Woda

Woda – cenny surowiec, odpowiedzialnie zarządzany.

Dzięki systematycznie prowadzonym programom inwestycyjnym krakowskie sieci wodociągowo-kanalizacyjne zaliczają się dziś do jednych z nowocześniejszych w Europie. Odpowiedzialny rozwój umożliwia dostarczanie mieszkańcom wody najwyższej jakości, a także odbiór i oczyszczanie ścieków zgodnie z najlepszymi standardami, przy jednoczesnym zachowaniu ceny za usługi na akceptowalnym poziomie.

Krakowska sieć wodociągowo-kanalizacyjna rozłożona w linii prostej sięga do Madrytu i z powrotem do Krakowa. Za modernizację i rozbudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej  odpowiada Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, które w latach 2002-2018 na ten cel przeznaczyło 3,1 miliarda zł. Inwestycje te w znaczący sposób wpływają na dynamiczny rozwój miasta, podnoszą komfort życia jego mieszkańców i poprawiają jakość otaczającego ich środowiska.

Dynamiczny rozwój

Tylko na przełomie ostatnich 16 lat długość sieci wodociągowej wzrosła o  448 kilometrów, a  kanalizacyjnej o  578 kilometrów. Tym samym wzrósł wskaźnik dostępności do sieci – wodociągowej do 99,5 % i kanalizacyjnej do 98,6 %. Cztery zakłady uzdatniania wody zostały zmodernizowane, a dwa zakłady oczyszczania ścieków zostały dostosowane do norm europejskich. W celu zapewnienia mieszkańcom ciągłości dostaw wody, Wodociągi Miasta Krakowa wybudowały zbiorniki wodociągowe o pojemności 310 tysięcy metrów sześciennych. Do 24 wzrosła liczba hydroforni, zapewniających odpowiednie ciśnienie wody w sieci wodociągowej. Spółka eksploatuje również 77 przepompowni kanalizacyjnych. Wodociągi Miasta Krakowa skutecznie aplikują o środki unijne –  na realizację inwestycji związanych z infrastrukturą kanalizacyjną i wodociągową pozyskano 520 milionów zł. W sumie, wraz z dofinansowaniem, zrealizowano projekty o łącznej wartości 1,1 miliarda zł. Zmodernizowano i rozbudowano dwie oczyszczalnie ścieków Płaszów i Kujawy, wybudowano Stację Termicznej Utylizacji Osadów oraz zbiorniki wodociągowe Górka Narodowa Wschód, rozbudowano lub poddano renowacji sieć kanalizacyjną i wodociągową, zrekultywowano 18,5 ha lagun osadowych. W kolejnych latach Wodociągi Miasta Krakowa na rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej planują przeznaczyć 1 miliard zł, z czego 580 milionów zł to przewidywane koszty inwestycji, a 470 milionów zł remontów. Ponad 60% nakładów inwestycyjnych przeznaczone zostanie na rozbudowę sieci.

 

 

Źródło: Wodociągi Miasta Krakowa

Program Budowy Infrastruktury Sanitarnej (BIS)

Wodociągi Miasta Krakowa nieustannie podnoszą jakość świadczonych usług i poszerzają ich zasięg, m.in. poprzez dalszą rozbudowę infrastruktury sanitarnej. Z myślą o mieszkańcach Gminy Miejskiej Kraków, powstał nowy program inwestycyjny pn. „Budowa infrastruktury sanitarnej (BIS)”. W celu sprawnej identyfikacji potrzeb mieszkańców w zakresie dostępności infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, Spółka zacieśniła współpracę z Radami i Zarządami Dzielnic Krakowa organizując w 2018 roku konsultacje społeczne.

Światowa jakość wody

W Krakowie można śmiało pić wodę prosto z kranu, bez przegotowania. Woda w krakowskich kranach jest wysokiej jakości, a jej parametry są na bieżąco monitorowane. Kranowianka jest powszechnie dostępna, przyjazna dla środowiska oraz znacznie tańsza od wody butelkowanej. Co więcej, świetnie gasi pragnienie i dostarcza wielu niezbędnych składników mineralnych takich jak: magnez, wapń, potas i sód. Krakowska dobra woda prosto z kranu zawiera ich aż 365 mg/l, czyli ilość podobną do średnio zmineralizowanych wód butelkowanych. Picie wody z kranu to bezpieczne, tanie, ekologiczne i szybkie rozwiązanie. Statystyki pokazują, że mieszkańcy chętnie wybierają wodę z kranu (już 6 na 10 krakowian pije dobrą wodę prosto z kranu).

 

 

Źródło: Wodociągi Miasta Krakowa

Przyjazna taryfa

W Krakowie od czterech lat obowiązuje stała, niska cena (10,15 zł) za dostawę wody i odbiór ścieków. Kraków jest jednym z czterech najtańszych dużych miast w Polsce pod względem opłat za te media.  

 

 

Źródło: Wodociągi Miasta Krakowa

 

 

 

Ekologia

 

Wodociągi Miasta Krakowa od lat prowadzą działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego, a także kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Krakowa. Dwie krakowskie oczyszczalnie ścieków produkują energię z biogazu uzyskanego z procesu fermentacji osadów ściekowych. Zakłady Oczyszczania Ścieków Płaszów i Kujawy zaspokajają blisko 100% swojego zapotrzebowania na energię cieplną i 50% na elektryczną. Na terenie oczyszczalni ścieków Płaszów zlokalizowana jest stacja fotowoltaiczna i turbiny w strefach zrzutu ścieków oczyszczonych. Wodociągi Miasta Krakowa odzyskują również energię z nadwyżek ciśnienia w sieci dystrybucji wody. Turbina na tranzycie wody z Zakładu Uzdatniania Wody Raba w Dobczycach do Krakowa, znajdująca się w podkrakowskiej miejscowości Siercza odzyskuje około 20 % energii zużytej na pompowanie.

 

Edukacja

Poszanowanie dla zasobów środowiska naturalnego i odpowiedzialne z nich korzystanie to wartości, które Wodociągi Miasta Krakowa przekazują kolejnym pokoleniom. Wielokierunkowe działania edukacyjne obejmują różne grupy wiekowe. Programy „Akademia Kropelki”, „Wędrówki Kropelki”, „To się w ścieku nie mieści!”, „Wyprawa Batyskafem. Misja Skratek” kształtują świadomość ekologiczną dzieci i młodzieży. Poprzez kampanię „W Krakowie dobra woda prosto z kranu”. Spółka informuje o wysokiej jakości produktu i bezpieczeństwie mieszkańców aglomeracji krakowskiej w zakresie zaopatrzenia w wodę. Kampania „To się w ścieku nie mieści!” ma na celu zwrócenie uwagi krakowian na problematykę związaną z użytkowaniem miejskiej sieci kanalizacyjnej i oczyszczaniem ścieków.