Aktualności

Postępy we wdrażaniu Planu Działania na rzecz podnoszenia efektywności energetycznej budynków publicznych znajdujących się na terenie Metropolii Krakowskiej

Plan Działania, opracowany w ramach projektu Smart Edge, zakłada stworzenie kompleksowego systemu monitoringu zużycia mediów w budynkach użyteczności publicznej, znajdujących się na terenie Metropolii Krakowskiej.

Pierwszym etapem działania jest przeprowadzenie bazowej inwentaryzacji wszystkich budynków użyteczności publicznej. Drugi etap to monitorowanie zużycia mediów w określonych wcześniej cyklach. Zebrane w gminach dane zostaną następnie zweryfikowane pod kątem ich kompletności i poprawności oraz w celu wykrycia ewentualnych anomalii. W kolejnym kroku przeprowadzona zostanie analiza, w której uwzględnione zostaną wskaźniki zużycia mediów w odniesieniu m.in. do powierzchni użytkowej czy funkcji budynku.

Efektem końcowym analizy będzie wytypowanie budynków, w których konieczne jest przeprowadzenie działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej (np. wymiana źródła ciepła, montaż OZE lub termomodernizacja).

 

Pilotażowa inwentaryzacja budynków użyteczności publicznej została przeprowadzona w pierwszym kwartale 2021 roku – wzięło w niej udział pięć gmin, w których zinwentaryzowano łącznie 132 budynki. Niemal połowę z nich stanowiły budynki oświatowe. 28 kwietnia 2021 r., odbył się warsztat podsumowujący pilotaż, podczas którego omówiono wnioski z pilotażu, przeszkody i trudności jakie pojawiły się w toku realizacji oraz pomysły na usprawnienia. Wszystkie wnioski z pilotażu zostały zebrane w raporcie podsumowującym, z którym można zapoznać się poniżej. Służy on jako bazowe źródło wiedzy do przyszłej realizacji tego działania.

 

Wspólne działanie na rzecz podnoszenia efektywności energetycznej budynków stanowi jeden z celów przyjętej końcem 2021 roku Strategii „Metropolia Krakowska 2030”. Projekt obejmujący stworzenie systemu monitorowania zużycia mediów stanowi jeden z projektów strategicznych Strategii.

Raport z pilotażu wdrożenia Planu Działania v.2

Plan Działania zatwierdzony przez Wspólny Sekretariat programu Interreg Europa

Opracowany w ramach projektu Smart Edge Plan Działania na rzecz podnoszenia efektywności energetycznej budynków publicznych znajdujących się na terenie Metropolii Krakowskiej, został pozytywnie oceniony przez Wspólny Sekretariat programu Interreg Europa. Do listopada 2022 roku, Plan Działania będzie wdrażany w gminach członkowskich Metropolii Krakowskiej.

Celem Planu Działania jest wypracowanie i wdrożenie systemu, którego zadaniem będzie gromadzenie danych na temat zużycia energii elektrycznej, paliw gazowych i stałych, a także ciepła i wody w budynkach publicznych wraz z ich cykliczną oceną pod kątem wychwycenia anomalii i realizacji działań usprawniających (w tym priorytetyzacja inwestycji). Plan Działania stanowi narzędzie, które ma wesprzeć gminy Metropolii Krakowskiej we wdrażaniu zapisów Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, zakładającego, że od 1 stycznia 2023 roku co najmniej 50%, a od 1 stycznia 2025 roku 100% energii elektrycznej zużywanej w ciągu roku przez budynki użyteczności publicznej będące własnością gminy ma pochodzić ze źródeł odnawialnych.

Działanie obejmuje stworzenie bazy danych inwentaryzacyjnej budynków publicznych będących w zasobach gmin tworzących Metropolię Krakowską, a także cykliczną ocenę zużycia nośników energii cieplnej i elektrycznej w każdym z tych obiektów. Plan Działania zawiera propozycję wdrożenia Systemu Zarządzania Energią na trzech poziomach organizacyjnych: obiektu, gminy (lub grupy obiektów) oraz całej Metropolii Krakowskiej.

Korzyści z wdrożenia Planu Działania obejmują nie tylko potencjalne obniżenie kosztów (poprzez np. lepsze zarządzanie mediami, planowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych, optymalizowanie kosztów eksploatacji budynków użyteczności publicznej czy weryfikację warunków zakupowych: mocy zamówionej i taryfy), ale też budowanie świadomości wśród użytkowników budynków (w zakresie wiedzy o funkcjonowaniu budynków oraz wzrostu świadomości użytkowników w zakresie ograniczania zużycia mediów).

 

Warsztaty i wizyta studyjna w Mediolanie

W dniach  9 -11 marca 2020 r. planowane są kolejne warsztaty połączone z wizytą studyjną, tym razem w Mediolanie (Włochy). Tematyką spotkania będzie energia odnawialna oraz systemy energetyczne wykorzystywane w budownictwie.