to miało charakter warsztatowy i wzięli w nim udział przedstawiciele różnych środowisk z gminy Skawina. 

Spotkanie poświęcone było wypracowaniu kierunków i propozycji zmian/usprawnień, które mogłyby być realizowane na obszarze Zintegrowanego Planu Działań.   

Podczas spotkania przygotowaliśmy 4 ćwiczenia warsztatowe z wykorzystaniem wirtualnej tablicy -Jamboard: 

1) Kwestionariusz ZOOM – każdy z uczestników odpowiadał na pytanie dotyczące transportu publicznego w Krakowie, w tym wpływu COVID na funkcjonowanie transportu publicznego; 

2) Burza mózgów – wypracowanie propozycji działań w dziedzinie: Środowisko i przestrzeń, Transport publiczny oraz Działania prospołeczne; 

3) Priorytetyzacja – Moderator spotkania przedstawił klastry pomysłów. Interesariusze LGU mieli za zadanie ustalić priorytety, które z pomysłów są najważniejsze – narzędzie do głosowania gwiazdkami (2 gwiazdki do głosowania – wysoki priorytet i średni priorytet). 

4) Matryca HOW-NOW-WOW-POW – Interesariusze LGU musieli ocenić i ustalić priorytety wspólnie wypracowanych pomysłów – dyskusja.  

Poniżej umieszczamy efekty prac ćwiczeń warsztatowych.

Warsztat Lokalnej Grupy URBACT

VII Spotkanie Lokalnej Grupy URBACT

W dniu 26 maja 2021 r. odbyło się VII spotkanie Lokalnej Grupy URBACT w formie online. Spotkanie to miało charakter warsztatowy i wzięli w nim udział przedstawiciele różnych środowisk z gminy Skawina. 

Spotkanie poświęcone było wypracowaniu szans i zagrożeń stojących przed Skawińskim Centrum Komunikacyjnym wraz z otoczeniem oraz analiza zmian, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich lat.  

Dodatkowo Stowarzyszenie Metropolia Krakowska wymieniło się wiedzą i doświadczeniami zdobytymi podczas międzynarodowego spotkania (22-23.04 2021 r.), którego gospodarzem był Obszar Metropolitalny Saloniki (Major Development Agency Thessaloniki S.A.) – upowszechnianie rezultatów spotkań transnarodowych na poziomie Lokalnej Grupy Interesariuszy. 

Podczas spotkania: 

 • przedstawiono wypracowaną wizję, cel główny oraz cele szczegółowe podczas VI spotkania Lokalnej Grupy URBACT 
 • przeprowadzono analizę SWOT w ramach 3 dziedzin: środowisko i przestrzeń, transport zbiorowy, działania info-promocyjne oraz prospołeczne; 
 • zaprezentowano dobre praktyki zdobyte podczas międzynarodowego spotkania partnerów RiConnect (22-23.04.2021) – m.in. z Salonik, Wiednia, Amsterdamu; 
 • przekazano informacji dot. postępu prac i nadchodzących wydarzeń w projekcie. 

Przygotowaliśmy również 3 ćwiczenia warsztatowe z wykorzystaniem wirtualnej tablicy Jamboard: 

1) Ćwiczenie wprowadzające – każdy z uczestników odpowiadał na pytanie dot. częstotliwość korzystania z roweru w codziennych podróżach.  

2) Burza mózgów – przeprowadzenie analizy SWOT w zidentyfikowanych obszarach IAP: Środowisko i Przestrzeń, Mobilność oraz Działania Prospołeczne,  

3) Wehikuł czasu – zebranie opinii i wkładu uczestników na temat obszaru – Jakie zmiany w ciągu ostatnich kilku lat miały miejsce na badanym obszarze? Jakie są wspomnienia, fakty z przeszłości, które definiują ten obszar pod względem: społecznym, politycznym, transportu publicznego, środowiska i przestrzeni, tożsamości lokalnej. Dodatkowo zaprezentowany został film przedstawiający informację o Skawinie (Skawina then&now), który przygotowany został na spotkanie międzynarodowe oraz film pokazujący zmiany w przestrzeni obszaru IAP na mapie (na przykład: nowa urbanizacja, utworzenie przed Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego). 

Poniżej umieszczamy prezentację ze spotkania oraz efekty prac ćwiczeń warsztatowych.

Prezentacja przewodnia_spotkanie LGU

Warsztat Lokalnej Grupy URBACT

Transnational Meeting #6 22-23.04.2021 – Rethinking for adding ecosystem functions

W dniach 22 i 23 kwietnia br. w ramach projektu RiConnect odbyło się międzynarodowe spotkanie, którego gospodarzem był Obszar Metropolitalny Saloniki (Major Development Agency Thessaloniki S.A.).

Temat przewodnim spotkania – prowadzonego online za pomocą platformy Zoom – obejmował zagadnienia przywracania funkcji ekosystemowych – Rethinking for adding ecosystem functions.

 

W imieniu organizatorów gości przywitała Maria Karaggiani – Burmistrz gminy Saloniki, a w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele miast partnerskich, interesariusze Lokalnej Grupy URBACT oraz eksperci z innych sieci funkcjonujących w ramach URBACT.

 

Następnie Ekspert  Projektu przybliżył uczestnikom tematykę spotkania – rozwiązania oparte na naturze (naural based solutions – NbS), czyli wspieranie zrównoważonego rozwoju, w tym zdrowia i dobrostanu ludzi i ekosystemów, które zapewnią funkcjonalne i różnorodne biologicznie korzyści w dłuższej perspektywie czasowej.

 

Przytoczono liczne przykłady dobrych praktyk z Wiednia m.in. zielony piersień (THE GREENBELT VIENNA 2021), ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki (WIENTALRADWEG), platforma rekreacyjno-rozrywkowa nad metro (Wiental- Terrasse), zielone fasady na budynkach, zielone przystanki autobusowe, zielone torowiska dla tramwajów (Munich).

 

W dalszej kolejności przedstawiono również przykłady dobrych praktyk wdrożonych w Amsterdamie (Nieuwezijds Voorburgwal Zuid), które wpływają pozytywnie na zmiany zachowań komunikacyjnych mieszkańców w kierunku zwiększenia wykorzystania transportu zbiorowego i środków mobilności aktywnej. Projekt zakłada powiększenie ilości ścieżek rowerowych, zbudowanie przystanków tramwajowych oraz zmniejszenie dopuszczalnej  prędkości ruchu na danym odcinku do 30 km/h.

 

Dodatkowo przywołano przykład programu publiczno-prywatnego dotyczącego wykorzystania wody deszczowej – Amsterdam Rainproof, w ramach którego powstały inspiracyjne narzędzia (toolbox), tablice informacyjne, platforma online i interaktywna mapa. Jako przykłady przytoczono m.in. Zielona linia kolejkowa w centrum Amsterdamu, zielone przestanki wraz z kwiatami,

 

Natomiast w Barcelonie w ramach programu Protegim les Escoles w latach 2020 i 2021 planowane jest stworzenie bezpiecznej przestrzeń dla dzieci w 78 placówkach szkolnych i centrach edukacyjnych (201020-NOTA-Protegim-escoles-actuacions-2021.pdf (barcelona.cat)).

 

W części popołudniowej pierwszego dnia spotkania Obszar Metropolitalny Saloniki zabrał gości na wizytę po miejscu realizacji Zintegrowanego Planu Działań – dawnym obozie wojskowym Kodra (gmina Kalamaria). Celem projektu będzie opracowanie modelowej strategii mającej zastosowanie do wszystkich byłych obozów wojskowych położonych w Salonikach, których jest tam aż 15. Kodra stanowi obecnie jeden z miejskich nieużytków, które są częścią miejskiego krajobrazu Salonik i codziennego życia wielu mieszkańców miasta. Obszar o powierzchni 36 ha jest miejscem o silnym potencjale rekreacyjno-wypoczynkowym, na którym rozwija się krajobraz seminaturalny. Obszar ten zmaga się m.in. ze złym stanem chodników oraz brakiem atrakcyjnej, kompleksowej, zintegrowanej i dobrze zaprojektowanej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej.

 

W piątkowej sesji, socjolog i filmowiec Gertjan Hulster zaprezentował swoje filmy, których tematem jest geneza, rozwój i wpływ kultury rowerowej.

 

Zachęcamy do obejrzenia filmiku:

Link: https://vimeo.com/537660294

Password: WWCReconnect21!

VI Spotkanie Lokalnej Grupy URBACT

W dniu 13 kwietnia 2021 r. odbyło się VI spotkanie Lokalnej Grupy URBACT w formie online. Spotkanie to miało charakter warsztatowy i wzięli w nim udział przedstawiciele różnych środowisk z gminy Skawina.

 

Spotkanie poświęcone było przedstawieniu propozycji wizji, celu głównego i celów szczegółowych w ramach prac nad Zintegrowanym Planem Działań oraz wymianie wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas międzynarodowego spotkania (04-05 luty 2021 r.) – upowszechnianie rezultatów spotkań transnarodowych na poziomie Lokalnej Grupy Interesariuszy.

 

Podczas spotkania:
• przedstawiono propozycję wizji, celu głównego oraz celów szczegółowych oraz przeprowadzono ćwiczenia warsztatowe;
• zaprezentowano dobre praktyki zdobyte podczas międzynarodowego spotkania partnerów RiConnect (04 05.02.2021) – m.in. Porto – Circunvalacao, Seul – SkyGarden, Montreal, placemaking;
• przekazano informacji dot. postępu prac i nadchodzących wydarzeń w projekcie;
• przedstawiono propozycję projektu pilotażowego oraz przeprowadzono ćwiczenie warsztatowe.

 

Poniżej umieszczamy prezentację ze spotkania oraz ćwiczenia warsztatowe.

20210413. Spotkanie Lokalnej Grupy URBACT_prezentacja

20210413. Warsztat Lokalna Grupa URBACT

East New York, Brooklyn - An integrated approach to transit-oriented urban development (Webinar 16.03.2021 r.)

W dniu 16 marca 2021 r. w ramach realizacji projektu RiConnect zostało zorganizowane spotkanie dotyczące podejścia do zarządzania oraz planowania. Głównym prelegentem spotkania był architekt, urbanista Winston Von Engel (Dyrektor biura Brooklyn w Departamencie Planowania), który silnie zaangażowany jest w rewitalizację miast w oparciu o współpracę z interesariuszami. Jego praca koncentruje się na planowaniu dzielnic Brooklynu (np. Downtown Brooklyn, North Brooklyn).

 

W prezentacji przedstawiono Plan Społecznościowy East New York jako doskonały przykład sukcesu i zmagań związanych z planowaniem dzielnic w sposób partycypacyjny, gwarantujący opinie obywateli jako ważną częścią projektu.

 

Plan Społecznościowy East New York to kompleksowy plan zawierający inspirujące doświadczenie dla wszystkich zainteresowanych integracją infrastruktury i przebudową miast, oferując szansę nauczenia się podejścia do planowania i poznania miejsc, w których zachodzą złożone procesy planowania. Plan ten ma na celu rewitalizację trzech dzielnic Brooklynu oraz Nowego Jork poprzez promowanie przystępnych cenowo mieszkań, rozwój gospodarczy oraz przyjazne i bezpieczne ulice dla pieszych, wszystko po to aby wspierać długoterminowy wzrost i zrównoważony rozwój East Nowego Jorku, Cypress Hills i Ocean Hill.

 

Plan zawiera 4 strategie, które dotyczą:
Użytkowanie gruntów i zagospodarowanie przestrzenne (m.in. utrzymanie istniejącego charakteru dzielnic oraz utworzenie nowych dzielnic mieszkaniowych i usługowych wzdłuż centralnych korytarzy);
Przystępne ceny mieszkań (m.in. zachowanie przystępnych cen i tworzenie nowych mieszkań, ochrona najemców, wsparcie właścicieli domów);
Rozwój ekonomiczny (m.in. zapewnienie szkoleń, wzmocnienie korytarzy handlowych, wsparcie lokalnych firm, promowanie przedsiębiorstw);
Zasoby wspólnotowe (m.in. budowanie programy kulturowego, budowa nowej szkoły, tworzenie bezpiecznych przejść oraz terenów zielonych).

 

Częścią tego Planu jest także plan mieszkaniowy (Housing New York), który ma na celu budowę i zachowanie przystępnych cenowo mieszkań poprzez inwestycje w społeczność, odporność na większą gęstość i gentryfikację oraz polepszenie sąsiedztwa, które przyniosą korzyści obecnym mieszkańcom dla długoterminowego korzystania z tego obszaru.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://East New York Neighborhood Plan (arcgis.com)

Transnational Meeting #5 4-5.02.2021 – Rethinking for integrating the infrastructure

W dniach 4-5 lutego 2021 odbyło się dwudniowe międzynarodowe spotkanie w ramach projektu RiConnect, którego gospodarzem był Obszar Metropolitalny Porto (Área Metropolitana do Porto). Spotkanie odbyło się online za pomocą platformy Zoom. Tematem przewodnim spotkania były rozważania na temat integracji infrastruktury – Rethinking for integrating the infrastructure.

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele miast partnerskich, interesariusze Lokalnej Grupy URBACT oraz eksperci z innych sieci funkcjonujących w ramach URBACT.

 

W pierwszym dniu spotkania gości powitał Marco Martins – Burmistrz gminy Gondomar (gmina leżąca w dystrykcie Porto w Portugalii).

 

Podczas spotkania przedstawione zostały przykłady dobrych praktyk wdrożonych w Hamburgu wpływających pozytywnie na zmiany zachowań komunikacyjnych mieszkańców w kierunku zwiększenia wykorzystania transportu zbiorowego i środków mobilności aktywnej. Dużym atutem miasta jest rozwijająca się sieć linii transportu kolejowego, ścieżek rowerowych. Dodatkowo rozwija się infrastruktura wokół przystanków autobusowych, powstaje coraz więcej stacji ładowania oraz parkingów dla rowerzystów. W najbliższych latach miasto planuje wiele modyfikacji na rzecz poprawy przestrzeni publicznej i usprawnienia ruchu pieszo-rowerowego m.in. poszerzenie deptaku, który ograniczy ruch samochodowy (Jungfrenstieg) oraz wprowadzenie wielu nasadzeń zieleni, wyłączenie przestrzeni z ruchu samochodowego na rzecz przestrzeni publicznej dla mieszkańców (Kontrohausvier), przekształcenie autostrady w zieleń (Deckel Altona Visualisierung).

Pierwsza część spotkania uzupełniona została o prezentację Eksperta Projektu dotyczącą przeprojektowania infrastruktury mobilności i jej otoczenia przy uwzględnieniu wartości dziedzictwa kulturowego. Dodatkowo zaprezentowany został podział na poszczególne typy infrastruktury (infrastruktura punktowa, liniowa, obszarowa), do których został zakwalifikowany każdy z partnerów w zależności od realizowanego celu przyjętego w ramach projektu RiConnect.

 

W części warsztatowej pierwszego dnia spotkania uczestnicy, podzieleni na 3 grupy, pracowali nad rozwiązaniami dotyczącymi integracji infrastruktury punktowej, dróg wraz z ich bezpośrednim otoczeniem oraz terenów zielonych i rekreacyjnych.

 

W części popołudniowej pierwszego dnia spotkania Obszar Metropolitalny Porto zabrał gości na wizytę po miejscu realizacji Zintegrowanego Planu Działań – odcinek „Areosa – S. Roque”, znajdujący się wzdłuż drogi Circunvalação (N12) (droga przebiegająca przez 4 gminy, która dzieli terytorium pod względem administracyjnym, ekonomicznym i społecznym). Circunvalação jest jednym z centralnych punktów miejskich (przypominające małe centrum miasta) charakteryzującym się dużym ruchem samochodowym (autostrada oraz droga krajowa), w którym brak jest spójności i przemyślanego planowania urbanistycznego, co znacznie utrudnia jego rozwój.

Pierwsza część prezentacji poświęcona była aspektom historycznym oraz planowanym projektom zmian wokół Circunvalação (N12) na przestrzenni ostatnich lat.  Dodatkowo gospodarze spotkania zabrali partnerów projektu na wirtualną podróż po miejscu realizacji Zintegrowanego Planu Działań. W ramach realizacji projektu partnerzy z Porto utworzyli logo, które obrazuje połączenie pomiędzy drogą (Circunvalação) a lokalnymi mieszkańcami, dodatkowo promując mobilność, bezpieczeństwo oraz tereny zielone.

Podczas warsztatów przedstawiciele Porto zaprezentowali odcinki drogi N12, po czym odbyła się dyskusja, podczas której poruszane były kwestie możliwego sposobu poprawienia przestrzeni publicznych oraz ożywienia handlu i usług, ograniczenia ruchu samochodowego przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa i kierunków rozwojowych prowadzących do przekształcenia drogi.

 

W drugim dniu spotkania przedstawiono prezentację dotyczącą głównych wyzwań i doświadczeń projektu Space4People, w odniesieniu do przestrzeni dla pieszych, miejsc parkingowych oraz węzłów przesiadkowych. Ciekawym przykładem przytoczonym przez prelegenta była zmiana przeznaczenia przestrzenni w okresie letnim w 2020 r. (podczas pandemii COVID-19) wokół Katedry w Turku (Finlandia), gdzie wyłączony został ruch samochodowy i teren ten przeznaczono na przestrzeń otwartą dla mieszkańców (restauracje, wyposażenie w małą architekturę).

W ostatniej części spotkania Lider Projektu (Area Metropolitana de Barcelona) i Ekspert Projektu zaprezentowali dalsze działania związane z realizacją projektu (przygotowanie Zintegrowanego Planu Działań – projekt do października 2021 r.), metody współpracy z Lokalną Grupa URBACT, przygotowywania wizualizacji materiałów, zarządzania projektem, budżetu oraz komunikacji w projekcie).

 

V Spotkanie Lokalnej Grupy URBACT

W dniu 1 grudnia 2020 r. odbyło się V spotkanie Lokalnej Grupy URBACT w formie online. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk z gminy Skawina.

 

Spotkanie poświęcone było zaprezentowaniu głównych wniosków z przeprowadzonych ankiet oraz analizy przestrzennej obszaru Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego wraz z otoczeniem oraz wymianie wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas międzynarodowego spotkania (22-23 października 2020 r.) – upowszechnianie rezultatów spotkań transnarodowych na poziomie Lokalnej Grupy Interesariuszy.

 

Podczas spotkania poruszono następujące kwestie:

 • główne wnioski z przeprowadzonych analiz oraz zaprezentowanie „emerging topics” tematów przygotowanych pod kątem założeń Zintegrowanego Planu Działań;
 • przykłady dobrych praktyk z Helsinek, Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz wnioski z 4 materiałów do dyskusji (discussion papers), przedstawianych podczas spotkania międzynarodowego;
 • fragment materiału filmowego przygotowany na potrzeby międzynarodowego spotkania – wirtualna wizyta w Skawinie;
 • informacje o RoadMap oraz harmonogramie pracy w 2021 r.– spotkania Lokalnej Grupy URBACT, spotkania międzynarodowe, przeprowadzenie projektu pilotażowego – Small Scale Action oraz przygotowanie wstępnego projektu Zintegrowanego Planu Działań (draft IAP).

 

Zachęcamy Państwa do śledzenia profilu KMA RiConnect IAP  w serwisie społecznościowym Linkedin (https://www.linkedin.com/showcase/kma-riconnect-iap/?viewAsMember=true)

 

Prezentacja_spotkanie LGU

When is a Wasteland? A Critical Understanding of Infrastructure and Residual Spaces (WEBINAR 30.11.2020)

W dniu 30 listopada 2020 r. w ramach realizacji projektu zostało zorganizowane spotkanie dotyczące podejścia do terenów niezagospodarowanych – tzw. „nieużytków” w przestrzeni. Pojęcie „wasteland” często definiowane jest negatywnie jako pusta, niezagospodarowana, obumarła przestrzeń. Głównym prelegentem spotkania był doktor Brian Rosa, który swoją pracę doktorską skoncentrował wokół transformacji przestrzeni publicznych w Manchesterze oraz na angielskich wiaduktach kolejowych. Obecnie bierze udział w działaniach prowadzących do ponownego przemyślenia infrastruktury miejskiej i przestrzeni publicznej w Barcelonie.

 

W prezentacji przedstawiono różne pojęcia nieużytków w odniesieniu do infrastruktury miejskiej. Wielkoskalowa infrastruktura miejska, taka jak autostrady, linie kolejowe i porty od dawna kojarzona była z nieuporządkowanymi i słabo zdefiniowanymi obszarami na obrzeżach miast. Przestrzenie te wykorzystywane były do różnych formalnych i nieformalnych zastosowań (np. poprzemysłowych, magazynowych, rekreacyjnych itp.). Infrastruktura naziemna zdominowana została przez działalność przemysłową i budownictwo mieszkaniowe tworząc bariery i granice dla mobilności.

 

Co więcej, wraz z deindustrializacją silnie rozwija się presja deweloperska, niezagospodarowane przestrzenie stały się przedmiotem projektowania urbanistycznego oraz środowiskowego – często definiowane jako nieużytki wymagające odnowienia.

 

Według prelegenta gentryfikacja (w znaczeniu rewitalizacji obszarów miejskich i zmiany ich charakteru) staje się kluczem do sukcesu, jednocześnie pojęcie „nieużytków” używane jest głównie do opisania przestrzeni wymagającej ponownej rekonfiguracji.

 

RiConnect_Wasteland webinar

Transnational Meeting #1 22-23.10.2020 - Reorganizing how we move

W dniach 22-23 października 2020 odbyło się dwudniowe międzynarodowe spotkanie w ramach projektu RiConnect, którego gospodarzem było Stowarzyszenie Metropolia Krakowska. Spotkanie odbyło się online za pomocą platformy Zoom. Tematem przewodnim spotkania była zmiana sposobu przemieszczania się – Reorganizing how we move.

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele miast partnerskich, interesariusze Lokalnej Grupy URBACT oraz eksperci z innych sieci funkcjonujących w ramach URBACT.

 

W pierwszym dniu spotkania gości powitał Daniel Wrzoszczyk – Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolii Krakowska oraz Jerzy Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Podczas spotkania przedstawione zostały przykłady dobrych praktyk wdrożonych w Helsinkach (m.in. strategia przewidująca zmianę charakteru infrastruktury dróg w kierunku ulic), Amsterdamu (rewitalizacja głównej stacji kolejowej w Amsterdamie wraz z infrastrukturą towarzyszącą) oraz Stowarzyszenia Metropolia Krakowska (parkingi P+R, nowe rozwiązania dot. mobilności związane z uruchomieniem Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz zmiany w przestrzeni publicznej). Pierwsza część spotkania uzupełniona została o prezentację ekspercką dotyczącą zrównoważonej mobilności na obszarach miejskich z perspektywy gospodarczej i społecznej, mającą na celu połączenie infrastruktury mobilności i planowania przestrzennego z gospodarką, włączeniem społecznym i zdrowiem.

 

W części warsztatowej pierwszego dnia spotkania uczestnicy, podzieleni na 4 grupy, pracowali nad rozwiązaniami dotyczącymi następujących tematów: przestrzeń dla nowych rodzajów mobilności, zmiana zachowań komunikacyjnych mieszkańców, kreowanie zrównoważonego rozwoju z poszanowaniem potrzeb różnych grup społecznych, dostępność i efektywność finansowa transportu publicznego.

 

W kolejnej części spotkania każdy z partnerów projektu przedstawił informację o Lokalnej Grupie URBACT, wnioski z przeprowadzonej wśród interesariuszy projektu ankiety i analizy obszaru oraz zaprezentował główne zagadnienia planowane do objęcia Zintegrowanym Planem Działań.

 

W drugim dniu spotkania Stowarzyszenie Metropolia Krakowska zabrało gości na wirtualną wizytę po miejscu realizacji Zintegrowanego Planu Działań – terenie Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego wraz z otoczeniem. Podczas prelekcji zaprezentowano film przedstawiający informację o gminie Skawina oraz Skawińskim Centrum Komunikacyjnym. Przedstawiono informacje na temat zmian zachodzących w mobilności oraz przekształceń dot. przestrzeni publicznych w związku z rozwojem infrastruktury mobilności. W celu poznania opinii na temat obecnej oraz przyszłej funkcji Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego oraz jego otoczenia przeprowadzono 5 wywiadów z interesariuszami. Dzięki temu poznano opinie z różnych perspektyw – osoby zarządzającej gminą, urbanisty, osoby reprezentującej gminę, pasażera oraz mieszkańca. Podczas prezentacji przedstawiono miejsce realizacji Zintegrowanego Planu Działań zarówno z perspektywy powstającego węzła przesiadkowego, jak i nowych funkcji przestrzeni publicznych modyfikowanych w wyniku rozwoju infrastruktury mobilności (perspektywa pasażerów korzystających z węzła przesiadkowego i mieszkańców obszaru).

 

Po przedstawieniu głównych założeń projektu odbyła się dyskusja, w której wzięli udział przedstawiciele Skawiny, m.in. Pan Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

 

Poniżej znajdują się linki do materiałów filmowych przedstawionych podczas prezentacji:

 • w języku polskim:

https://www.youtube.com/watch?v=eE0_f4uT2fM&feature=youtu.be

 • w języku angielskim:

https://www.youtube.com/watch?v=4kbBxFS5Qkg&feature=youtu.be

 

Materiał filmowy obejmuje również dobre praktyki, które dotyczą parkingów P+R na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Inwestycje polegające na realizacji nowej infrastruktury mobilności w dużej mierze współfinansowane są w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Istotny zakres działań obejmuje również kompleksową przebudowę systemu kolejowego, stanowiącego szkielet systemu transportowego po zmianach.

 

W ostatniej części spotkania Lider Projektu (Area Metropolitana de Barcelona) i Ekspert Projektu zaprezentowali dalsze działania związane z realizacją projektu (przygotowanie RoadMap, zarządzanie projektem, budżet oraz komunikacja w projekcie).

TM4 workplaces

TM4_Illustration

TM4_Mural_Mobility

Webinarium - 30.09.2020 - How to get to know your territory

W dniu 30 września 2020 r. Ekspert Projektu – Roland Krebs zorganizował spotkanie dotyczące analizy przeprowadzonej wśród członków Lokalnej Grupy URBACT ankiety oraz analizy obszaru wskazanego jako miejsce realizacji Zintegrowanego Planu Działań.

 

Celem spotkania było zaprezentowanie wniosków i rekomendacji do materiałów przygotowanych przez Partnerów Projektu oraz wskazówki do sporządzenia „emerging topics” – głównych tematów, które będą istotne podczas opracowania Zintegrowanego Planu Działań.

 

Wnioski z przeprowadzonej ankiety, stanowić będą podstawę do stworzenia RoadMap (sekwencji kroków niezbędnych do przygotowania Zintegrowanego Planu Działań) oraz znajdą odzwierciedlenie w założeniach Planu. Podczas kolejnego spotkania Lokalnej Grupy URBACT zostaną one zaprezentowane interesariuszom projektu ze Skawiny (zaangażowanym w prace projektowe).

IV Spotkanie Lokalnej Grupy URBACT

W dniu 21 sierpnia 2020 r. odbyło się IV spotkanie Lokalnej Grupy URBACT. Spotkanie zostało przeprowadzone w formie online za pomocą platformy isesja.

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk ze Skawiny (mieszkańcy, pasażerowie, lokalni urzędnicy, przedsiębiorcy, lokalne organizacje). Skład Lokalnej Grupy URBACT został wybrany we współpracy z przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy Skawina. Celem spotkania było przekazanie podstawowych informacji o projekcie oraz zaproszenie do współpracy w ramach realizacji projektu RiConnect i udziału w Lokalnej Grupie URBACT. Przedstawione zostały główne założenia realizowanego projektu wraz z obszarem wybranym jako miejsce realizacji Zintegrowanego Planu Działań.

 

W ramach realizacji projektu przygotowana została ankieta, która po spotkaniu została rozesłana do uczestników.  Odpowiedzi na pytania w niej zawarte mają pomóc w identyfikacji wyzwań i potencjałów rozwojowych obszaru realizacji Zintegrowanego Planu Działań, a także działań, które powinny stać się przedmiotem Zintegrowanego Planu Działań. Na podstawie wyników zostanie przygotowana lista „emerging topics” – najistotniejszych kwestii, które wg. członków Lokalnej Grupy URBACT charakteryzują obszar stanowiący przedmiot Zintegrowanego Planu Działań.

 

Zgodnie z zaleceniami Lidera (Area Metropolitana de Barcelona) oraz Eksperta Projektu (Roland Krebs) skład Lokalnej Grupy URBACT podzielony został na dwa wymiary: lokalny – przedstawiciele różnych środowisk ze Skawiny jako miejsca realizacji Zintegrowanego Planu Działań oraz ponadlokalny – Forum Zintegrowanego Transportu Metropolii Krakowskiej (przedstawiciele gmin SMK, UMWM, ZTP).

URBACT E-University

W dniach 8-10 lipca 2020 r. w Dubrowniku planowany był Letni Uniwersytet URBACT, który miał na celu zaprezentowanie narzędzi i metod pracy z Lokalnymi Grupami URBACT (ULG), które będą niezbędne do opracowywania Zintegrowanych Planów Działań.

 

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną wydarzenie zostało zorganizowane w formie online. URBACT E-University odbył się w dniach 15 sierpnia – 8 września 2020 r. Wydarzenie rozłożone zostało na 4 tygodnie. W każdym tygodniu odbyły się dwa dwugodzinne spotkania, które składały się z części teoretycznej oraz praktycznej.

 

Podczas spotkań i warsztatów uczestnicy mieli okazję poznać ciekawe metody i narzędzia prowadzenia warsztatów online umożliwiających zaangażowanie zainteresowanych stron i dzielenie się wiedzą w trakcie spotkania (w mniejszych lub większych grupach).

 

Ciekawe narzędzia do przeprowadzania warsztatów w formule stacjonarnej,  jak i niestacjonarnej można znaleźć w Toolbox (www.urbact.eu/toolbox-home) oraz na stronie URBACT E-Univeristy https://eu.eventscloud.com/website/2813/.

 

Zachęcamy się do zapoznania z materiałami.

29-30 czerwca Kick-off meeting – Spotkanie otwierające II fazę projektu

W dniach 29-30 czerwca 2020 r. w formie online odbyło się międzynarodowe spotkanie otwierające II fazę projektu RiConnect. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich obszarów funkcjonalnych zaangażowanych w realizację projektu.

 

W pierwszym dniu spotkania poruszone zostały kwestie dotyczące obecnej sytuacji epidemicznej w czterech dziedzinach: krótkoterminowych i długoterminowych działań, planowania przestrzennego, sektora publicznego oraz codziennego życia, nad którymi pracowano w grupach, poszukując wspólnych rozwiązań.

 

Kolejno zaprezentowano harmonogram dalszych prac i omówiono 24-miesięczne działania związane z planowaniem działań w fazie 2, które podzielono na 4 etapy:

 • Miesiące 1 – 4: Aktywacja (maj – grudzień 2020 r.) – w tym spotkanie tematyczne online w październiku 2020 organizowane przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, przygotowanie mapy drogowej (RoadMap) dla projektu Zintegrowanego Planu Działań
 • Miesiące 4 – 16: Planowanie działań (grudzień 2020 r. – grudzień 2021 r.) – przygotowanie projektu Zintegrowanego Planu Działań oraz projekt pilotażowy (Small Scale Action)
 • Miesiące 16 – 22: Realizacja planów (grudzień 2021 – czerwiec 2022) – opracowanie ostatecznej wersji Zintegrowanego Planu Działań
 • Ostatnie 2 miesiące: Final IAP (czerwiec 2022 – 7 sierpnia 2022) – Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami

 

Podczas spotkania każdy z Partnerów przedstawił wstępne założenia Zintegrowanego Planu Działań dla swojego obszaru, a następnie w grupach warsztatowych dyskutowano o każdym z przypadków.

 

W drugim dniu wizyty, Ekspert Projektu (Roland Krebs) zabrał uczestników na wirtualną podróż po Wiedniu. Przemierzając na rowerze miasto, zaprezentował rozwiązania, które zostały zastosowane w ostatnim czasie w zakresie utworzenia i poprawy infrastruktury pieszo-rowerowej oraz terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, ponadto poruszył tematykę zastosowanych w centrum miasta rozwiązań urbanistycznych.

 

W najbliższych miesiącach oczekuje się przeprowadzenia przez każdego z Partnerów projektu ankiety wśród interesariuszy projektu dotyczącej wyzwań i potencjałów rozwojowych obszaru objętego działaniami projektowymi oraz analizy przestrzennej obszaru wskazanego do przygotowania Zintegrowanego Planu Działań. Zadaniem do końca br. będzie przygotowanie RoadMap – mapy drogowej prezentującej sekwencję kluczowych działań prowadzących do przygotowania Zintegrowanego Planu Działań.

 

 

 29-30 czerwca Kick-off meeting

III Spotkanie Lokalnej Grupy URBACT

W dniu 29 maja 2020 r. odbyło się III spotkanie Lokalnej Grupy URBACT w ramach Forum Zintegrowanego Transportu Metropolii Krakowskiej. Podczas spotkania poinformowano o skutecznej aplikacji do II fazy projektu, przedstawiono również aktualne działania prowadzone w ramach projektu oraz harmonogram przyszłych prac – w szczególności najbliższych:

 • W dniach 29-30 czerwca 2020 r. planowane jest spotkanie otwierającą II fazę projektu – Kick-off meeting
 • Na przełomie września/października planowane jest pierwsze spotkanie tematyczne – Reorganising how we move, którego gospodarzem będzie Stowarzyszenie Metropolia Krakowska.

II Spotkanie Lokalnej Grupy URBACT w ramach projektu RiConnect

W dniu 27 lutego 2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, odbyło się II spotkanie Lokalnej Grupy URBACT. Spotkanie prowadzone było pod przewodnictwem Pana Pawła Guzka – Koordynatora Lokalnej Grupy URBACT (Stowarzyszenie Metropolia Krakowska).

Spotkanie poświęcone było podsumowaniu I fazy projektu oraz wymianie międzynarodowych doświadczeń zdobytych podczas wizyty w Manchesterze (30-31 stycznia 2020 r.) – upowszechnianie rezultatów spotkań transnarodowych na poziomie Lokalnej Grupy Interesariuszy. Podczas spotkania poruszono następujące kwestie:

 

 • tematy, którymi sieć będzie zajmować się w II fazie projektu,
 • Zintegrowane Plany Działań – przedstawienie wstępnych założeń Planów Partnerów oraz SMK,
 • przykłady dobrych praktyk z obszaru Greater Manchester (The Bee Network – sieć infrastruktury rowerowej, Oxford Road – przekształcenie głównej drogi pod kątem mobilności aktywnej i transportu publicznego, Streets for All Strategy – strategia zmiany sposobu przemieszczania się , wizja transformacji systemu transportu obszaru Greater Manchester pod kątem kolei),
 • informacja o dalszych krokach – aplikacja do fazy II, rozpoczęcie procesu projektowania Zintegrowanego Planu Działań.

 

Ponadto, przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego w Krakowie udzielili informacji na temat propozycji wprowadzenia biletu aglomeracyjnego mieszkańca na terenie gmin, z którymi Gmina Miejska Kraków podpisała porozumienia o wykonywaniu zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego. Działanie to wpisuje się w zakres konsultacji prowadzonych w ramach Lokalnej Grupy URBACT w kontekście koordynacji procesu wspierania i optymalizacji transportu publicznego będącego częścią Zintegrowanego Planu Działań.

Kolejne spotkanie odbędzie się w maju 2020 r.  – po otrzymaniu informacji o decyzji Komitetu Monitorującego URBACT III o wynikach oceny wniosku do Fazy II projektu. Po pozytywnej ocenie wniosku kontynuowane będą prace nad Zintegrowanym Planem Działań oraz rozpoczną się przygotowania do organizacji międzynarodowego spotkania w Krakowie w ramach projektu RiConnect, które planowane jest na czerwiec 2020.

 

Wizyta studyjna podsumowująca I Fazę projektu w Manchesterze

W dniach 30-31 stycznia 2020 r. Manchesterze odbyło się spotkanie podsumowujące I fazę realizacji projektu. W wyjeździe uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Metropolia Krakowska oraz Zarządu Transportu Publicznego. Uczestnicy warsztatów i wizyty studyjnej wymienili się swoimi doświadczeniami i zaprezentowali dobre praktyki z zakresu mobilności. Omówiono także kluczowe etapy fazy II projektu RiConnect oraz przedstawiono główne tematy, które będą przedmiotem dalszych prac i spotkań projektowych: reorganizacja sposobu przemieszczania się pasażerów, integracja infrastruktury mobilności, podejście do kwestii planowania na poziomie metropolitalnym, mobilność w kontekście zachowania podstawowych funkcji środowiskowych.

 

 

Spotkanie podsumowujące I fazę projektu RiConnect w Manchesterze

W dniach  30-31 stycznia 2020 r. w Manchesterze odbędzie się spotkanie podsumowujące I fazę projektu  pn. Rethinking mobility infrastructure to reconnect cities (RiConnect). Podczas spotkania omawiane będą planowane działania, niezbędne do przygotowania wniosku do II fazy oraz zaprezentowane zostaną planowane do realizacji w II fazie projektu Zintegrowane Plany Działań Partnerów biorących udział w projekcie.

I Spotkanie Lokalnej Grupy URBACT - w ramach projektu RiConnect

W dniu 17 stycznia 2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, odbyło się I spotkanie Lokalnej Grupy URBACT (bazowy skład Lokalnej Grupy URBACT obejmował przedstawicieli wchodzących w skład Forum Zintegrowanego Transportu Metropolii Krakowskiej) w ramach projektu pn. Rethinking mobility infrastructure to reconnect cities (RiConnect).

Spotkanie prowadzone było pod przewodnictwem Pana Aldo Vargas-Tetmajer koordynatora Krajowego Punktu URBACT oraz Pana Pawła Guzka – Koordynatora Lokalnej Grupy URBACT (Stowarzyszenie Metropolia Krakowska).

Podczas spotkania zaprezentowane zostały najważniejsze informacje związane z przystąpieniem Stowarzyszenia Metropolii Krakowskiej do projektu – cele, zakładane efekty oraz planowane działania.

Przedstawiono propozycję głównych założeń Zintegrowanego Planu Działań (Integrated Action Plan – IAP) – zdefiniowany problem, cel oraz działania. Spotkanie miało również element pracy warsztatowej, której celem było ustalenie kierunków realizacji Zintegrowanego Planu Działań.

Kolejne spotkanie planowane jest na II połowę lutego 2020 r. i poświęcone będzie podsumowaniu
I fazy projektu oraz wymianie międzynarodowych doświadczeń zdobytych podczas wizyty podsumowującej I fazę projektu.

 

 

Wizyta studyjna Lidera projektu RiConnect

W dniach 22-23 października 2019 roku w ramach wizyty studyjnej w Krakowie mieliśmy przyjemność gościć dwóch przedstawicieli z Obszaru Metropolitalnego Barcelony (Koordynator projektu – Joan Caba oraz ekspert w dziedzinie architektury, projektowania miejskiego i urbanistyki – Rosa Rull) – Lidera projektu Rethinking mobility infrastructure to reconnect cities (RiConnect), do realizacji którego Stowarzyszenie Metropolia Krakowska przystąpiło w charakterze partnera.

Celem wizyty było zebranie informacji, poznanie i zrozumienie lokalnej sytuacji (wyzwania, potrzeby),  zaprezentowanie dobrych praktyk, omówienie dokumentu określającego profil partnera oraz wyjaśnienie oczekiwanych działań lokalnych na obszarze Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w związku z realizacją projektu.

Podczas wizyty goście mieli okazję poznać lokalne uwarunkowania gmin Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Miasta Krakowa podczas przeprowadzonych wizji lokalnych. Program wizyty obejmował również przedstawienie podstawowych informacji dotyczących programu URBACT III
i projektu RiConnect oraz przeprowadzenie warsztatów, podczas których zostały zaprezentowane doświadczenia, wyzwania i dobre praktyki Krakowa oraz gmin okolicznych w obszarze zrównoważonej mobilności.